Chili là gì

the small, red or green seed case from particular types of pepper plant that is used khổng lồ make some foods very hot & spicy:

Bạn đang xem: Chili là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.


Comtháng species of vegetables cultivated on the plots were tomalớn, spinach, potakhổng lồ, sweet potato lớn và chillies.
At the sixth instar, there was no difference in the development time of the larvae for all host plants (excluding chilli).
Egg survival averaged 99.5%, và survival khổng lồ adulthood from the pupal stage was 100% regardless of host plant (excluding chilli) (fig. 3).
Furthermore, their first instar larval development time on chilli was shorter compared to lớn this study.
The present study also showed the same phenomenon, larval survival ranging from 0% on chilli khổng lồ 100% on long bean.
The percentage of survival on chilli was 0%, although 100% of the eggs hatched into lớn first instar larvae.
Selectors are assigned khổng lồ different categories such as solid chocolates, fruity và boozy chocolates, as well as chilli, ginger và cinnatháng.

Xem thêm: Từ Domestic Partner Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Domestic Partner

Signallers can be found cooking porridge or babé for breakfast và making stews, curry, or chilli for tea.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press xuất xắc của những nhà trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications