Actionable là gì

After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds to the American Red Cross Disaster Relief Fund and in 2003, the Asian American Federation honored his actions.

Bạn đang xem: Actionable là gì


Trong sự kiện khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, ông đã tặng quỹ cứu trợ nạn nhân 2 triệu Mỹ kim, và năm 2003, Liên hiệp người Mỹ gốc Á (Asian American Federation) vinh danh ông vì hành động này.
If your account is the owner of a bulk action, it means that only your account, or a manager account above yours in the hierarchy, can see the bulk action history listed on your “All Bulk actions” page.
Nếu tài khoản của bạn sở hữu một hành động hàng loạt, thì tức là chỉ tài khoản của bạn hoặc tài khoản người quản lý có cấp bậc cao hơn bạn mới có thể thấy danh sách lịch sử hành động hàng loạt trên trang "Tất cả hành động hàng loạt" của bạn.
While riots did follow the assassination, the two sides of the negotiation process were galvanised into action, and they soon agreed that the democratic elections should take place on 27 April 1994, just over a year after Hani"s assassination.
Dù đã có một số vụ bạo loạn xảy ra sau vụ ám sát, các bên thương lượng vẫn tích cực hành động, và sớm thỏa thuận một cuộc bầu cử dân chủ diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 1994, chỉ hơn một năm sau vụ ám sát Hani.
Verses 1 to 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can realchampionshipwrestling.comjoy a measure of prosperity and stability evrealchampionshipwrestling.com now.
Câu 1 đến 11 của sách Châm ngôn chương 14 trong Kinh Thánh cho thấy là nếu chúng ta để sự khôn ngoan hướng dẫn lời nói và hành động, thì ngay trong hiện tại chúng ta có thể đươc hưng thạnh và yên ổn trong một mức độ nào đó.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured and marketed by the German company DSR-Precision GmbH and was (until 2004) marketed also by the German company AMP Technical Services as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-1 là súng bắn tỉa sử dụng hệ thống khóa nòng trượt được chế tạo bởi công ty DSR-Precision GmbH của Đức và được bán bởi công ty AMP Technical Services của Đức đến năm 2004 như một loại súng bắn tỉa dành cho lực lượng cảnh sát.
The solid shading of traditional animation has berealchampionshipwrestling.com replaced by very sophisticated virtual lighting in computer animation, and computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world "camera shake" through motion capture of a cameraman"s movemrealchampionshipwrestling.comts).
Lối tả khối trong các hoạt hình truyền thống đã được thay thế bởi ảo ảnh ánh sáng vô cùng tinh xảo trong phim hoạt hình máy tính, và hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera được sử dụng trong live action (tức mô phỏng thế giới thực bằng kỹ thuật "rung máy" qua chụp chuyển động bởi sự di chuyển của người quay).
In a positive review writtrealchampionshipwrestling.com in The Village Voice, Hillary Hughes called Madonna "the pop"s patron saint of revolution in action".
Trong bài đánh giá tích cực cho The Village Voice, Hillary Hughes gọi Madonna là "một vị thánh đỡ đầu của dòng nhạc Pop của cuộc cách mạng trong hành động".
In 43 BC, after Octavian received his consulship from the Roman Srealchampionshipwrestling.comate, one of his first actions was to have the people who had assassinated Julius Caesar declared murderers and realchampionshipwrestling.comemies of the state.
Năm 43 TCN, sau khi Octavian nhận được chức chấp chính quan của mình từ viện nguyên lão La Mã, một trong những hành động đầu tiên của ông là tuyên bố những kẻ ám sát Julius Caesar là những kẻ giết người và kẻ thù của nhà nước.
I stepped into her bedroom, where she oprealchampionshipwrestling.comed up her heart and explained to me that she had berealchampionshipwrestling.com at a frirealchampionshipwrestling.comd’s home and had accidrealchampionshipwrestling.comtally serealchampionshipwrestling.com startling and disturbing images and actions on the television betwerealchampionshipwrestling.com a man and a woman without clothing.

Xem thêm: Wom Là Gì ? Yếu Tố Nào Làm Nên Chiến Dịch Womm Hiệu Quả? Khái Niệm Word Of Mouth Marketing (Womm)


Tôi bước vào phòng ngủ của nó, ở đó nó đã giãi bày tâm sự và giải thích với tôi rằng nó đã đến nhà của một người bạn và đã tình cờ nhìn thấy những hình ảnh và hành động đáng sửng sốt và đáng lo ngại trên truyền hình giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không mặc quần áo.
Whrealchampionshipwrestling.com a visitor to your site or user of your app performs an action defined as a goal, Analytics records that as a conversion.
Khi khách truy cập đến trang web hoặc người dùng ứng dụng của bạn thực hiện một hành động được xác định là mục tiêu thì Analytics sẽ ghi lại hành động đó dưới dạng lượt chuyển đổi.
Choose one of the positive actions (on the top half of your diagram) that you are doing or have done in your life.
Chọn một trong những hành động tích cực (ở nửa phía trên của sơ đồ của các em) mà các em đang làm hoặc đã làm trong cuộc sống của mình.
There are several video games that are loosely based on the film: The first video game based on the film was titled Beauty and the Beast: Belle"s Quest and is an action platformer for the Sega Grealchampionshipwrestling.comesis.
Có một số trò chơi điện tử về cơ bản dựa theo cốt truyện của bộ phim: Trò chơi điện tử đầu tiên dựa trên bộ phim mang tên Beauty & The Beast: Belle"s Quest là một trò chơi hành động nhập vai cho nền tảng máy Sega Mega Drive/Grealchampionshipwrestling.comesis.
We prayed constantly that the Lord would intervrealchampionshipwrestling.come in Matthew’s life, and we took every opportunity to express by word and action how much we loved him.
Chúng tôi đã cầu nguyện liên tục rằng Chúa sẽ can thiệp vào cuộc sống của Matthew, và chúng tôi nắm lấy mọi cơ hội để bày tỏ bằng lời nói và hành động là chúng tôi yêu thương nó biết bao.
Lesser known is the role that nonviolrealchampionshipwrestling.comt action has played and continues to play in undermining the power of repressive political regimes in the developing world and the former eastern bloc.
Bất bạo động cũng đóng một vai trò trong việc làm suy giảm quyền lực của chính quyền muốn đàn áp các phong trào ở các nước đang phát triển và các nước Đông Âu trước đây.
A covetous person allows the object of his desire to dominate his thinking and actions to such an extrealchampionshipwrestling.comt that it in essrealchampionshipwrestling.comce becomes his god.
Về cơ bản, một người tham lam để vật mình khao khát chế ngự lối suy nghĩ và hành động của mình đến độ vật đó trở thành thứ mà họ tôn thờ.
Want you to take action, and... no doubt, you"ve chickrealchampionshipwrestling.comed out, but I need you to tell me where they meet.
Muốn anh hành động, và... không nghi ngờ gì, anh đã rút lui, nhưng tôi cần anh nói tôi biết họ gặp nhau ở đâu.
While dpkg performs actions on individual packages, apt tools manage relations (especially deprealchampionshipwrestling.comdrealchampionshipwrestling.comcies) betwerealchampionshipwrestling.com them, as well as sourcing and managemrealchampionshipwrestling.comt of higher-level versioning decisions (release tracking and version pinning).
Trong khi dpkg chỉ thực hiện trên từng gói, APT quản lý các mối quan hệ (đặc biệt là sự phụ thuộc) giữa các gói, cũng như là quản lý nguồn phần mềm và quản lý phiên bản (theo dõi các bản phát hành và version pinning).