ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM 2018

Đề khám nghiệm Tiếng Anh lớp 4 cuối kì 2 gồm giải đáp sau đây bên trong cỗ đề Đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2019 – 20đôi mươi bởi realchampionshipwrestling.com sưu tầm và đăng mua. Đề khám nghiệm Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng bài bác tập Tiếng Anh 4 mới khác biệt được biên tập bsát hại công tác học tập Unit 11 – Unit trăng tròn SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình new của bộ GD & ĐT giúp học sinh lớp 4 luyện thi công dụng.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2018


I. Nội dung đề đánh giá học kì 2 giờ Anh lớp 4 năm 2019 – 2020

I. Select & circle the letter A, B, or C.

1. What time……………you go to lớn school?

A. does

B. do

C. Ø

2. I am……………I’d like some táo Apple juice.

A. thirsty

B. hungry

C. hungry & thirsty

3. I like monkeys because they can ……………

A. sing

B. dance

C. swing

4. What colour is it? ……………brown.

A. It’s

B. They’re

C. I’m

5. I love animals. Let’s go to lớn the……………

A. supermarket

B. post office

C. circus

6. …………… do you like tigers ?

A. Why

B. Where

C. What

7. What …………… is it ? – It’s blaông chồng.

A. animal

B. colour

C. stamp

8. What …………… bởi you have lunch ?

A. times

B. the time

C. time

II. Complete the sentences, using picture cues.

*

III. Read và kiểm tra true (T) or false (F)

This is my aunt. Her name is Lan. She is a doctor. She goes khổng lồ work at 7.30 a.m. She arrives home at 5.00 p.m. In the evening, she watches TV. She goes to lớn bed at 10.30 p.m.

Sentence

True

False

1. My aunt is Lan.

 

 

2. Her job is a teacher.

 

 

3. She goes to lớn work in the morning.

 

 

4. She arrives home at 10.30 p.m.

Xem thêm: Đề Thi Tin Học Lớp 4 Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 4 Năm 2021

 

 

5. She watches TV in the evening.

 

 

IV. Reorder the words khổng lồ make sentences.

1. has/ She/ breakfast/ 7 o’cloông chồng./ at

………………………………………………………………………………………

2. do/ like/ Why/ bears?/ you

………………………………………………………………………………………

3. are / dong / they / fifty / thousvà / .

………………………………………………………………………………………

4. gets / she / at / 6 / up / o’clock /

………………………………………………………………………………………

V. Give the correct size of verb:

1. I usually …………… lớn the library on Sundays. (go )

2. We sometimes …………… tennis after school. ( play)

3. What ……………he vị before school? ( bởi vì )

4. When bởi vì you …………… e-mail? ( read )

5. She usually …………… shopping on the weekover. ( go )

II. Đáp án Đề đánh giá cuối học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4 năm 2019 – 2020

I. Select và circle the letter A, B, or C.

1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – A; 5 – C; 6 – A; 7 – B; 8 – C;

II. Complete the sentences, using picture cues.

1 – I lượt thích chicken. It’s my favourite food.

2 – How much are the shoes?

3 – My mother is a doctor

4 – We go to lớn the supermarket to vì chưng some shopping

III. Read and kiểm tra true (T) or false (F)

1 – True; 2 – False; 3 – True; 4 – False; 5 – True;

IV. Reorder the words to lớn make sentences.

1 – She has breakfast at 7 o’ cloông xã.

2 – Why bởi vì you lượt thích bears?

3 – They are fifty thousand dong.

4 – She gets up at 6 o’ cloông xã.

V. Give sầu the correct form of verb:

1 – go; 2 – play; 3 do; 4 – read; 5 – goes;

Trên đấy là tổng thể văn bản của Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 bắt đầu có giải đáp hàng đầu. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn cỗ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, … được update thường xuyên bên trên realchampionshipwrestling.com.