BÀI THU HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:


Nội dung chính

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện và UBND cấp xã, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy định về thủ tục hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện đang còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý, phát hiện những văn bản chồng chéo, hết hiệu lực để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm tính khả thi cao.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; sửa đổi, thay thế kịp thời khi có bổ sung, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là chính sách về kinh doanh, đầu tư, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục, Lao động thương binh và xã hội.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.- Thực hiện kịp thời việc rà soát, thống kê các thủ tục hành chính ban hành mới, các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; đồng thời, công bố công khai, duy trì và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

- Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục thực hiện rà soát về cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực đúng vị trí việc làm.

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết các nhiệm vụ có liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành của huyện; trong đó UBND huyện là trung tâm chỉ đạo và đôn đốc phối hợp thực hiện.

- Từng bước hoàn thiện cơ chế phân cấp giữa cấp huyện và cấp xã, trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, tính chủ động trong thực hiện thẩm quyền phân cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra cũng như đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao vai trò của từng cấp, từng ngành.


4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức- Tiếp tục thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức; đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước có số lượng và cơ cấu hợp lý.

- Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của tỉnh. Bố trí, phân công cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác.- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể gắn với chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời phải xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

Xem thêm: Danh Mục Mã Cpc Là Gì - Chuyển Đổi Mã Vsic Sang Mã Cpc

- Xây dựng và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm, về đạo đức cán bộ, công chức, các quy định về văn hoá công sở nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.5. Cải cách tài chính công

-Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí đối với 100 % các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị trong huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, việc thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính, cơ bản đã phát huy tính chủ động tích cực, hiệu quả trong công việc.

6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm giúp các cơ quan nhà nước xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc.

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra cải cách hành chính trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện; tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính của huyện nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

Hoạt động cải cách hành chính từ trước đến nay luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu tìm ra những giải pháp cải cách thích hợp góp phần phát triển bộ máy quản lý nhà nước, hiện nay nhiều lớp bồi dưỡng chính trị về chủ đề cải cách hành chính nhà nước được ra đời. Trong quá trình học, học viên sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức chính trị phù hợp để hoàn thành một Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở vào cuối khóa học. Để thuận tiện cho các bạn học viên trong quá trình học tập và làm bài, chúng tôi xin được đưa ra một số hướng dẫn về cách làm một bài Bài thu hoạch cải cách hành chính vừa đơn giản mà hiệu quả.

1. Cải cách hành chính ở cơ sở là gì?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu Cải cách hành chính là gì? Cải cách hành chính được hiểu là những thay đổi có mục tích mang tính hệ thống và lâu dài nhằm hoàn thiện hệ thống bộ máy hành chính nhà nước, đảm bảo cho nhà nước thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình.

*

*

Cải cách hành chính ở cơ sở – một trong những nội dung quan trọng của Khoa học hành chính là hoạt động cải cách hành chính nhà nước được tiến hành ở địa phương, cụ thể là ở các cấp xã, huyện, tỉnh dưới sự chỉ đạo của Đảng và các cơ quan nhà nước ở Trung ương.

2. Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở?

Hoạt động cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở đóng một vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động quản lý của nhà nước có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận mà còn mang tính thực tiễn cao. Theo như sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước, thì mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở bao gồm:

– Xây dựng và ngày càng hoàn thiện các cơ quan hành chính nhà nước ở Địa phương với phương châm hoạt động trong sạch, lành mạnh, và đạt hiệu quả cao.

– Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở có đầy đủ phẩm chất chính trị, năng lực và trình độ, đáp ứng được yêu cầu quản lý xã hội và phục vụ nhân dân ở Địa phương.

– Đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, duy trì trật tự phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu của Đảng và nhà nước, phục vụ lợi ích của toàn dân.

3. Hướng dẫn viết bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở?

Cũng giống như bất kỳ khóa học nào, sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng chính trị về cải cách hành chính ở cơ sở thì mỗi học viên đều phải hoàn thành một Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở, nhận thấy được những khó khăn của học viên trong việc làm bài thu hoạch, chúng tôi xin được có một số hướng dẫn sau:

Trước hết, ở trang đầu tiên, một điều không thể thiếu là cần phải có tên cơ quan chủ quản và tên cơ quan đào tạo học viên viết in hoa nằm ở bên trái góc trên của tờ giấy, ví dụ:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG…

Tên và chủ đề của bài thu hoạch cùng với Họ tên của học viên, niên khóa, ví dụ:

BÀI THU HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CƠ SỞ

Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN A


NIÊN KHÓA: 2018 – 2019

Tiến vào phần nội dung, một Bài thu hoạch cải cách hành chính cần phải đáp ứng cấu trúc gồm ba phần: (mở đầu, thân bài và kết bài)

– Ở phần mở đầu, các bạn cần nêu được khái quát về mục tiêu, nội dung và tính cấp thiết của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở.

– Tiếp đến là phần thân bài, đây là phần thể hiện rõ nhất những kiến thức, hiểu biết mà bạn học được trong suốt một khóa học, chiếm điểm đánh giá cao nhất trong toàn bài. Ở phần này, bạn có thể phân tích ở hai khía cạnh lý luận và thực tiễn sau đó đưa ra kiến nghị và giải pháp phù hợp, cụ thể:

+ Về cơ sở lý luận: bạn cần phân tích một số nội dung như là khái niệm Cải cách hành chính là gì? Mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính? Nội dung của chương trình Cải cách bao gồm những gì? (như là cải cách thể chế hành chính nhà nước; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; hoạt động Hiện đại hóa hành chính;…)

+ Về Thực trạng Cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở: ở mục này, bạn có thể lựa chọn một địa phương cụ thể để phân tích. Nội dung phân tích bao gồm: khái quát về đặc điểm, tình hình hành chính của địa phương đó; phân tích về ưu nhược điểm và nguyên nhân của những hạn chế về hành chính ở địa phương đó.

+ Về kiến nghị và giải pháp: bạn có thể căn cứ vào những hạn chế đã phân tích ở mục thực trạng để đưa ra những kiến nghị và giải pháp phù hợp, những kiến nghị này có thể là gửi cho lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn khác.

– Cuối cùng là phần kết bài: chỉ cần đơn giản chốt lại nội dung và mục tiêu của chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở là xong.

Trên đây là một hướng dẫn của chúng tôi về chương trình Cải cách hành chính ở cơ sở cũng như là cách làm một Bài thu hoạch cải cách hành chính ở cơ sở. Các bạn có thể tham khảo để hiểu biết hơn về vấn đề này.

Nohu888 - Cổng game nổ hũ online | | W88Vuive | 789 club - Trang đánh bài lasvegas mới 2022