Báo Cáo Của Ban Thanh Tra Nhân Dân Trường Thcs

 Ban TTND trường THCS Nguyễn Du được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức tháng năm 200

Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:

1- Trưởng ban : đ/c .

Bạn đang xem: Báo cáo của ban thanh tra nhân dân trường thcs

2- Ban viên : đ/c .

 đ/c .

Xem thêm: Cách Phối Đồ Đẹp Cho Nữ Đi Chơi Xa Hay Dạo Phố Cũng Cuốn Hút Moi Ánh Nhìn

 Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND

nhiệm kỳ 200 - 200

1) Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

 Ban lãnh đạo trường THCS Nguyễn Du trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2006-2007, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục.

 


4 trang
*
minhquan88
*
*
4076
*
1Download

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----------------------------Báo cáo tổng kếthoạt động ban thanh tra nhân dânNhiệm kỳ 200 - 200I - Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dânnhiệm kỳ 200 - 200 Ban TTND trường THCS Nguyễn Du được kiện toàn tại đại hội cán bộ viên chức tháng năm 200Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:1- Trưởng ban : đ/c .........................................................................2- Ban viên : đ/c ................................................................................. đ/c .................................................................................Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTNDnhiệm kỳ 200 - 200 1) Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:Ban lãnh đạo trường THCS Nguyễn Du trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2006-2007, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục.2- Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:- Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường. 3 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CBGV đã đề ra hằng năm:- Nghị quyết hội nghị của từng năm học được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.4- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:Trong nhiệm kỳ vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.5- Kết luận của BTTNDQua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.- Trong cả nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc. III- Kế hoạch hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ 200 -200 Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:1- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.2- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các hội nghị cán bộ viên chức tại các năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.4- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường nhằm mục đích nhà trường phát triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm học.TM.Ban chấp hành CĐCS TP Hà Tĩnh, ngày .. tháng ... năm 200 Chủ tịch CĐCS Trưởng ban TTNDTrường THCS Nguyễn Du- TP Hà tĩnh***************Báo cáo tổng kếtBan thanh tra nhân dânnhiệm kỳ 200 - 200
Tài liệu đính kèm:

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88