BÀI THU HOẠCH NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

- Tiếp tực thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Vì trong nội bộ Đảng hiện nay có một số bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên thoái hóa về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm giảm sự thống nhất và niềm tin trong Đảng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là vấn đề thời sự, là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay.


Bạn đang xem: Bài thu hoạch nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làm

*
*

Xem thêm:

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thu hoạch Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm - Nguyễn Trung Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làmHọ và tên: Nguyễn Trung ThànhChi bộ: Cơ quan xãQua tiếp thu chuyên đề do Đảng uỷ xã Tân Tiến triển khai, nghiên cứu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Bản thân tôi đã tiếp thu được một số vấn đề sau:I- NHẬN THỨCNhận thức của bản thân về sự cần thiết và những nội dung đã được nghiên cứu, tiếp thu qua học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”- Việt Nam đang trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội nên cần phải xây dựng nền tảng vật chất (tức là tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước) mà nền tảng vật chất phải sử dụng tới kinh tế thị trường: mở rộng giao lưu văn hóa, được tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Bên cạnh những mặt tích cực, những ưu điểm đó còn có mặt tiêu cực.nó làm cho con người dễ sa vào chủ nghĩa cá nhân nếu lập trường không vững.- Tiếp tực thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Vì trong nội bộ Đảng hiện nay có một số bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên thoái hóa về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, làm giảm sự thống nhất và niềm tin trong Đảng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là vấn đề thời sự, là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay.- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm là 3 nội dung có liên quan mật thiết với nhau. Vậy nêu cao tinh thần trách nhiệm là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao phó cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn làm cho thành công”. Theo Người nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn nhiệm vụ của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Còn làm một cách cẩu thả, làm cho xong chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậylà không có tinh thần trách nhiệm.- Hồ Chí Minh cho rằng: nêu cao tinh thần trách nhiệm là cần phải có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Đã phụ trách việc gì thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm, không có việc gì dễ mà cũng không có việc gì khó. Nghĩa là có dễ đi nữa thì phải phấn đấu mới thành công, có khó đến mấy mà quyết tâm phấn đấu, phấn đấu có phương pháp, phấn đấu có kế hoạch thì mới thắng lợi.- Nói về tinh thần trách nhiệm chúng ta đã học rất nhiều về tấm gương của Bác. Chẳng hạn: Bác đã tự xác định trách nhiệm của người dân bị mất nước, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước và thực hiện trách nhiệm đó là thức tỉnh dân tộc Việt Nam. Vì trong thời điểm đó, thực dân Pháp đã cho nhân dân ta ăn chơi xa xỉ... chúng đã làm cho dân ta luôn trong men say. Vì thế khi xác định được con đường cứu nước, Bác đã truyền bá về đất nước, thức tỉnh toàn dân tộc. Mặt khắc trong cách mạng, Đảng do Người lãnh đạo có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm. Người đã thể hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm, không né tránh, thay mặt Đảng và nhà nước xin lỗi nhân dân.- Còn nói về tư tưởng của Bác để chống chủ nghĩa cá nhân: Chủ nghĩa cá nhân tức là luôn đặt lợi ích riêng của mình, của gia đình mình lên trên, lên trước lợi ích chung của dân tộc. Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không phải cứ viết lên trên trán mình 2 chữ “cộng sản” là được nhân dân yêu mến, mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng. “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá từ trong phá ra”.- Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những “căn bệnh” Người chỉ ra 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống: Bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh “hữu danh, vô thực”; bệnh cận thị; bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh; a dua; và bệnh kéo bè, kéo cánh. Bác ví chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng sản giống như lúa và cỏ dại, lúa chăm bón mới tốt còn cỏ dại mọc lu bù, đức tính tham lam cũng vậy không ai dạy chúng ta làm nhưng vẫn biết làm. Do đó chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm cần thiết, thường xuyên của mỗi con người cộng sản chân chính, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là đấu tranh gây go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ. Vì thực tế hiện nay việc chống tham nhũng tuy đã đưa ra rất nhiều hội thảo nhưng chúng ta đã làm được đến đâu vì đụng chạm đến lợi ích cá nhân là rất khó. Ngoài ra hiện nay còn có lợi ích nhóm bao che nhau cho nên càng khó hơn.- Tư tưởng của Bác về nói đi đôi với làm: Tức là nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và làm phải đúng với chính sách, pháp luật của nhà nước. Không được nói một đằng làm một nẻo, không được hứa mà không làm. Không chỉ nói suông mà phải thật thà nhúng tay vào việc. Nói chín thì phải làm mười.- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Bác kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước.- Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Cả cuộc đời Người chỉ biết hy sinh phấn đấu quên mình vì nước, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày nay, đất nước ta đang bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để đạt mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm về nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.II- LIÊN HỆ BẢN THÂNQua những nội dung đã được nghiên cứu, tiếp thu từ chuyên đề năm 2014, bản thân tôi đã nhận thấy những việc mình đã làm được và chưa làm được, ưu, khuyết điểm, hạn chế của bản thân như sau: 1- Về nêu cao tinh thần trách nhiệm- Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên: Tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chấp hành nghiêm chính sách, phát luật của Nhà nước.- Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác, gương mẫu đi đầu trong phân công nhiệm vụ của tổ chức, chấp hành tốt kỷ luật trong lao động.- Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy từ cơ sở đến thôn, bản lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.2- Về chống chủ nghĩa cá nhân- Sống giản dị, đoàn kết với đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Không tham lam, không kiêu ngạo, không a dua, không xu nịnh, không kéo bè, kéo cánh đem hết khả năng, trí tuệ của bản thân phục nhân dân.- Phát huy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.3- Về nói đi đôi với làm- Bản thân luôn nêu cao tinh thần học tập, công tác luôn chấp hành nghiêm các nội dung quy định đối với người cán bộ, đảng viên; gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được tổ chức giao nhiệm vụ.III- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC YẾU KÉM, HẠN CHẾ TRONG KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC NĂM 2013, GẮM VỚI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG 4 (KHÓA XI); PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU TRONG THỜI GIAN TỚI1- Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân Việc cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp uỷ cấp trên còn chậm, chất lượng chưa cao; việc đổi mới phương thức và lề lối làm việc chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ. Việc phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh chưa thường xuyên và liên tục. Việc tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên liên tục, chất lượng các cuộc kiểm tra chưa sâu sát; việc lập và quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát chưa khoa học. Chưa kịp thời phát hiện tham mưu và ngăn chặn đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng (trường hợp đồng chí Nguyễn Minh Tuấn chi bộ thôn 1, Nguyễn Đình Cư chi bộ thôn 5, Lê Thị Quy chi bộ thôn 2). Hạn chế đi xuống cơ sở để trực tiếp nắm bắt tình hình của thôn xóm.2- Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tớiTập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo về xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội; đặc biệt là các đề còn nổi cộm trong thời gian qua cụ thể như: Về tư tưởng đạo đức, lối sống của một số đảng viên có biểu hiểu suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp lệnh chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo theo các quy định, thiết thực với đời sống nhân dân. Tiếp tục quán triệt, quy định làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền cho từng cấp, tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân lãnh đạo, phụ trách theo từng lĩnh vực được tập thể phân công; để tránh tình trạng chi bộ, chính quyền, đoàn thể thôn là cấp trực tiếp theo dõi, nắm bắt mọi thông tin và quản lý con người của tổ chức mình, chỉ vì ngại va trạm, nể nang, sợ mất đoàn kết không giám nhắc nhở, đôn đốc, phê bình, kiểm điểm, xử lý... còn ỉ lại cho cấp trên.Sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian xuống cơ sở thu thập thông tin nhằm thực hiện tốt công tác