Bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđắm đuối khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp Tiếng AnhCác thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tđê mê khảo
Phân biệt thì Bây Giờ hoàn thành và Quá khđọng 1-1 vào Tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Phân biệt thì Hiện tại xong và Quá khứ đọng đối kháng vào Tiếng Anh

Tải xuống

Bài viết này để giúp đỡ chúng ta biệt lập Thì bây giờ kết thúc với Thì vượt khđọng 1-1.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

*

1. Phân biệt giải pháp áp dụng Thì bây giờ chấm dứt và Thì vượt khứ đơn

Lúc Này trả thànhQuá khứ đơn

Hành hễ đã xảy ra trong vượt khứ đọng tuy thế có thể còn kéo dãn tới ngày nay với tương lai

Eg: I have sầu learnt English for 10 years.

(Tôi học tập giờ Anh được 10 năm rồi.)

Hành đụng đã xảy ra với đã hoàn thành trong quá khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi đã học giờ đồng hồ Anh 10 năm ngoái – và tôi không hề học tập nữa.)

Hành hễ sẽ xảy ra vào vượt khứ đọng nhưng lại còn ảnh hưởng cho tới hiện nay tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã biết thành gãy chân – đề nghị hiện giờ tôi nằm ở vị trí bệnh viện.)

Hành động sẽ xẩy ra cùng không thể tương tác gì cùng với bây giờ

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã trở nên gãy chân một lần)

2. Cấu trúc Thì ngày nay kết thúc cùng Thì vượt khứ đọng đơn

Hiện tại trả thànhQuá khđọng đơn
(+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi sẽ xem Người Sắt vài lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi vẫn coi Người Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up lớn now.

(Đến giờ cô ấy vẫn chưa tới.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go to lớn school last week.

(Tuần trước cô ấy đã không đi học.)

(?)

(Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sống sinh hoạt đó bao lâu rồi?)

* Tobe: (Từ nhằm hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ nhằm hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Quý Khách đang cài đặt cuốn nắn sách kia bao giờ vậy?)

3. Dấu hiệu nhận ra Thì hiện nay ngừng và Thì thừa khđọng đơn

Bây Giờ trả thànhQuá khứ đơn

•Since + mốc thời gian

•For + khoảng thời gian

•Already (rồi)

•Yet (chưa)

•Before (trước đây)

•Just (vừa mới)

•So far (cho tới bây giờ)

•Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from Thủ đô New York.

(Anh ấy vừa new cất cánh trường đoản cú Thành Phố New York.)

•last night/ year/ month

•yesterday

•... ago

•in + năm

Eg: She bought the xe đạp 2 years ago.

(Cô ấy sở hữu cái xe đạp 2 năm ngoái.)

4. bài tập Thì hiện thời ngừng cùng Thì quá khứ đơn

Exercise 1. Chia hễ từ làm việc thì vượt khứ đọng đơn

0. That (be) was better than waiting for two hours.

1. Yesterday, I (go)______ lớn the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins to lớn find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say)______, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us khổng lồ come back in two hours.

7. My client và I slowly (walk) ______ bachồng khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop)______ in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Chia động từ ngơi nghỉ thì hiện thời trả thành

0. I (work) have sầu worked here for three years.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want khổng lồ see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………they (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………you ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

Hiển thị đáp án

1. have sầu eaten

2. have sầu made

3. has started

4. have sầu turned

5. Have sầu ….paid

6. has taken

7. have finished

8. Have sầu ….. eaten

9. hasn’t come


Exercise 3. Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

0. (it/ not/ rain/ this week) It hasn"t rained this week.

Xem thêm: Thầy Minh Nhí Bao Nhiêu Tuổi, Nghe Si Minh Nhi: Tin Tức, Hình Ảnh Mới Nhất

1. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ..........

2. (you/ have/ a holiday recently?) .............

3. (it/ cold/ last week) It ..........

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ..........

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) .............

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) .............

Hiển thị đáp án

1. The weather has been cold recently.

2. Have you had a holiday recently?

3. It was cold last week.

4. I didn"t read a newspaper yesterday.

5. I haven"t read a nespaper today.

6. Emily has earned a lot of money this year.

7. She didn"t earn so much last year.


Exercise 4. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect)

0. I (be/ not) hasn’t been khổng lồ nước Australia yet.

1. I (cycle/ just) ………………………….. 50 km.

2. I (cycle) ……………………………… 100 km last week.

3. I (write) …………………………. an essay yesterday.

4. I (write/ already) ……………………….. two essays this term.

5. I (ring/ just) ……………………… my frikết thúc.

6. I (ring) ………………………… my friend 10 minutes ago.

7. Two days ago, I (watch) ……………………… a Madonmãng cầu concert on TV.

8. I (see/ already) …………………… Madonna live sầu in concert.

9. I (spend) …………………………. my summer holiday in Australia last year.

Hiển thị đáp án

1. have jusst cycled

2. cycled

3. wrote

4. have already written

5. have sầu just rung

6. rang

7. watched

8. have already seen

9. spent


Exercise 5. Put the verbs inkhổng lồ the correct tense (simple past or present perfect simple)

0. Mother: I want to lớn prepare dinner. (you/ wash) Have sầu you washed the dishes yet?

1. Daughter: I (wash) the dishes yesterday, but I (not/ have) the time yet to do it today.

2. Mother: (you/ do/ already) your homework?

3. Daughter: No, I (come/ just) trang chủ from school.

4. Mother: You (come) home from school two hours ago!

5. Daughter: Well, but my friover Lucy (call) when I (arrive) and I (finish/ just) the phone hotline.

6. Mother: (you/ see/ not) Lucy at school in the morning?

7. Daughter: Yes, but we (have/ not) time lớn talk then.

Hiển thị đáp án

1. washed – haven’t had

2. Have you already done

3. have sầu just come

4. came

5. called – arrived – have just finished

6. Didn’t you see

7. didn’t have


Exercise 6. Complete these sentences

0. The Titanic hit an iceberg in 1912 and sank within an hour. (hit/ sink)

1. They..................all the new words. They needn"t worry about the test. (learn)

2. Three people.................hyên in hospital last Friday. (visit)

3. Martin................for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (cycle)

4. We........................chicken Tandoori before. (never/ try)

5. ................you.......................a job yet? (find)

6. Emily và Molly..............each other for more than 10 years now. (know)

7. First he................khổng lồ the announcement, then he..................khổng lồ a café for a drink. (listen - go)

8. She…………........late four times this week. (be)

9. What"s that lovely smell in here? - Jasmin.....................a yummy cake. (bake)

Hiển thị đáp án
1. have sầu learnt6. knew
2. visited7. listened – went
3. cycled8. has been
4. have never tried9. baked
5. have sầu …. found

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube realchampionshipwrestling.com


Đã gồm phầm mềm VietJachồng trên Smartphone, giải bài bác tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn giá tiền. Tải ngay lập tức vận dụng trên Android với iOS.

*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.realchampionshipwrestling.com/ nhằm tiếp tục quan sát và theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pyeo hẹp,Database,sản phẩm điện thoại.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.