Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Có Đáp Án

Bài 1.1 Cho tín hiệu tương tựx a (t ) = 3 cos 50πt + 10 sBài 1.1Cho tín hiệu tương tựxa (t) = 3cos50πt +10sin 300πt − cos100πtHãy xác định tốc độ lấy mẫu Nyquist đối với tín hiệu này?Bài 1.2Cho tín hiệu xa (t) = 3cos100πta) Xác định tốc độ lấy mẫu nhỏ nhất cần thiết để khôi phục tín hiệu ban đầu.b) Giả sử tín hiệu được lấy mẫu tại tốc độ Fs = 200 Hz.

Bạn đang xem: Bài tập xử lý tín hiệu số có đáp án

Tín hiệu rời rạc nào sẽ có đượcsau lấy mẫu?in 300πt − cos100πtHãy xác định tốc độ lấy mẫu Nyquist đối...


*

CÂU HỎI, ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐCÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1Bài 1.1 Cho tín hiệu tương tự x a (t ) = 3 cos 50πt + 10 sin 300πt − cos100πt Hãy xác định tốc độ lấy mẫu Nyquist đối với tín hiệu này?Bài 1.2 Cho tín hiệu x a (t ) = 3 cos100πt a) Xác định tốc độ lấy mẫu nhỏ nhất cần thiết để khôi phục tín hiệu ban đầu. b) Giả sử tín hiệu được lấy mẫu tại tốc độ Fs = 200 Hz. Tín hiệu rời rạc nào sẽ có đượcsau lấy mẫu?Bài 1.3 Tìm quan hệ giữa dãy nhảy đơn vị u(n) và dãy xung đơn vị δ ( n )Bài 1.4 Tương tự bài trên tìm quan hệ biểu diễn dãy chữ nhật rectN(n) theo dãy nhảy đơn vị u(n).Bài 1.5 Hãy biểu diễn dãy δ ( n + 1)Bài 1.6 Xác định x(n) = u(n-5)-u(n-2)Bài 1.7 Xác định năng lượng của chuỗi ⎧(1 2)2 ⎪ n≥0 x(n ) = ⎨ n ⎪ 3 ⎩ nBài 1.10 Xác định công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị u(n)Bài 1.11 Hãy xác định công suất trung bình của tín hiệu x(n ) = Ae jω 0 nBài 1.12 Đáp ứng xung và đầu vào của một hệ TTBB là: ⎧ 1 n = −1 ⎧1 n = 0 ⎪2 n=0 ⎪2 n = 1 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ h (n) = ⎨ 1 n =1 x ( n ) = ⎨3 n = 2 ⎪−1 n = 2 ⎪1 n = 3 ⎪ ⎪ ⎪0 ⎩ n≠ ⎪0 n ≠ ⎩ Hãy xác định đáp ứng ra y(n) của hệ.Bài 1.13 Tương tự như bài trên hãy tính phép chập x3(n) = x1(n)*x2(n) với: ⎧ n ⎪1 − n≥0 a) x1(n) = ⎨ 3 ; x2(n) = rect2(n-1). ⎪ 0 ⎩ n≠ b) x1(n) = δ ( n + 1) + δ ( n − 2 ) ; x2(n) = rect3(n).Bài 1.14 Cho HTTT bất biến có h(n) và x(n) như sau: ⎧a n n≥0 ⎧ bn n≥0 h (n) = ⎨ x (n) = ⎨ ⎩ 0 n≠ ⎩0 n≠ 0 Bài 1.17 Xác định xem các hệ được mô tả bằng những phương trình dưới đây là nhân quả hay không: a) y (n ) = x(n ) − x(n − 1) b) y (n ) = ax(n )Bài 1.18 Xác định xem các hệ được mô tả bằng những phương trình dưới đây là nhân quả hay không: a) y (n ) = x(n ) + 3 x(n + 4 ) ; ( ) b) y (n ) = x n 2 ; c) y (n ) = x(2n ) ; d) y (n ) = x(− n )Bài 1.19 Xét tính ổn định của hệ thống có đáp ứng xung h(n) = rectN(n).Bài 1.20 Xác định khoảng giá trị của a và b để cho hệ TT BB có đáp ứng xung ⎧a n n≥0 h(n ) = ⎨ n ⎩b n x(n ) 4 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 nBài 1.24 Hãy xác định nghiệm riêng của phương trình sai phân. y (n ) = 5 y (n − 1) − 1 y (n − 2) + x(n) 6 6 khi hàm cưỡng bức đầu vào x(n ) = 2 n , n ≥ 0 và bằng không với n khác.Bài 1.25 Hãy giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng sau y(n) – 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + x(n-2) Với điều kiện đầu y(-1) = y(-2) = 0 và x(n) = 5 nBài 1.26 Cho x(n) = rect3(n) Hãy xác định hàm tự tương quan Rxx(n).Bài 1.27 Hãy cho biết cách nào sau đây biểu diễn tổng quát một tín hiệu rời rạc bất kỳ x(n)? +∞ +∞ a) x ( n) = ∑ k =−∞ x(n)δ (n − k ) b) x(n) = ∑ x(k )δ (n − k ) k =0 +∞ +∞ c) x ( n) = ∑ x(k )δ (n − k ) k =−∞ d) x(n) = ∑ x(n)δ (k − n) k =−∞Bài 1.28 Hệ thống được đặc trưng bởi đáp ứng xung h(n) nào sau đây là hệ thống nhân quả: a) h(n) = u(n+1) b) h(n) = -u(n-1) c) h(n) = -u(-n-1) d) h(n) = -u(n+1)Bài 1.29 Phép chập làm nhiệm vụ nào sau đây: a) Phân tích một tín hiệu ở miền rời rạc b) Xác định đáp ứng ra của hệ thống 4 c) Xác định công suất của tín hiệu d) Xác định năng lượng tín hiệuBài 1.30 Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng mô tả hệ thống rời rạc nào sau đây: a) Hệ thống tuyến tính bất biến. b) Hệ thống tuyến tính. c) Hệ thống ổn định. d) Hệ thống bất biến.ĐÁP ÁN CHƯƠNG IBài 1.1. Do ω = 2.π f , tín hiệu trên có các tần số thành phần sau: F1 = 25 Hz, F2 = 150 Hz, F3 = 50 Hz Như vậy, Fmax = 150 Hz và theo định lý lấy mẫu ta có: Fs ≥ 2 Fmax = 300 Hz Tốc độ lấy mẫu Nyquist là FN = 2Fmax . Do đó, FN = 300 Hz.Bài 1.2 a) Tần số của tín hiệu tương tự là F = 50 Hz. Vì thế, tốc độ lấy mẫu tối thiểu cần thiết đểkhôi phục tín hiệu, tránh hiện tượng chồng mẫu là Fs = 100 Hz. b) Nếu tín hiệu được lấy mẫu tại Fs = 200 Hz thì tín hiệu rời rạc có dạng x(n ) = 3 cos(100π 200 )n = 3 cos(π 2 )nBài 1.3 Theo định nghĩa dãy nhảy đơn vị u(n) và dãy xung đơn vị δ ( n ) ta có: n u ( n) = ∑ δ (k ) k =−∞Bài 1.5 Ta có: δ ( n+1) 1 ⎧1 n + 1 = 0 → n = −1 δ ( n + 1) = ⎨ ⎩0 n ≠ 0 -2 -1 0 1 n 5Bài 1.6 Ta xác định u(n-2) và u(n-5) sau đó thực hiện phép trừ thu được kết quả x(n) = u(n-5)-u(n-2) = rect3(n-2) x(n) = rect3 ( n − 2 ) 1 0 1 2 3 4 5 nBài 1.7 Theo định nghĩa ∞ ∞ −1 E= ∑ x(n) = ∑ ( ) + ∑ 3 n = −∞ 2 n=0 1 2n 2 n = −∞ 2n ∞ = 1 1− 1 + (1 )2n = 4 + 9 − 1 = 35 ∑ 3 3 8 24 4 n =1 Vì năng lượng E là hữu hạn nên tín hiệu x(n) là tín hiệu năng lượng.Bài 1.8 Đáp số: Năng lượng của tín hiệu bằng vô hạn. Chú ý Ae jω0 n = A2 = ABài 1.9 Xác định công suất trung bình của tín hiệu nhảy bậc đơn vị u(n) Giải Ta có: N P = lim 1 N →∞ 2N + 1 ∑ u (n) n=0 2 N +1 1+1 N 1 = lim = lim = N →∞ 2N + 1 N →∞ 2 + 1 N 2 Do đó, tín hiệu nhảy bậc đơn vị là một tín hiệu công suất. 6Bài 1.10 Ta có: N P = lim 1 N →∞ 2N + 1 ∑ n=0 u 2 (n ) N +1 1+1 N 1 = lim = lim = N →∞ 2N + 1 N →∞ 2 + 1 N 2 Do đó, tín hiệu nhảy bậc đơn vị là một tín hiệu công suất.Bài 1.11 N 1 P= lim N →∞ 2 N + 1 ∑N A2 =A2 n =−Bài 1.12 Ta sẽ thực hiện phép chập bằng đồ thị: đổi sang biến k, giữ nguyên x(k), lấy đối xứng h(k)qua trục tung thu được h(-k), sau đó dịch chuyển h(-k) theo từng mẫu để tính lần lượt các giá trịcủa y(n) cụ thể như hình sau: h(k ) x(k ) 3 2 2 3 -1 0 1 2 3 4 k -1 0 1 2 3 4 k Lấy đối xứng h(k) thu được h(-k) Nhân, cộng x(k) và h(-k) h(− k ) y(0) = 1.2 + 2.1 = 4 2 -2 2 3 -1 0 1 2 k Dịch chuyển h(-k) ta có và tính tương tự ta có....y(-2)=0, y(-1)=1, y(0)=4, y(1)=8, y(2)=8,y(3)=3....cuối cùng ta thu được kết quả: ⎧ ⎪ ⎫ ⎪ y ( n ) = ⎨… , 0, 0, 1, 4, 8, 8, 3, − 2, − 1, 0, 0, …⎬ ⎪ ⎩ 0 ⎪ ⎭Bài 1.14 7 Nhận xét: Hệ thống nhân quả h(n) và x(n) đều nhân quả n n ( y ( n ) = ∑ b k a n − k = a n ∑ b.a −1 ) k k =0 k =0 n 1 − x n +1 Có dạng: ∑ x = k k =0 1− x ⎧ 1 − ( b.a −1 )n +1 ⎪a n ⎪ n≥0 y (n) = ⎨ 1 − ( b.a −1 ) ⎪ ⎪0 ⎩ n a) Hệ tuyến tính b) Hệ không tuyến tính.Bài 1.17 Các hệ thuộc phần a), b) rõ ràng là nhân quả vì đầu ra chỉ phụ thuộc hiện tại và quá khứ củađầu vào.Bài 1.18 Các hệ ở phần a), b) và c) là không nhân quả vì đầu ra phụ thuộc cả vào giá trị tương lai củađầu vào. Hệ d) cũng không nhân quả vì nếu lựa chọn n = −1 thì y (− 1) = x(1) . Như vậy đầu ra taịn = −1 , nó nằm cách hai đơn vị thời gian về phía tương lai.Bài 1.19 ∞ N −1 S1 = ∑ n =−∞ h1 ( n ) = N (= ∑ 1 = N ) → Hệ ổn định n =0Bài 1.20 Hệ này không phải là nhân quả. Điều kiện ổn định là : ∞ ∞ −1 ∑ h( n) = ∑ a + ∑ b n = −∞ n =0 n n = −∞ n Ta xác định được rằng tổng thứ nhất là hội tụ với a 1 đều thoả mãn.Bài 1.21. Hướng dẫn h1 ( n ) = rect3 ( n ) h2 ( n ) = δ ( n − 1) + δ ( n − 2 ) h3 ( n ) = δ ( n − 3 ) Hướng dẫn: Thực hiện h2(n) + h3(n) rồi sau đó lấy kết quả thu được chập với h1(n): h(n) = h1(n) * Bài 1.22 9 Áp dụng các công cụ thực hiện hệ thống ta vẽ được hệ thống như sau: b0 b0 x ( n) b1 b1 x ( n − 1) b2 b2 x ( n − 2) b4 b4 x ( n − 4)Bài 1.23 Ta chú ý rằng tín hiệu y (n ) đạt được từ x(n ) bằng cách lấy mỗi một mẫu khác từ x(n ) , bắtđầu với x(0 ) . Chẳng hạn y (0 ) = x(0 ) , y (1) = x(2 ) , y (2 ) = x(4 ) ,...và y (− 1) = x(− 2 ) ,y (− 2 ) = x(− 4 ) ,v.v... Nói cách khác, ta bỏ qua các mẫu ứng với số lẻ trong x(n ) và giữ lại các mẫu mang sốchẵn. Tín hiệu phải tìm được mô tả như sau: y (n ) = x( -4 -2 -1 0 1 2Bài 1.24 Dạng nghiệm riêng là: y p ( n ) = B 2n n≥0 Thay y p (n ) vào đầu bài ta có B 2n = 5 B 2n −1 − 1 B 2 n − 2 + 2 n 6 6 4 B = 5 (2 B) − 1 B + 4 và tìm thấy B = 8 6 6 5 Bởi vậy, nghiệm riêng là 10 y p (n ) = 8 2 n n≥0 5Bài 1.25 Đáp án: y(n) = (13/50) – (104/75).2 n + (13/6).5 n với n ≥ 0.Bài 1.26 Đáp án: Rxx(-2) = Rxx(2) = 1; Rxx(-1)= Rxx(1)= 2; Rxx(0). Lưu ý: hàm tự tương quan bao giờ cũng đạt giá trị cực đại tại n=0.Bài 1.27 Phương án c)Bài 1.28 Phương án b)Bài 1.29 Phương án b)Bài 1.30 Phương án a) 11CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 2Bài 2.1 Xác định biến đổi z của các tín hiệu hữu hạn sau a) x1 (n ) = { 2 5 7 0 1} 1 { b) x2 (n ) = 1 2 5 7 0 1 ↑ } c) x3 (n ) = {0 0 1 2 5 7 0 1} { d) x4 (n ) = 2 4 5 7 0 1 ↑ }Bài 2.2 Xác định biến đổi z của các tín hiệu hữu hạn sau a) x1 ( n ) = δ ( n − k ) , k > 0 b) x 2 ( n ) = δ ( n + k ) , k > 0Bài 2.3 Xác định biến đổi z của tín hiệu: ⎧a n n≥0 x(n ) = α n u (n ) = ⎨ ⎩0 n Xác định điểm cực điêm không hệ thống. Biểu diễn trên mặt phẳng z.Bài 2.8 3 Cho H ( z ) = 1 ( z 2 + z + 1).( z + ) 4 Xét ổn định hệ thống?Bài 2.9 z+2 Cho tín hiệu X ( z ) = , Hãy xác định x(n) = ? 2z − 7z + 3 2Bài 2.10 Cho hệ thồng có hàm truyền đạt 2z + 3 H ( z) = 5 1 z2 + z + 6 6 a) Xác định điêm cực điểm không của hệ thống.

Xem thêm: Từ: Vainglorious Là Gì ? Ý Nghĩa Của Vainglorious Trong Tiếng Anh

b) Xét xem hệ thống có ổn định không. c) Tìm đáp ứng xung h(n) của hệ thống.Bài 2.11 Cho hệ thống có: z H ( z) = 2 z − 3z + 1 2 a) Hãy xét xem hệ thống có ổn định không b) Hãy xác định đáp ứng xung của hệ thống. z 2006 c) Xác định h(n) khi H ( z ) = 2 z 2 − 3z + 1Bài 2.12 Cho sơ đồ hệ thống: 13 X1 ( z ) z −1 H2 ( z ) z −1 H 11 ( z ) X2 ( z ) z −1 H 12 ( z ) H1 ( z ) Hãy xác định hàm truyền đạt H(z)Bài 2.13 Cho hệ thống có hàm truyền đạt: 1 H ( z) = 4 + 3z + 2 z −2 + z −3 + z −4 −1 Hãy xét sự ổn định của hệ thống.Bài 2.14 Tìm hệ thống và đáp ứng mẫu đơn vị của hệ thống được mô tả bằng phương tình sai phân: 1 y (n ) = y (n − 1) + 2 x(n ) 2Bài 2.15 n ⎛3⎞ Cho tín hiệu x ( n ) = ⎜ ⎟ u ( n ) ⎝2⎠ Biến đổi z của nó sẽ là: z 3 1 3 a) X ( z ) = với z > b) X ( z ) = với z > 3 2 3 2 z− 1 + z −1 2 2 1 3 z 3 c) X ( z ) = với z 3 2 3 2 1 − z −1 z+ 2 2Bài 2.16 Cách biểu diễn nào sau đây thường được dùng biểu diễn hàm truyền đạt H(Z) của hệ thống: 14 M M ∑ br z − r ∑b z r −r a) H ( z ) = r =0 N b) H ( z ) = r =0 N ∑a z k =1 k −k 1 + ∑ ak z − k k =1 M M −1 ∑ br z r ∑b z r −r c) H ( z ) = r =0 N d) H ( z ) = r =0 N −1 1 + ∑ ak z k 1 + ∑ ak z − k k =1 k =1Bài 2.17 Cho tín hiệu x(n) = n a n u (n ) hãy cho biết trường hợp nào sau đây là biến đổi X(z) củanó: z −1 az −1 a) với z > a b) với z > a (1 − az −1 ) 2 (1 − az ) −1 2 az −1 az c) với z a (1 − az ) −1 2 (1 − az −1 ) 2Bài 2.18 Phần tử Z-1 trong hệ thống rời rạc là phần tử: a) phần tử trễ b) phần tử tích phân c) phần tử vi phân c) phần tử nghịch đảoBài 2.19 Hệ thống số đặc trưng bởi hàm truyền đạt H(z) sẽ ổn định nếu: a) Tất cả các điểm không (Zero) zor phân bố bên trong vòng tròn đơn vị. b) Tất cả các điểm cực (Pole) zpk của hệ thống phân bố bên trong vòng tròn đơn vị. c) Tất cả các điểm cực (Pole) zpk của hệ thống phân bố bên ngoài vòng tròn đơn vị. d) Tất cả các điểm không (Zero) zor phân bố bên ngoài vòng tròn đơn vị.Bài 2.20 Phương án nào sau đây thể hiện hàm truyền đạt của hệ thống biểu diễn theo dạng điểm cựcvà điểm không? M N ∑(z − z ) 0r ∑(z − z ) pk a) H ( z ) = G. r =1 N b) H ( z ) = G. k =1 M ∑(z − z ) k =1 0k ∑(z − z ) r =1 0r 15 M M ∏ ( z − z0 r ) ∏( z − z ) 0r c) H ( z ) = G. r =1 N d) H ( z ) = G. r =0 N ∏(z − z ) k =1 pk ∏(z − z ) k =0 pkĐÁP ÁN CHƯƠNG IIBài 2.1 Đáp án a) X 1 ( z ) = 1 + 2 z −1 + 5 z −2 + 7 z −3 + z −5 , RC cả mặt phẳng z , trừ z = 0 . b) X 2 ( z ) = z 2 + 2 z + 5 + 7 z −1 + z −3 , RC: cả mặt phẳng z , trừ z = 0 và z = ∞ c) X 3 ( z ) = z −2 + 2 z −3 + 5 z −4 + 7 z −5 + z −7 , RC: cả mặt phẳng z , trừ z = 0 . d) X 4 ( z ) = 2 z 2 + 4 z + 5 + 7 z −1 + z −3 , RC: cả mặt phẳng z , trừ z = 0 và z = ∞Bài 2.2 Đáp án: ZT a) X1 ( z ) = z −k , k > 0 , RC: cả mặt phẳng z , trừ z = 0 . ZT b) X 2 ( z ) = z , k > 0, RC: cả mặt phẳng z , trừ z = ∞ .Bài 2.3 Theo định nghĩa ta có: ∞ ∞ X (z ) = ∑ n −n α z = ∑ (α z −1 )n n=0 n=0 Nếu α z −1 α , thì chuỗi này hội tụ đến 1 / 1 − α z −1 . ( ) Như vậy, ta sẽ có cặp biến đổi z . z 1 x ( n ) = αn u ( n ) ↔ X ( z ) = RC : z > α 1 − α z −1 Miền hội tụ RC là miền nằm ngoài đường tròn có bán kính α . Lưu ý rằng, nói chung, α cần không phải là số thực.Bài 2.4 Đáp án 16 3 4 X(z) = − RC : z > 3 1 − 2z −1 1 − 3z −1Bài 2.5 Ta có: N −1 ⎧N z =1 ⎪ X ( z ) = ∑1.z −n −1 = 1 + z + ... + z − ( N −1) = ⎨1 − z − N n =0 ⎪ z ≠1 ⎩ 1 − z −1 vì x(n ) là hữu hạn, nên RC của nó là cả mặt phẳng z , trừ z = 0 .Bài 2.6 Đáp án: Thực hiện giống ví dụ 2.5 ta có: x(n) = (-1/3)n. u(n)Bài 2.7 Điểm cực: zp1, p2 = (-1/2) ± j(3/2); zp3 = ½. Điểm không: zo1 = -3Bài 2.8 Đáp án: Hệ thống không ổn địnhBài 2.9 Ta có: X (z) z+2 1 = có 3 điểm cực z p1 = , z p 2 = 3 , z p 3 = 0 z ( 2 z − 7 z + 3) z 2 2 X (z) z+2 A1 A A = = + 2 + 3 z ⎛ 1⎞ ⎛ 1 ⎞ z −3 z 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ z − ⎟ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ Đều là cực đơn nên: 1 5 +2 ⎛ 1⎞ z+2 2 2 A1 = ⎜ z − ⎟ = = = −1 ⎝ 2⎠ ⎛ 1⎞ ⎛1 ⎞ 1 ⎛ 5⎞1 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ − 3⎟. 1⎜ − ⎟ ⎝ 2⎠ 1 ⎝2 ⎠ 2 ⎝ 2⎠2 z= 2 17 z+2 3+ 2 5 1 A2 = ( z − 3) = = = ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 5 3 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ 3 − ⎟ .3 6. ⎝ 2⎠ z =3 ⎝ 2⎠ 2 z+2 0+2 2 A3 = z = = ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 3 2 ⎜ z − ⎟ ( z − 3) z 2 ⎜ − ⎟ ( −3) ⎝ 2⎠ z= 0 ⎝ 2⎠ 1 1 X (z) −1 Vậy: = + 3 +3 z ⎛ 1 ⎞ z −3 z 2⎜ z − ⎟ ⎝ 2⎠ 1 z 1 z 1 X ( z) = − + + 2 z − 1 3 z −3 3 2 m = 0 thì n ⎛ 1 ⎞⎛ 1 ⎞ 1 2 x ( n ) = ⎜ − ⎟ ⎜ ⎟ u ( n ) + 3n u ( n ) + δ ( n ) ⎝ 2 ⎠⎝ 2 ⎠ 3 3 Như vậy đã hoàn thành biến đổi Z ngược.Bài 2.10 Đáp án: a) Hệ có 1 điêrm không z01 = -3/2; hai điểm cực là zp1 = -1/3 và zp2 = -1/2 b) Căn cứ vào các điểm cực đều nằm trong vòng tròn đơn vị ta thấy hệ thống ổn định. c/ Tìm h(n) giống bài tập 2.9Bài 2.11 Đáp án: a) Hệ thống không ổn định b) h(n) = 2.u(n) – 2.(1/2)n .u(n) c) Dựa vào kết quả câu b) và tính chất trễ ta có h(n) = 2.u(n+2006) – 2.(1/2)2006u(n+2006)Bài 2.12 Áp dụng: Trong miền z: song song thì cộng, nối tiếp thì nhân. 18 Phân tích ra H1(z), H2(z), … H ( z ) = H1 ( z ) .H 2 ( z ) H1 ( z ) = H11 ( z ) + H12 ( z ) X1 ( z ) H11 ( z ) = X ( z) X 1 ( z ) = 2 X ( z ) + 3 z −1 X ( z ) H11 ( z ) = 2 + 3 z −1 X2 ( z) H12 ( z ) = X ( z) X 2 ( z ) = X ( z ) + 4 z −1 X 2 ( z ) X ( z ) = X 2 ( z ) (1 − 4 z −1 ) 1 H12 ( z ) = 1 − 4 z −1 1 H 1 ( z ) = 2 + 3 z −1 + 1 − 4 z −1 H 2 ( z ) = z −1 ⎛ 1 ⎞ −1 H ( z ) = ⎜ 2 + 3z −1 + ⎟z ⎝ 1 − 4 z −1 ⎠Bài 2.13 Áp dụng tiêu chuẩn Jury. Hệ ổn địnhBài 2.14 Bằng cách tính biến đổi z của phương trình sai phân, ta có: 1 −1 Y (z ) = z Y (z ) + 2 X (z ) 2 Do vậy hàm hệ thống là: Y (z ) 2 ≡ H (z ) = X (z ) 1 1 − z −1 2 Hệ thống này có một cực tại z = 1 và một zero tại gốc 0. 2 19 Ta có: (2 ) n h(n ) = 2 1 u (n ) Đây là đáp ứng xung đơn vị của hệ thống.Bài 2.15 Phương án a)Bài 2.16 Phương án b)Bài 2.17 Phương án b)Bài 2.18 Phương án a)Bài 2.19 Phương án b)Bài 2.20 Phương án c) 20