Facial hair là gì

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ realchampionshipwrestling.com.

Bạn đang xem: Facial hair là gì

Học các tự bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.

Xem thêm: Các Thức Thần Trong Game Âm Dương Sư : 7 Thức Thần Mạnh Nhất


hair that grows on the lower part of a man’s face, sometimes including the hair that grows above the lips
The word "disguise" can mean many things: for example, do beards and facial hair constitute a size of disguise?
Young people have forced the pace themselves much lớn the shaking of grey heads và long beards, and often with open disapproval.
I am very glad that there will be a reasonable measure of representation of the existing management committees on the new beards of management.
The photograph would make visual identification in the polling station of the elector relatively easy, beards aside.
They went through a difficult time in which they were greatly criticised as being "arty-crafty", bearded & shaggy.
Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press hay của những nhà cấp phép.

beard

Các trường đoản cú thường được áp dụng cùng với beard.


He at first used a kém chất lượng beard, but a real beard replaced this & would remain as his trademark along with his bowler hat.
Những ví dụ này từ bỏ realchampionshipwrestling.com English Corpus cùng trường đoản cú các mối cung cấp trên web. Tất cả hầu hết ý kiến trong số ví dụ ko diễn tả chủ kiến của những biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press xuất xắc của tín đồ cấp phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications