Bài Tập Bê Tông Cốt Thép 2 Có Lời Giải

Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-051.

Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải

Tính duyệt khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthép đơn, biết:· Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 80 kNm2. Tính duyệt khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthép kép, biết:

Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải


*

Nội dung Text: BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 Bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP H ệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 1. Tính duyệt khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép đơn, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 80 kNm 2. Tính duyệt khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép kép, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 mm fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 80 kNm 3. Tính duyệt khả năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép kép, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 400 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 420 MPa; As = 3 #25; d = 350 mm fy¢ = 420 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 120 kNm 4. Tính duyệt khả năng chịu lực củ a mặt cắt chữ T dầm BTCT thường, đặt cốt thép đơn, biết: · Kích thước mặt cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa; As = 4 # 22; d = 475 mm · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 200 kNm 5. Tính toán và bố trí cốt thép dọ c chịu lực trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh kích thước mặt cắt, tính toán và bố trí cốt thép dọc chịu lực trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đơn, chiều dài nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 420 MPa · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 105 kNm 7. Tính toán và bố trí cốt thép dọ c chịu lực trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh kích thước mặt cắt, tính toán và bố trí cốt thép dọ c chịu kéo trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đơn, chiều dài nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 420 MPa · Cố t thép chịu nén As¢ = 2#16; d’ = 35 mm · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 95 kNm 9. Tính toán và b ố trí cốt thép dọ c chịu lực trên mặt cắt chữ T d ầm BTCT thường, biết: · Kích thước mặt cắt: b = 800 mm; bw = 220 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · Mô men tính toán ở TTGH cường độ Mu = 150 kNm 10. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thép đơn, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · Bê tông có fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu kéo có As = 3#22; d = 300 mm; fy = 420 MPa · Thông số b ề rộng vết nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán ở TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy kiểm tra xem dầm có nứt không.

Xem thêm: Ca Sĩ Thúy Hà Bao Nhiêu Tuổi Thân Thúy Hà Khoe Ảnh Bên Em Bé Vừa Chào Đời

Nếu có, hãy kiểm tra điều kiện hạn chế b ề rộng vết nứt. 11. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thép kép, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · Bê tông có fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu kéo có As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa Cố t thép dọc chịu nén có As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · Thông số b ề rộng vết nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán ở TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy kiểm tra xem dầm có nứt không. Nếu có, hãy kiểm tra điều kiện hạn chế b ề rộng vết nứt. 12. Cho d ầm BTCT mặt cắt chữ T cố t thép đơn, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 · Kích thước mặt cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm Bê tông có fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu kéo có As = 3#25; d = 500 mm; fy = 420 MPa · Thông số b ề rộng vết nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính toán ở TTGH sử dụ ng Ma = 120 kNm Hãy kiểm tra xem dầm có nứt không. Nếu có, hãy kiểm tra điều kiện hạn chế b ề rộng vết nứt. 13. Tính toán và b ố trí cố t thép dọ c cho cột ngắn bằng BTCT thườ ng chịu nén đ úng tâm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 250 mm2 · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c tính toán ở TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Thiết kế mặt cắt cột ngắn bằng BTCT thường chịu nén đúng tâm, biết: · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Lực dọ c tính toán ở TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính duyệt mặt cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường chịu nén lệch tâm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 220 x 350 mm2 · · Cố t thép dọc gồm 4 #22, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 300 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực tính toán ở TTGH cường độ : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính duyệt mặt cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường chịu nén lệch tâm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thép dọc gồm 4 #22, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 350 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính toán ở TTGH cường độ : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính duyệt mặt cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường chịu nén lệch tâm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thép dọc gồm 4 #25, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 350 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính toán ở TTGH cường độ : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com