BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT

So sánh (Comparisons) đồ vật với dụng cụ cũng giống như bạn với người là dạng câu thông dụng trong ngữ pháp Tiếng Anh. Nhằm giúp đỡ bạn củng nắm kiến thức về câu so sánh rộng và so sánh duy nhất, chúng tôi đang tổng hòa hợp các bài tập so sánh hơn và so sánh nhất để chúng ta có thể tham khảo ngay lập tức dưới.

Bạn đang xem: Bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

*

những bài tập so sánh tiếng Anh

CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN

Cấu trúc này được sử dụng lúc muốn đối chiếu bạn với người hoặc thứ với đồ gia dụng.

Tính từ bỏ ngắn: S + Tobe + adj_er + than + Noun/ Pronoun

Tính tự dài: S + Tobe + more adj + than + Noun/ Pronoun

CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

khi mong muốn so sánh đồ vật (người) quan trọng cùng hàng đầu đang dùng cho đối chiếu độc nhất vô nhị.

Tính tự ngắn: S + Tobe + the + adj_est + Noun/ Pronoun

Tính từ bỏ dài: S + Tobe + the + most adj + Noun/ Pronoun

Những bài tập 1: Viết dạng đối chiếu rộng cùng so sánh tốt nhất của những tính tự cùng trạng tự sau đây:

ADJ/ADVSo sánh hơnSo sánh nhất
1. Big
2. Hot
3. Sweet
4. Few
5. Little
6. Comfortable
7. Important
8. Expensive
9. Good

10. Far

các bài luyện tập 2: Viết lại các câu sau dưới dạng đối chiếu hơn với đối chiếu độc nhất.

1.Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salyên ổn.

➔ Sallặng is _______________________________.

3. No house in my đô thị is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants to lớn pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive sầu, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greathử nghiệm tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10.Minch is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

Xem thêm: '' Starboy Là Gì, Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Starboy (The Weeknd)

➔ Minh’s brother is ________________________________________.


những bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

1.My Japanese class is _______ than his English class.

A.funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught hlặng.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

những bài tập 4: Tìm cùng sửa lỗi không nên (trường hợp có) các câu bên dưới đây:

1.This is the more wonderful book she has ever read.

2. No moutain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam giới is Quang Hai.

ĐÁP ÁN

các bài luyện tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. BigBigger (tính từ ngắn)The biggest (tính từ bỏ ngắn)
2. HotHotter (tính từ ngắn)The hotkiểm tra (tính từ bỏ ngắn)
3. SweetSweeter (tính trường đoản cú ngắn)The sweekiểm tra (tính trường đoản cú ngắn)
4. FewFewer (tính từ bỏ ngắn)The fewest (tính trường đoản cú ngắn)
5. LittleLess (dạng đặc biệt)The least (dạng đặc biệt)
6. ComfortableThe more comfortable (tính tự dài)The most comfortable (tính từ bỏ dài)
7. ImportantThe more important (tính tự dài)The most important (tính trường đoản cú dài)
8. ExpensiveThe more expensive sầu (tính từ dài)The most expensive (tính từ bỏ dài)
9. GoodBetter (dạng đặc biệt)The best

(dạng quánh biệt)

10. FarFather/Futher (dạng so sánh đặc biệt)The fathest/The futhest (dạng so sánh sệt biệt)
các bài tập luyện 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today..

2. Sallặng is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my thành phố.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

6. The more easily Kien wants to lớn pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than hyên ổn.

Bài tập 3:

1.My Japanese class is _______ than his English class.

A.funny

B. funnier (vày đằng sau có than – so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì phía sau tất cả than – đối chiếu hơn và comfortable là tính trường đoản cú dài)