DƯ ÂM LÀ GÌ

Lời tường thuật trong Kinh Thánh vẫn còn dư âm ngay cả trong những chuyện thần thoại của nhiều nước.

Bạn đang xem: Dư âm là gì


Người ta quả quyết rằng anh ấy ngủ trong lồng oxy và muốn mua lại những dư âm của người voi Joseph Merrick .
It is claimed that he sleeps in an oxygen tent and wants to buy the remains of Elephant Man Joseph Merrick .
Ngân hàng cũng có thể tính phí định kỳ hàng ngày cho mỗi ngày trong thời gian tài khoản có số dư âm.
A bank may also charge a recurring daily fee for each day during which the account has a negative balance.
Tuy nhiên, theo quan điểm ngày nay, những lời đó có mang dư âm đe dọa, gần như là một điềm chẳng lành.
Sau khi dư âm của trận thắng giảm bớt, vào dịp Giáng Sinh, Harry nhận được một chiếc Áo choàng Tàng hình từ một người giấu tên nói rằng nó thuộc về cha cậu.
After the excitement of winning the match has died down, Christmas approaches and Harry receives an invisibility cloak from an anonymous source claiming that the cloak belonged to Harry"s father.
Phí ngân hàng - Ngân hàng tính phí bất ngờ cho chủ tài khoản, tạo ra một số dư âm hoặc để lại không đủ tiền cho một ghi nợ tiếp theo từ cùng một tài khoản.
Bank fees – The bank charges a fee unexpected to the account holder, creating a negative balance or leaving insufficient funds for a subsequent debit from the same account.
Ông thuật lại việc ông quyết định bỏ rượu là khi vừa thức giấc, đang váng vất với dư âm của tiệc mừng sinh nhật 40 tuổi, "tôi bỏ rượu năm 1986, từ đó tôi không uống một giọt nào".
During the 2000 presidential campaign, Bush said that he gave up drinking after waking up with a hangover after his 40th birthday celebration: "I quit drinking in 1986 and haven"t had a drop since then."
Ball bắt đầu chắp bút cho Vẻ đẹp Mỹ dưới dạng một vở diễn vào đầu thập niên 1990, lấy bối cảnh một phần từ những dư âm xung quanh phiên tòa xét xử của Amy Fisher vào năm 1992.
Ball began writing American Beauty as a play in the early 1990s, partly inspired by the media circus around the Amy Fisher trial in 1992.

Xem thêm:


Chúng rất đáng sợ vì là những kẻ giết người cách tàn bạo, và có lẽ các truyền thuyết cũng như truyện thần thoại thời cổ đại vẫn mang dư âm những hành vi tàn ác của chúng.
Nó vẫn đơn giản là cùng loại bài hát pop vui vẻ mà Chris Brown đã từng sáng tác thành công vào năm 2008 cho Wrigley"s, với bài hát đỉnh cao "Forever" cho Doublemint, ngoại trừ việc bài hát này chưa hẳn có cái dư âm mà "Forever" đã từng tạo ra."
It"s basically the same type of harmless, feel-good pop track Chris Brown whipped together in 2008 for Wrigley"s, with Doublemint smash "Forever," except this one doesn"t quite have the lasting, um, flavor "Forever" did."
Trong một đánh giá của Entertainment Weekly về album, người cộng tác âm nhạc David Browne đã viết rằng ca khúc "được thấm nhuần với những cảm giác đầy nuối tiếc và để lại dư âm chúng ta đã từng nghe từ ban nhạc trước đây, nhưng với chút điểm nhấn âm nhạc thêm vào".
In the Entertainment Weekly review of the album, music contributor David Browne wrote that the song "is imbued with the sense of regret and letting go that we"ve heard from the band before, but with added musical muscle."
Hãy xem, cô được thực hiện thanh toán nhiều hơn những gì cô nợ, và nó không hiển thị lên như tiền mặt, nó hiện lên như một nợ cho vay âm.
See, you make payments over what you owe and it doesn"t show up as cash, it shows up as a negative loan balance.
Ông cũng ủng hộ của Birmingham Oratorio Choral Society, và cộng tác với nhà sản xuất khuy và người tổ chức âm nhạc nghiệp Joseph Moore để đưa vào một loạt các buổi hòa nhạc riêng năm 1799.
He also supported Birmingham"s Oratorio Choral Society, and collaborated with button maker and amateur musical promoter Joseph Moore to put on a series of private concerts in 1799.
Trong hầu hết các hệ thống máy tính, thương số q và số r của phép chia a cho n thỏa mãn Tuy nhiên, vẫn còn sự nhập nhằng về dấu nếu số khác không: hai lựa chọn có thể cho số xảy ra, một âm và một dương, và hai lựa chọn cho thương số xảy ra.
In nearly all computing systems, the quotient q and the remainder r of a divided by n satisfy However, this still leaves a sign ambiguity if the remainder is nonzero: two possible choices for the remainder occur, one negative and the other positive, and two possible choices for the quotient occur.
Đôi khi giữa vùng môi âm hộ của bé phình ra một mẩu mô nhỏ màu hồng – đây là mô màng trinh thừa ; nó sẽ tự thụt vào trong môi âm hộ khi cơ quan sinh dục của bé phát triển .
Sometimes , a small piece of pink tissue may protrude between the labia — this is a hymenal tag ; it will eventually recede into the labia as the genitals grow .
Đó là những nhà ngoại cảm và những người nghĩ rằng họ cũng có thể nói chuyện với cõi âm, nhưng họ là nghiệp , họ khoongg biết làm sao để đánh giá năng lực mà họ tự cho là mình có.
These are dowsers and people who think that they can talk to the dead as well, but they"re amateurs; they don"t know how to evaluate their own so-called powers.