Bài Tập Tiếng Anh 11 Thí Điểm Theo Từng Unit, Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđắm đuối khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tsi khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng đúng theo Từ vựng không thiếu, Ngữ pháp cụ thể, dễ hiểu cùng Những bài tập Tiếng Anh lớp 11 thí điểm theo từng Unit góp học sinh học tập tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hơn.quý khách hàng sẽ xem: Bài tập tiếng anh 11 thử nghiệm theo từng unit

Mục lục Bài tập Tiếng Anh 11

Từ vựng, Ngữ pháp, những bài tập Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: The Generation Gap

Unit 2: Relationships

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 11 học tập kì 1 tất cả câu trả lời (Bài số 1)

Unit 3: Becoming Independent

Đề soát sổ 1 máu Tiếng Anh 11 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Caring for those in need

Đề kiểm soát 15 phút Tiếng Anh 11 học kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Being part of Asean

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 Học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Những bài tập Tiếng Anh lớp 11 Học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further Education

Unit 8: Our world heritage sites

Đề đánh giá 1 huyết Tiếng Anh 11 học tập kì 2 có đáp án

Unit 9: Cities of the future

Unit 10: Healthy lifestyle và longevity

Đề thi Tiếng Anh lớp 11 Học kì 2 có đáp án

các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 1

I. Phonetics và Speaking

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of the primary găng in each of the following questions.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 thí điểm theo từng unit, bài tập trắc nghiệm tiếng anh 11

Question 1. A. accessB. affordC. brochureD. casual

Question 2. A. behaviourB. determinedC. counselorD. decisive

Question 3. A. donateB. compareC. campaignD. flashy

Question 4. A. experienceB. mobilityC. independentD. prioritise

Question 5. A. romanticB. solutionC. protectiveD. elegant

Question 6. A. legalB. obeyC. forbidD. impose

Question 7. A. constitutionB. disrespectfulC. sympatheticD. elongated

Question 8. A. generationalB. interpersonalC. discriminationD. nationality

Question 9. A. studiousB. uniteC. matureD. involve

Question 10. A. frustratingB. charityC. impairmentD. infectious

Question 11. A. opponentB. horizonC. synchronizedD. canoe

Question 12. A. applicantB. acaciaC. eternalD. outstanding

Question 13. A. adventureB. financialC. apartmentD. operate

Question 14. A. automaticB. appreciationC. informationD. independent

Question 15. A. mechanism B. minorityC. eradicateD. alternative

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm tiên phong hàng đầu. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm hàng đầu.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm hàng đầu.

Question 4. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 5. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm hàng đầu.

Question 6. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm hàng đầu.

Question 7. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 3. Đáp án C trọng âm số 4.

Question 9. Đáp án A

Giải thích: Đáp án C, B, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 10. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 11. Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm tiên phong hàng đầu.

Question 13. Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1

Question 14. Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 4.

Question 15. Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm tiên phong hàng đầu.

II. Vocabulary và Grammar

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Question 1. This plan can"t be carried out because of the widespread public _________.

A. relaxation B. disapprovalC. perception

Question 2. It is not ________ to wear these trousers at the moment.

A. experiencedB. fashionableC. conservative

Question 3. You should weigh up the pros & cons of the ________ living.

A. objectionB. responsibleC. multi-generational

Question 4. It is important for parents to lớn respect children"s ________.

A. privacyB. relaxationC. rudeness

Question 5. The advantages of this plan ________ its disadvantages.

A. disrespect B. outweighC. work out

Question 6. All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. shouldB. have to lớn

C. ought to lớn D. Must

Question 7. You ____ finish your homework before you go to lớn bed.

A. must B. have sầu to lớn

C. shouldD. ought lớn

Question 8. This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. should B. ought khổng lồ not

C. ought not lớn D. mustn"t

Question 9. This warning sign indicates that you ____ step on the grass.

A. shouldn"t B. mustn"t

C. don"t have to D. ought not to

Question 10. I think you ____ bởi vì exercise regularly in order to lớn keep your body in good shape.

A. mustB. should

C. ought lớn D. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Dịch: Kế hoạch này không thể được thực hiện vày sự từ chối công khai minh bạch thoáng rộng.

Question 2. Đáp án B

Dịch: Hiện tại chưa phải là phù hợp thời trang để mang quần này.

Question 3. Đáp án C

Dịch: Quý khách hàng phải xem xét phần lớn ưu cùng yếu điểm của cuộc sống các núm hệ.

Question 4. Đáp án A

Dịch: Điều đặc trưng là cha mẹ nên tôn trọng quyền riêng rẽ tư của trẻ em.

Question 5. Đáp án B

Dịch: Những lợi thế của chiến lược này to hơn đông đảo yếu điểm của nó.

Question 6. Đáp án B

Dịch: Tất cả học sinh buộc phải mặc đồng phục ngơi nghỉ ngôi trường bởi vì sẽ là phép tắc.

Question 7. Đáp án A

Dịch: Bạn phải dứt bài tập về nhà trước lúc đi ngủ.

Question 8. Đáp án C

Dịch: Thức uống này sẽ không có lợi mang lại sức mạnh. Quý khách hàng không nên uống nó vô số.

Question 9. Đáp án B

Dịch: Dấu hiệu chú ý này cho thấy rằng chúng ta ko được tiến bước cỏ.

Question 10. Đáp án D

Dịch: Tôi suy nghĩ chúng ta nên bè đảng dục liên tiếp để giữ lại mang đến khung người của bạn trong triệu chứng giỏi.

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 1. Despite being a kid, Tuan always helps his mother vì the chores every day.

A. homework B. works

C. housework D. house duties

Question 2. When I was a child, my mother used khổng lồ teach me table manners.

A. etiquette B. rule

C. problemD. norm

Question 3. Many parents find it hard to understvà their children when they are teenagers.

A. adults B. elders

C. adolescents D. kids

Question 4. There"re many problems which are unavoidable when living in an extended family.

A. profits B. issues

C. viewsD. merits

Question 5. Mary has a svào desire lớn make independent decisions.A. dependent

B. self-confident

C. self-confessed

D. self-determining

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Chores = housework (bài toán nhà)

Question 2. Đáp án A

Table manners = etiquette (cách cư xử)

Question 3. Đáp án C

Teenagers = adolescents (tuổi thiếu hụt niên)

Question 4. Đáp án B

Problems = Issues (vấn đề)

Question 5. Đáp án D

Independent = Self – determining (trường đoản cú lập)

III. Reading

Bài 1. Choose the best anwers for the following questions.

The generation gap, which refers khổng lồ a broad difference between one generation and another, especially between young people và their parents, usually leads to lớn numerous conflicts. Such family conflicts can seriously threaten the relationship between parents and children at times.

It goes without saying that, however old their children are, parents still regard them as small kids & keep in mind that their offspring are too young to protect themselves cautiously or have wise choices. Therefore, they tend to lớn make a great attempt to lớn help their children lớn discover the outside world. Nevertheless, they forget that as children grow up, they want lớn be more independent & develop their own identity by creating their own opinions, thoughts, styles và values about life.

One common issue that drives conflicts is the clothes of teenagers. While teens are keen on wearing fashionable clothes which try khổng lồ catch up with the youth trends, parents who value traditional clothes believe sầu that those kinds of attire violate the rules và the norms of the society. It becomes worse when the expensive sầu br& name clothes teens choose seem to be beyond the financial capacity of parents.

Another reason contributing khổng lồ conflicts is the interest in choosing a career path or education between parents và teenagers. Young people are told that they have sầu the world at their feet and that dazzling future opportunities are just waiting for them lớn seize. However, their parents try to lớn impose their choices of university or career on them regardless of their children"s preference.

Indeed, conflicts between parents và children are the everlasting family phenomena. It seems that the best way lớn solve sầu the matter is open communication lớn create mutual trust và understanding.

Question 1. Why bởi vì most parents still treat their teenage children lượt thích small kids?

A. Because children usually make mistakes

B. Because they think that children are too young lớn live independently.

C. Because they think that children can"t protect themselves well.

Question 2. The word “offspring” in the second paragraph refers to________.

A. parentsB. childrenC. mind

Question 3. What bởi vì parents usually vị khổng lồ help their children as they are young?

A. They prepare everything for their children.

B. They take care of their children carefully.

C. They encourage their children khổng lồ explore the outside world.

Question 4. Which kinds of clothes bởi teenagers want khổng lồ wear?

A. lakiểm tra fashionable clothes

B. casual clothes

C. shiny trousers & tight tops

Question 5. According lớn the passage, what are parents" viewpoints about the teenagers" clothes?

A. Teenagers" clothes get the lademo teen fashion trends.

B. Teenagers" clothes are too short and ripped.

C. Teenagers" clothes are contrary lớn the accepted standards and values of the society.

Question 6. Why vị teenagers want to choose their university or career?

A. They want lớn explore the world on their own.

B. They want khổng lồ decide their future by themselves.

C. Both A & B are correct.

Question 7. The word “seize” in the fourth paragraph is closest in meaning to________.

A. catchB. chooseC. find

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Thông tin: ……. parents still regard them as small kids & keep in mind that their offspring are too young khổng lồ protect themselves cautiously or have wise choices.

Dịch: ….phụ huynh vẫn coi bọn chúng giống như các đứa trẻ nhỏ với hãy nhớ rằng con cháu của chúng còn thừa nhỏ dại nhằm từ đảm bảo mình một giải pháp an toàn hoặc gồm có chọn lựa sáng suốt.

Question 2. Đáp án B

Offspring = children (con cái)

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Therefore, they tover khổng lồ make a great attempt to lớn help their children to lớn discover the outside world.

Xem thêm: Kế Hoạch Chủ Đề Trường Mầm Non Lớp 5 Tuổi, Kế Hoạch Tuần 1 Chủ Đề Trường Mầm Non Lớp 5 T A5

Dịch: Do đó, chúng ta tất cả xu hướng thực hiện một nỗ lực cố gắng béo sẽ giúp đỡ con cái bọn họ khám phá quả đât bên ngoài.

Question 4. Đáp án A

Thông tin: While teens are keen on wearing fashionable clothes which try lớn catch up with the youth trends …..

Dịch: Trong khi tkhô hanh thiếu niên mê say khoác áo quần năng động, cố gắng đuổi theo kịp xu hướng của thanh niên ……

Question 5. Đáp án C

Thông tin: …. parents who value traditional clothes believe sầu that those kinds of attire violate the rules and the norms of the society.

Dịch: …. cha mẹ, tín đồ coi trọng xiêm y truyền thống cuội nguồn tin rằng hồ hết loại xiêm y đó vi phạm luật những phép tắc cùng chuẩn chỉnh mực của làng mạc hội.

Question 6. Đáp án C

Thông tin nằm tại đoạn 2.

Question 7. Đáp án A

Aeize = catch (cụ bắt)

Bài 2. Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions.

In American, although most men still bởi less housework than their wives, that gap has been halved since the 1960s. Today, 41 per cent of couples say they mô tả childcare equally, compared with 25 percent in 1985. Men"s greater involvement at home page is good for their relationships with their spouses, and also good for their children. Hands-on fathers make better parents than men who let their wives vì all the nurturing và childcare. They raise sons who are more expressive sầu & daughters who are more likely khổng lồ vị well in school - especially in math & science.

In 1900, life expectancy in the United States was 47 years, and only four per cent of the population was 65 or older. Today, life expectancy is 76 years, và by 2025, it is estimated about trăng tròn per cent of the U.S. population will be 65 or older. For the first time, a generation of adults must plan for the needs of both their parents và their children. Most Americans are responding with remarkable grace. One in four households gives the equivalent of a full day a week or more in unpaid care to an aging relative, & more than half say they expect to vị so in the next 10 years. Older people are less likely lớn be impoverished or incapacitated by illness than in the past, và have more opportunity to develop a relationship with their grandchildren.

Even some of the choices that worry people the most are turning out to lớn be manageable. Divorce rates are likely lớn remain high, và in many cases marital breakdown causes serious problems for both adults và kids. Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this. More non-custodial parents are staying in touch with their children. Child-tư vấn receipts are rising. A lower proportion of children from divorced families are exhibiting problems than in earlier decades. And stepfamilies are learning khổng lồ maximize children"s access lớn supportive sầu adults rather than cutting them off from one side of the family.

Question 1. Which of the following can be the most suitable heading for paragraph 1?

A. Men"s involvement at home

B. Benefits of men"s involvement at trang chính

C. Drawbacks of men"s involvement at home

D. Children studying math và science

Question 2. Nowadays, ____ of men help take care of children.

A. một nửa B. 41%

C. 25%D. 20%

Question 3. According to the writer, old people in the USA ____.

A. are experiencing a shorter life expectancy

B. receive sầu less care from their children than they used to

C. have sầu better relationships with their children & grandchildren

D. may live in worst living conditions

Question 4. Which of the following is NOT true about divorce rates in the USA?

A. They will still be high.

B. They can cause problems for both parents và children.

C. More problems are caused by children from divorced families.

D. Children are encouraged khổng lồ meet their separate parents.

Question 5. The word "equivalent” in paragraph 2 is closest in meaning lớn ____.

A. comparable B. opposed

C. dissimilarD . constrasting

Question 6. The word "manageable” in paragraph 3 is closest in meaning to ____.

A. difficult B. challenging

C. demanding D. easy

Question 7. The word “this” in the paragraph 3 refers lớn ____.

A. getting divorced

B. minimizing conflict

C. causing problems lớn kids

D. maintaining bonds

Question 8. According khổng lồ the writer, the future of American family life can be ____.

A. positive sầu B. negative

C. unchanged D. unpredictable

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Đoạn 1 nói đến đều lợi ích của việc tđam mê gia của nam giới tại nhà.

Question 2. Đáp án B

Thông tin: Today, 41 per cent of couples say they tóm tắt childcare equally, compared with 25 percent in 1985.

Dịch: Ngày nay, 41% những cặp vk ông xã nói rằng chúng ta share câu hỏi chăm lo bé hệt nhau, so với 25% vào thời điểm năm 1985.

Question 3. Đáp án C

Thông tin: Men"s greater involvement at trang chủ is good for their relationships with their spouses, và also good for their children.

Dịch: Sự tđắm say gia của phái nam nhiều hơn ở nhà là giỏi mang lại mối quan hệ của họ cùng với vk hoặc chồng cùng cũng tốt mang lại con cháu của mình

Question 4. Đáp án C

Thông tin không kể vào bài bác.

Question 5. Đáp án A

Equivalent = comparable (tương đương)

Question 6. Đáp án D

Manageable (rất có thể cai quản lý) = easy (dễ dàng dàng)

Question 7. Đáp án B

Thông tin: Yet when parents minimize conflict, family bonds can be maintained. And many families are doing this.

Dịch: Tuy nhiên, Lúc phụ huynh giảm thiểu xung đột, trái phiếu mái ấm gia đình rất có thể được bảo trì. Và các mái ấm gia đình đã có tác dụng vấn đề này.

bởi thế, “this’ sửa chữa thay thế cho “minimizing conflict”

Question 8. Đáp án A

Tác giả bao gồm cách biểu hiện khách quan, lành mạnh và tích cực về sau này cuộc sống thường ngày sống Mỹ.

IV. Writing

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

Question 1. Nobody toàn thân in the class is as tall as Mike.

A. Everybody in the class is taller than Mike.

B. Sometoàn thân in the class may be shorter than Mike.

C. Mike is the tallest student in the class.

D. Mike may be taller than most students in the class.

Question 2. I haven"t got enough money to lớn buy a new car.

A. I need more money lớn buy a new car.

B. I don"t want khổng lồ spend more money on a new car.

C. A new oto is not something I really need.

D. Money is not the most essential issue lớn buy a new oto.

Question 3. I am really keen on playing sports.

A. I am a big tín đồ of sports.

B. Playing sports makes me siông xã.

C. I am not really inlớn sports.

D. I can"t stvà sports.

Question 4. “I will come baông xã trang chủ soon,” he said.

A. He advised to lớn come baông chồng trang chính soon.

B. He offered to lớn come bachồng home soon.

C. He promised khổng lồ come baông xã home soon.

D. He suggested that he should come bachồng home page soon.

Question 5. He prevented his cđại bại frikết thúc from telling the truth.

A. He forbade his cthảm bại frikết thúc to tell the truth.

B. He allowed his cthua kém friover to tell the truth.

C. He ordered his cthất bại frikết thúc khổng lồ tell the truth.

D. He paid his cthua trận friend to tell the truth.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án C

Dịch: Không ai vào lớp cao bằng Mike.

Question 2. Đáp án A

Dịch: Tôi chưa tồn tại đủ tiền để mua một dòng xe cộ new.

Question 3. Đáp án A

Dịch: Tôi đích thực quyên tâm tới sự việc chơi thể thao.

Question 4. Đáp án C

Dịch: “Tôi sẽ về lại quê hương mau chóng thôi” anh nói.

Question 5. Đáp án A

Dịch: Anh ngnạp năng lượng fan đồng bọn của bản thân nói sự thật.

Bài 2. Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 6. My brother speaks too loud. It is really annoying.

A. My brother is speaking too loud.

B. My brother likes lớn speak too loud.

C. My brother feels annoyed when he can"t speak too loud.

D. My brother is always speaking too loud.

Question 7. There is always conflict between parents và children. However, they still should talk and giới thiệu things with each other.

A. Although there is always conflict between parents & children, they still should talk and nội dung things with each other.

B. There is always conflict between parents & children, so they still should talk và share things with each other.

C. Unless there is always conflict between parents & children, they still should talk và mô tả things with each other.

D. Not only there is always conflict between parents và children, but they still should talk & nói qua things with each other.

Question 8. Your parents will help you with the problem. You should tell them the story.

A. Because your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

B. Your parents will help you with the problem since you should tell them the story.

C. If your parents will help you with the problem, you should tell them the story.

D. Your parents will help you with the problem because you should tell them the story.

Question 9. Unemployment rate is high. This makes many children move sầu bachồng to lớn their parents" house.

A. Many children move sầu baông chồng to lớn their parents" house, which makes high unemployment rate.

B. High unemployment rate forces many children lớn move back lớn their parents" house.

C. Moving back lớn their parents" house suggests that the unemployment rate is high.

D. It is necessary lớn move sầu baông xã to your parents" house if unemployment rate is high.

Question 10. She is an honest person. She is also a very friendly one.

A. She is an honest but friendly person.

B. She is not only an honest but also a very friendly person.

C. Though she is a honest person, she is friendly.

D. Being honest is necessary khổng lồ become friendly.

Question 11. "I have sầu never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

A. Bill said that he had never been to lớn Russia & he thought he would go there the next year.

B. Bill said that he would have never been lớn Russia and he thinks he would go there the next year.

C. Bill said that he had never been lớn Russia & he thinks he will go there the next year.

D. Bill said that he has never been khổng lồ Russia & he thinks he would go there the next year.

Question 12. People believed that Jane retired because of her poor health.

A. Jane is believed lớn have sầu retired because of her poor health.

B. Jane was believed to have retired because of her poor health.

C. It is believed that Jane retired because of her poor health.

D. Jane retired because of her poor health was believed.

Question 13. The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

A. The government knows the extent of the problem whereas it needs khổng lồ take action soon.

B. The government knows the extent of the problem so that it needs lớn take action soon.

C. Knowing the extent of the problem, the government needs to lớn take action soon.

D. The government knows the extent of the problem, or else it needs lớn take action soon.

Question 14. The substance is very toxic. Protective sầu clothing must be worn at all times.

A. Since the substance is very toxic, so protective clothing must be worn at all times.

B. So toxic is the substance that protective sầu clothing must be worn at all times.

C. The substance is such toxic that protective sầu clothing must be worn at all times.

D. The substance is too toxic khổng lồ wear protective clothing at all times.

Question 15. John is studying hard. He doesn’t want lớn fail the exam.

A. John is studying hard in Oder not khổng lồ fail the next exam

B. John is studying hard in Oder that he not fail the next exam

C. John is studying hard so as khổng lồ fail the next exam

D. John is studying hard in Oder khổng lồ not to fail the next exam

Hiển thị đáp án

Question 6. Đáp án D

Cấu trúc: S + tobe + always + Ving (phàn nàn ai đó luôn luôn như vậy nào)

Dịch: Anh tôi nói quá to lớn. Nó thực sự gây phiền lành nhiễu.

Question 7. Đáp án A

Dịch: Mặc cho dù luôn luôn bao gồm xung thốt nhiên giữa phụ huynh và con cái, chúng ta vẫn buộc phải thì thầm cùng chia sẻ hồ hết sản phẩm cùng nhau.

Question 8. Đáp án A

Dịch: Bởi vì cha mẹ của bạn sẽ giúp bạn xử lý vấn đề, bạn nên đề cập đến họ nghe mẩu chuyện.

Question 9. Đáp án B

Dịch: Tỷ lệ thất nghiệp cao. Điều này khiến cho các trẻ nhỏ trnghỉ ngơi về nhà của bố mẹ bọn chúng.

Question 10. Đáp án B

Not only …. but also …. (không số đông ….. mà còn …)

Dịch: Cô ấy là một trong những fan chân thực. Cô ấy cũng là một fan khôn xiết gần gũi.

Question 11. Đáp án A

Câu ban đầu. Bill nói “Tôi không tới nước Nga lúc nào. Tôi suy nghĩ tôi sẽ đến đó vào thời điểm năm cho tới.”

Đáp án B, C, D rất nhiều không đúng về khía cạnh ngữ pháp bởi khong lùi thì rượu cồn từ “think” Lúc chuyển từ câu thẳng quý phái con gián tiếp.

Question 12. Đáp án B

Câu ban đầu: Mọi bạn đang tin rằng Jane về hưu bởi vì sức khỏe yếu ớt của bản thân.

Câu này sẽ ngơi nghỉ thì vượt khứ đọng đối kháng đề nghị ta các loại luôn lời giải A và C (không đúng thì).

Đáp án D sai ngữ pháp.

Ta chọn câu trả lời B theo đúng kết cấu dạng thụ động.

Question 13. Đáp án C

Câu ban đầu: Chính phủ biết cường độ của sự việc. Chính phủ bắt buộc hành động sớm.

Đáp án A cùng B không nên ngữ pháp. Cấu trúc thụ động với need phía sau buộc phải là Ving.

Đáp án D không đúng nghĩa so với câu ban đầu.

Question 14. Đáp án B

Đáp án A vị đầu câu bao gồm “since” rồi nên ta không buộc phải sử dụng “so” nữa với ngược trở lại. Nhìn bình thường câu này mắc lỗi ngữ pháp.

Đáp án C dùng không nên cấu trúc “ ..... so ....... that ......” thành “such .... that.”