Bài Tập Về Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Tiếp Diễn

Quá khứ solo với quá khứ đọng tiếp diễn là 2 thì khá thường xuyên gặp trong những bài tập trắc nghiệm tiếng Anh. Bài học tập hôm nay họ thuộc thử mức độ coi bản thân cố được tới đâu về 2 thì này thông qua bài tập thì quá khứ 1-1 và bài bác tập thì thừa khứ đọng tiếp tục nhé!

Trước hết, trước khi hợp tác vào làm cho bài bác tập thì thừa khứ đọng 1-1 và bài tập thì vượt khđọng tiếp nối, bạn cũng có thể riêng biệt 2 thì thừa khđọng solo với vượt khứ tiếp diễn này trải qua bảng so sánh sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập về quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem Clip kỹ năng và kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài bác tập thì quá khứ đọng đơn nhé!


→ Xem video kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài bác tập thì quá khđọng tiếp nối nhé!

Quá khđọng đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành động xẩy ra lần lượt trong quá khứDiễn tả nhiều hành vi xẩy ra đồng thời trong thừa khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ đồng hồ thừa khđọng.

Và bây giờ hãy thuộc realchampionshipwrestling.com thực hành những bài bác tập thì quá khứ đối chọi và quá khđọng tiếp nối nhé!

bài tập 1: Chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đọng đối kháng và vượt khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekkết thúc last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi không nên trong số câu sau (quá khứ 1-1 cùng thừa khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she vày while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early và have sầu breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Yasuo Mua 6 Bá Đạo Trong Liên Minh Huyền Thoại Chia Sẻ Game

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friover & I go to lớn the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Những bài tập 3: Hoàn thành những câu sau sử dụng thì thừa khứ đọng đối kháng và quá khđọng tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Chia đúng những đụng từ sau ở thì quá khứ đọng đối kháng và vượt khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) (1) …………to lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair (be) (5) …………beautiful blaông xã. He was very tall & thin và his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

*
Những bài tập thì vượt khứ đơn với quá khứ đọng tiếp diễn

Đáp án phần bài tập thì vượt khứ đọng solo và vượt khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early và had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my frikết thúc và I went to the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have sầu a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I went khổng lồ the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea & his hair was beautiful blaông xã. He was very tall & thin & his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

Vậy là sẽ hoàn thành dứt những bài tập thì thừa khứ solo cùng thừa khđọng tiếp diễn rồi, thực tiễn cũng không thật khó đúng không làm sao những bạn! Bạn như thế nào tất cả sách của realchampionshipwrestling.com hoặc khoá học realchampionshipwrestling.com Online thì rất có thể thường xuyên rèn luyện thêm tại đoạn bài bác tập thì thừa đơn cùng vượt khđọng tiếp nối nhé! Chúc chúng ta học tốt!