Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Lúc Này đơn với hiện thời tiếp nối là nhì trong số mọi thì phổ biến vào giờ đồng hồ Anh với có không ít điểm tương đương nhau. realchampionshipwrestling.com đã chia sẻ đến các bạn đều bài tập thì hiện giờ đối kháng cùng ngày nay tiếp tục gồm câu trả lời sau đây sẽ giúp bọn họ so sánh cụ thể nhị thì qua cấu trúc, biện pháp thực hiện, dấu hiệu nhận thấy cùng biện pháp vạc âm của 2 thì trong tiếng Anh đặc trưng vào ngữ pháp tiếng Anh cơ bản công dụng.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


*

Phần 1: Ôn tập thì hiện nay đối kháng và hiện nay tiếp diễn

Hiện tại đơnHiện tại tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ Hành cồn xảy ra hay xuyênVí dụ: He rides his xe đạp every day.+ Diễn tả thực sự, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ngơi nghỉ đằng đông)+ Lịch trình, thời gian biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ Hành hễ đang xảy ra ở thời gian nóiVí dụ: He is riding his bike.+ Diễn tả hành vi mang tính nhất thời thờiVí dụ: She is cooking at present.+ Kế hoạch được sắp tới sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các hễ từ thường được sử dụng làm việc thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe sầu, thinkEmotion(Cảm xúc): dislike, like, enjoy, love sầu, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng từ cần sử dụng chỉ sự cố gắng đổi: get, change, increase, improve, fall, become, begin
Các trạng từ bỏ chỉ thời hạn thường xuyên kèm theo nhằm nhấn biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: bài tập kết hợp thì hiện tại 1-1 với hiện tại tiếp diễn

Bài 1.

Chia động từ sau đây sinh hoạt Thì Hiện tại đơn hoặc Thì Bây Giờ tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a song.

2. Every night, We (go)________________________to lớn bed at 11p.m

3. Minch (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) lớn school by car today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by car.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ to lớn school.

13.I (write)_____________________ a letter to my best frikết thúc now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch & (go)________ to bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math & Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange và My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her cat . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minc, Thanh khô, Lan, Mai (be)__________________ cthua frikết thúc.

20.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) khổng lồ work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John and his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia động từ bỏ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninh town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton & my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the theater with my friends, và in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to lớn work by car?

9. How ___________your borther (go)___________lớn school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ to music at 11.00.

20. Everyday , I (go) __________lớn school by bike but today I go to lớn school by motorbike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book & my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, & Ha (live)________________in Sài Gòn City.

24. Tam and his friover (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinch never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________khổng lồ school by bus.

34. We (go)_______________khổng lồ supermarket khổng lồ buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business lớn Hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________lớn school on foot, but today I (go)________________to school by xe đạp.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Thanh khô.

41. My sister (get)______________ dressed and (brush)_______________her teeth herself at 6.trăng tròn everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________lớn school everyday?

44. It’s 8 o’clochồng in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________lớn music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ lớn work by oto. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________khổng lồ music.

49. At the moment, Minch and his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing và (go)__________khổng lồ school.

51. I (write)_____________________________ a letter khổng lồ my friover now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch và (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an táo Apple, và my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ to lớn school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the thành phố and it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book & there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Tkhô cứng Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Tkhô nóng (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anmãng cầu (go)__________________lớn the bookshop now because she (want) ___________to lớn buy some books.

79. We (go) ______________to lớn market & (buy)_________________some fruits.

80. Now, Hanh (study)________________English and Thu (listen)______________khổng lồ music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiLvà.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast và (go)___________lớn school at 6.đôi mươi a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friend. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________khổng lồ bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________home page và (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________lớn work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________lớn music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hamãng cầu (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia rượu cồn từ tiếp sau đây ngơi nghỉ thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) lớn a new CD in his room.

2. Don’t forget to take your umbrella with you to lớn London. You know it always

________ (rain) in Englvà.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) lớn catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The trùm ________(come). We ________(meet) her in an hour and nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday party or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at trang chính.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) trang chính.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) to lớn a word I say! You ________always ________ (listen) to lớn that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

trăng tròn. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

các bài luyện tập hiện thời solo, hiện thời tiếp diễn

Put the verbs inlớn the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a chạy thử.

3. She usually (walk) ________to school.

4. But look! Today she (go)________ by xe đạp.

5. Every Sunday we (go) ________lớn see my grandparents.

6. He often (go) ________lớn the cinema.

Xem thêm:

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt and shorts today.

3. He (eat)________ an táo khuyết at the moment.

4. Marc (like)________ fruits & vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) liên hệ lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday and Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny and Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekkết thúc, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

bài tập thì hiện giờ đối chọi cùng bây giờ tiếp diễn

It (0. be) ………is Sunday evening and my friends và I (1. be)……. at Jane’s birthday tiệc ngọt. Jane (2. wear)……. a beautiful long dress và (3. stand)……. next to lớn her boyfriend. Some guests (4. drink)……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)……. in the middle of the room. Most people (6. sit)……. on chairs, (7. enjoy)……. foods and (8. chat)……. with one another. We often (9. go)……. khổng lồ our friends’ birthday parties. We always (10. dress)……. well and (11. travel)……. by xe taxi. Parties never (12. make)……. us bored because we lượt thích them.

Bài 9.

những bài tập bây giờ 1-1, hiện tại tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ to you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the party now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (mix off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________to our teacher’s wedding tiệc nhỏ.

Bài 10

bài tập bây giờ 1-1, hiện tại tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ lớn music/ loudly now?

Bài 11

a/ Cho dạng đúng của đụng từ bỏ trong ngoặc nghỉ ngơi thì hiện giờ đơn

a/ Điền vào khu vực trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home page on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this car regularly.

5. Thu (drive) _______ to work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam & Trang usually (go) _______ to the cinema together?

b/ Xây dựng câu áp dụng thì hiện tại tiếp nối phụ thuộc vào các tự nhắc nhở mang đến sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ Chia dạng đúng của hễ từ vào ngoặc (thì Bây Giờ Đơn hoặc thì Bây Giờ Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ khổng lồ you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the buổi tiệc nhỏ now.

4. Lien (travel) _______ khổng lồ London every weekkết thúc.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia đụng tự vào ngoặc đúng nhằm xong đoạn văn sau (thì bây giờ 1-1 hoặc hiện thời tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. write) this letter because it ___________ (2. seem) to me that far too many changes ___________ (3. take) place in my country these days, and, as a result, we __________ (4. lose) our identity. I _________ (5. live) in a small town but even this town ___________ (6. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. build) a burger place where my favourite restaurant used to lớn be.

Our culture __________ (8. belong) to everytoàn thân, and I __________ (9. not understand) why the town leaders ________ (10. not do) lớn preserve sầu it. They simply __________ (11. not care). In fact, I ________ (12. think) of starting an action group. I _________ (13. appear) on a TV show on Friday evening lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us to start doing something before it _____________________ (14. get) too late.

Bài 13.

Chia hễ từ trong ngoặc sinh sống dạng đúng (thì bây giờ solo hoặc hiện thời tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) to lớn us.

2. We ________ (stay) at a hotel this week.

3. I _________ (go) khổng lồ bed early on Sundays.

4. My mum is at the siêu thị. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) to lớn discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct khung of verbs

1. It often __________________ in Irelvà. That’s why they gọi it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài xích tập thì bây chừ đối kháng cùng ngày nay tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – Do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – are20 – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – vị … live sầu – live;2 – is …. doing – is watering;3 – does … do – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – bởi … get up;11 – bởi … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;trăng tròn – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love sầu – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live – rents;43 – bởi vì … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – Do … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – vị … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live sầu – has;64 – doesn’t have;65 – vì … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live sầu – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have – Do … have;73 – swyên – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – Do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. Chia đụng từ tiếp sau đây sinh hoạt thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, bởi, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Do not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not understvà, ‘re talking

đôi mươi. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a thử nghiệm.

3. She usually walks lớn school.

4. But look! Today she is going by bike.

5. Every Sunday we go khổng lồ see my grandparents.

6. He often goes khổng lồ the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt và shorts today.

3. He is eating an táo Apple at the moment.

4. Marc likes fruits và vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday & Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday và Thursday.

Bài 8

It (0. be) is Sunday evening và my friends & I (1. be) are at Jane’s birthday các buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress & (3. stand) standing next khổng lồ her boyfrikết thúc. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are khiêu vũ in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods and (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well và (11. travel) travel by xe taxi. Parties never (12. make) make us bored because we lượt thích them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running lớn you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the tiệc ngọt now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (phối off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going to our teacher’s wedding các buổi party.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I bởi vì not go to school on weekends. I don’t go to school on weekends.

4. John’s girlfrikết thúc is wearing a red T-shirt now.

5. Do they lượt thích beer or wine?

6. What does he usually vị at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to lớn music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way to lớn the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) to us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a hotel this week.

3. I ______go___ (go) to bed early on Sundays.

4. My mum is at the siêu thị. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) lớn discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Irelvà. That’s why they Hotline it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài xích tập thì bây chừ 1-1 cùng hiện giờ tiếp nối bao gồm lời giải full


*

Trên đấy là một số bài bác tập thì hiện giờ solo với hiện thời tiếp diễn nhưng mà realchampionshipwrestling.com muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng để giúp đỡ chúng ta làm rõ cách thực hiện các thì, realchampionshipwrestling.com chúc chúng ta thành công!