BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN LỀ LỐI LÀM VIỆC

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác tư pháp; trong đó có nhiều giải pháp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định (có tính mới; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại Sở Tư pháp và có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực; các sáng kiến không thuộc các đối tượng loại trừ: sáng kiến mà việc công bố, áp dụng sáng kiến trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội hoặc sáng kiến là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến).

Bạn đang xem: Báo cáo sáng kiến cải tiến lề lối làm việc

Đặc biệt trong năm 2020, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. Hoạt động sáng kiến của Sở được tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật và trên tinh thần phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ; Sở Tư pháp đã thực hiện báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến đảm bảo đúng thời hạn và nội dung theo yêu cầu; các sáng kiến có tính ứng dụng cao đã được Sở Tư pháp chuyển giao, nhân rộng trong nội bộ và các đơn vị. Một số sáng kiến đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, đem lại hiệu quả hoạt động cho đơn vị áp dụng nói riêng, cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói chung và được công nhận là sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố. Đây là một trong những điểm sáng trong hoạt động sáng kiến thời gian qua của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng. 03 sáng kiến của Sở năm 2020 được công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố bao gồm:

- Tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố.

- Đề xuất liên ngành ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về việc cung cấp thông tin phong tỏa, kê biên, tạm dừng giao dịch và hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung phong tỏa, kê biên, chấm dứt tạm dừng giao dịch đối với tài sản trong các vụ án và tài sản bảo đảm thi hành án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đề xuất phương án nâng cao hiệu quả công tác pháp chế; tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm: Cách Chơi Game Mượt Hơn Trên Laptop, Cách Tối Ưu Hóa Máy Tính Để Chơi Game Mượt Mà Hơn

*

Các sáng kiến năm 2020 của Sở Tư pháp được công nhận sáng kiến

có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, hoạt động sáng kiến của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng được xếp loại xuất sắc và xếp hạng 02/39 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong những nỗ lực lớn của Sở Tư pháp đã được UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận.

*

Kết quả xếp hạng trong công tác sáng kiến năm 2020 của Sở Tư pháp

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến trong thời gian tới, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thực hiện tốt các giải pháp sau:

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các phòng, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sáng kiến: Đối với Hội đồng Sáng kiến Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng: Tham mưu cho Hội đồng Sáng kiến Sở tổ chức thẩm tra, xác minh các sáng kiến của các phòng, đơn vị trực thuộc và xét công nhận sáng kiếntheo quy định. Đối với Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Thủ trưởng các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở: Phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị mình tích cực tham gia vào hoạt động sáng kiến của Sở;Xem xét đơn đề nghị công nhận sáng kiến, hỗ trợ tác giả sáng kiến của phòng, đơn vị mình hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến; gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến để Hội đồng Sáng kiến Sở xem xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; Tổng hợp đánh giá hiệu quả áp dụng sáng kiến tại đơn vị, có biện pháp động viên, khuyến khích đối với các tác giả sáng kiến trong phòng, đơn vị mình quản lý. Đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở: tích cực hưởng ứng tham gia phong trào sáng kiến của Sở; đề nghị công nhận sáng kiến đối với các giải pháp do bản thân là tác giả hoặc đồng tác giả.

Để hoạt động sáng kiến được thực hiện ngày càng hiệu quả cần có sự chung tay, tích cực thực hiện của từng đơn vị, cá nhân, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, của cơ quan, của Ngành Tư pháp. Từng đơn vị, cá nhân cần tăng cường đề xuất thực hiện nhiều giải pháp hơn nữa để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, đề xuất các giải pháp được công nhận sáng kiến các cấp, giúp thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác chuyên môn trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của Ngành Tư pháp và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng./.

| W88Vuive