BÀI TẬP CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI 20 LOP 1

Thực hiện tính nhẩm kết quả phép tính cộng dựa vào các cách tính (đếm thêm một số đơn vị hoặc tách số) hoặc bảng cộng (qua 10) đã học, sau đó tính kết quả các phép tính trừ dựa vào kết quả phép tính cộng vừa tính được.

Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ trong phạm vi 20 lop 1

Lời giải:

*

Bài 2

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 2 tập 1)

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

*

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính ở mỗi chú gà con, sau đó nối phép tính với kết quả tương ứng ở mỗi con gà mẹ.

Lời giải:

Ta có:

3 + 8 = 11 11 + 2 = 13

9 + 4 = 13 19 – 8 = 11

17 – 9 = 8 16 – 8 = 8

7 + 6 = 13 12 – 4 = 8 7 + 4 = 11

Vậy mỗi phép tính được nối với kết quả tương ứng như saus:

*

Bài 3

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 2 tập 1)

Điền dấu (>, Hướng dẫn giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả với nhau rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

*

Bài 4

Bài 4 (trang 94 SGK Toán 2 tập 1)

a) Tính:

*

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô ? em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

*

Hướng dẫn giải:

a) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô ? để tìm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

Xem thêm: Malfunction Là Gì - Đồng Nghĩa Của Malfunction

Lời giải:

a) Ta có:

6 + 6 + 4 = 12 + 4 = 16

16 – 8 + 8 = 10

7 + 7 + 3 = 14 + 3 = 17

18 – 9 – 2 = 9 – 2 = 7

5 + 9 – 4 = 14 – 4 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

*

b)

*

Bài 5

Bài 5 (trang 95 SGK Toán 2 tập 1)

a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

*

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò?

*

Hướng dẫn giải:

a) - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số vỏ sò Dũng nhặt được, số vỏ sò Huyền nhặt được ít hơn Dũng) và hỏi gì (số vỏ sò Huyền nhặt được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số vỏ sò Huyền nhặt được ta lấy số vỏ sò Dũng nhặt được trừ đi số vỏ sò Huyền nhặt được ít hơn Dũng.

b) - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ nhất, số vỏ sò bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất) và hỏi gì (số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ hai), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ hai ta lấy số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ nhất cộng với số vỏ sò bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất.