BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC NĂM 2017

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần, Nghị quyết đại hội Đảng lần thức XII đang trong thời gian sắp sửa hoàn thành, phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương Hồ Chủ Tịch càng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Năm 2020 với chuyên đề “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chuyên đề cuối theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội Đảng XII. Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2020 là tài liệu thể hiện kết quả quá trình nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ của mỗi cá nhân trong năm 2020. Trong khuôn khổ bài viết này, realchampionshipwrestling.com xin giới thiệu đến các bạn những nội dung liên quan đến bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 và gợi ý những mẫu viết sẵn bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020. Mời các bạn theo dõi kỹ từng mục dưới đây để có một bài thu hoạch hay và ý nghĩa.Bạn đang xem: Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2018

Mục Lục

Tài liệu học tập chuyên đề năm 2020Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020Mẫu bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020

Nội dung chuyên đề năm 2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một phong trào không còn xa lạ gì với toàn thể các Đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và toàn thể người dân Việt Nam. Hệ thống tư tưởng, đạo đức mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc là một kho tàng đồ sộ mà đời đời con cháu học tập và làm theo bao nhiêu cũng không đủ. Nhận thấy được những giá trị to lớn mà nguồn tư tưởng Hồ Chí Minh mang đến cho các thế hệ đất nước, Đảng ta đã không ngừng tuyên truyền vận động trong Đảng và toàn dân cùng nhau thi đua học tập và làm theo Bác. Mỗi một năm, một nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được lấy làm một chuyên đề học tập trong Đảng, các cơ quan xí nghiệp, trường học… Năm 2020, toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta không ngừng phấn đấu tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo như mong muốn của Bác lúc sinh thời,

Năm nay, chúng ta triển khai nội dung học tập chuyên đề năm 2020 với hai phần chính: 

Phần 1: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Đây là phần nghiên cứu, nâng cao nhận thức, lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.Bạn đang xem: Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2018

Phần 2: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”. Đây là phần liên hệ thực tiễn để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2017


*

Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh là phong trào xuyên suốt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

Các cấp ủy Đảng, cơ quan, xí nghiệp, trường học, doanh nghiệp tiến hành lên kế hoạch và triền khai học tập chuyên đề 2020 theo Hướng dẫn số 108 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của cơ sở.

Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo bác năm 2020 là gì?

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 là tài liệu tổng kết lại toàn bộ quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ Tịch trong năm 2020 theo tinh thần của Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bài thu hoạch chuyên đề học tập năm 2020 được nộp cho chi bộ Đảng nơi Đảng viên sinh hoạt hoặc cơ quan, trường học nơi người lao động hoặc giáo viên, học sinh sinh viên học tập và công tác.

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 là một bài thu hoạch cuối cùng trong quá trình thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến năm 2020 trên cơ sở tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Chính vì thế, đây là một bản thu hoạch có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm tổng kết quá trình thực hiện học tập và ứng dụng lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn, giúp xây dựng một Đảng cộng sản và hệ thống chính trị vững mạnh trên cơ sở phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cá nhân Đảng viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhân dân là những hạt nhân góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng và sức mạnh của đất nước.

Tài liệu học tập chuyên đề năm 2020

Mỗi Đảng viên, người lao động, học sinh sinh viên và quần chúng đều là đối tượng khuyến khích học tập theo chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm nay có hai nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn. Những nội dung cơ bản đó được hướng dẫn chi tiết trong các tài liệu mà Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành và khuyến nghị sử dụng.

Hướng dẫn về tài liệu học tập chuyên đề năm 2020

Đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, cần tích cực nêu gương từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đến cán bộ ở tất cả các cấp ủy Đảng. Các Đảng viên, người lao động, học sinh sinh viên và toàn dân tích cực hưởng ứng và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020 về cả lý luận và trên thực tiễn.

Tùy vào tình hình thực tiễn mà các chi bộ tiến hành thảo luận để lên kế hoạch và đề ra các giải pháp đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên nguyên tắc liên tục và kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Mỗi Đảng viên có thể lựa chọn và đăng ký một hoặc một số nội dung cụ thể trong chuyên đề chung của năm 2020, sau đó thực hiện báo cáo kết quả với chi bộ thông qua bài thu hoạch chuyên đề 2020. Đi đôi với quá trình học tập là việc liên hệ thực tiễn để đề ra phương án tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu cho năm 2020.


*

Chuyên đề học tập được quán triệt theo tinh thần Đại hội Đảng XII

Tải tài liệu học tập chuyên đề năm 2020

Một số tài liệu Đảng viên có thể mua về tham khảo:

Tài liệu về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chuyên đề 2020). Đây là tài liệu chứa những nội quan trọng cần thiết để học tập chuyên đề năm 2020. Mỗi Đảng viên, người lao động cần có 1 bản.Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tải tài liệu học tập chuyên đề năm 2020

Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Trải qua 4 năm thực hiện học tập theo nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề năm nay 2020 là đại diện cho mục tiêu cốt lõi trong hệ thống tư tưởng chính trị Đảng Cộng sản – xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên minh giai cấp công – nông và tất cả các giai cấp khác trong xã hội. Đại đoàn kết toàn dân chính là sức mạnh, là nguồn lực để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh. Cùng với một hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để có đủ sức mạnh, bản lĩnh chèo lái, dẫn dắt đất nước trên con đường đổi mới.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Cheesy Là Gì ? Có Những Từ Nào Đồng Nghĩa Với “Sến”?

Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh

Cùng điểm qua các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay:

Chuyên đề năm 2017 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” .Chuyên đề năm 2018 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ”.Chuyên đề năm 2019 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.Chuyên đề năm 2020 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2020 gồm những nội dung nào?

Xét trên nội dung học tập chuyên đề năm nay, một bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020 chuẩn cần đảm bảo 2 nội dung lớn tương ứng với lý luận và thực tiễn: 

Phần 1: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Trong phần này, cần nhắc đến tất cả những khía cạnh chính trong nội dung tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Đảng vững mạnh của tư tưởng Hồ Chí Minh. Mục tiếp theo đây là mẫu bài thu hoạch học tập chuyên đề 2020, bạn có thể tải về để tham khảo cách viết phần 1.


*

Phần 1 bài thu hoạch

Phần 2: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Tùy vào tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương và hoàn cảnh của cá nhân Đảng viên mà bạn có thể đưa ra những giải pháp thực tế nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng những thử thách, yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Việc vận dụng lý luận vào thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đảng luôn khuyến khích các Đảng viên, cán bộ lãnh đạo đem những nhận thức lý luận của bản thân ứng dụng vào thực tiễn nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của hệ thống tư tưởng mà chủ tịch Hồ Chí Minh để lại.


*

Phàn 2 bài thu hoạch

Một số thông tin gợi ý mẫu cho bài thu hoạch bạn có thể tham khảo trong file đăng tải ở mục dưới. Kéo xuống và tải về để xem chi tiết hơn.

Mẫu bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020

Mẫu bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020 của Đảng viên

Mời các bạn tải mẫu bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020 cho cá nhân Đảng viên

Mẫu bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2020 của giáo viên

Bài thu hoạch học chuyên đề 2020 cho giáo viên là mẫu bài thu hoạch của giáo viên các cấp nhằm báo cáo tổng kết quá trình nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020. Bài thu hoạch của giáo viên có những đặc thù riêng của ngành giáo dục, đặc biệt là trong phần liên hệ thực tiễn quá trình công tác, sinh hoạt. Trường học là một môi trường cần phải đổi mới liên tục, chính vì vậy, việc ứng dụng luồng tư tưởng, lý luận chính trị vào hoạt động thực tế là điều rất quan trọng. Một chi bộ trường học vững mạnh hay không nhờ vào những cá nhân là giáo viên, cán bộ nhân viên, Đảng viên trong chi bộ đó. Một chi bộ Đảng vững mạnh mới có một trường học vững mạnh và phát triển.