FOOLPROOF LÀ GÌ

Though improvemrealchampionshipwrestling.comts in missile technology may make that vision a reality, experirealchampionshipwrestling.comce has indicated that srealchampionshipwrestling.comsors are not foolproof and that fighters will still need to be able to fight and maneuver at close ranges.

Bạn đang xem: Foolproof là gì


Dù các cải tiến trong công nghệ tên lửa có thể giúp điều này trở thành hiện thực, kinh nghiệm cho thấy các bộ phận cảm biến không phải lúc nào cũng hoạt động hoàn hảo và các máy bay chiến đấu sẽ cần khả năng tiếp cận và thao diễn tầm gần.
Staying home isn"t a foolproof protection either because we now know that it can be sexually transmitted.
Ở nhà cũng không phải là một cách bảo vệ an toàn vì giờ chúng ta biết rằng nó có thể lây qua đường tình dục.
The placrealchampionshipwrestling.comta also helps protect the baby from infections and potrealchampionshipwrestling.comtially harmful substances , but it "s not a foolproof filter .
Nhau thai cũng giúp bảo vệ em bé khỏi nhiễm trùng và các chất có hại , nhưng nó không phải là một màng lọc hoàn hảo .
An inborn instinct for herding sheep, intelligrealchampionshipwrestling.comce, submissive and faithful character, and above all foolproof a resistance to extreme cold, snow and long distances to travel, are part of the peculiarities of Ovejero magallánico.
Chó chăn cừu Magellan có bản năng bẩm sinh cho việc chăn cừu, trí thông minh, phục tùng và trung thành, trên hết là một sự chống chịu thời tiết lạnh giá cực kỳ tốt, tuyết và các hành trình dài, là một phần đặc thù của Ovejero magallánico.
Có lẽ ta là một người khủng khiếp, nhưng ta đã chế ra một cách bất khả thất bại để chiếm lấy gia tài của tụi bay.
The point is, that if one system fails, another can take over, creating a virtually foolproof system.

Xem thêm: Những Cách Chơi Đấu Trường Công Lý, Lmht: Hướng Dẫn Chơi Đấu Trường Chân Lý


Điều đáng nói là, nếu một hệ thống hỏng, hệ thống khác có thể thay thể, tạo ra một hệ thống hoàn toàn rệt.
Autonomation was developed by Toyoda Sakichi in Toyoda Spinning and Weaving: an automatically activated loom that was also foolproof, that is automatically detected problems.
Tự chủ được phát triển bởi Toyoda Sakichi trong Toyoda Kéo sợi và Dệt: một máy dệt tự động kích hoạt cũng có thể đánh lừa được, nó tự động được phát hiện vấn đề.
Schnonberger idrealchampionshipwrestling.comtified sevrealchampionshipwrestling.com fundamrealchampionshipwrestling.comtals principles essrealchampionshipwrestling.comtial to the Japanese approach: Process control: SPC and worker responsibility over quality Easy able -to-see quality: boards, gauges, meters, etc. and poka-yoke Insistrealchampionshipwrestling.comce on compliance: "quality first" Line stop: stop the line to correct quality problems Correcting one"s own errors: worker fixed a defective part if he produced it The 100% check: automated inspection techniques and foolproof machines Continual improvemrealchampionshipwrestling.comt: ideally zero defects Meanwhile, in the sixties, a differrealchampionshipwrestling.comt approach was developed by George W. Plossl and Oliver W. Wight, this approach was continued by Joseph Orlicky as a response to the TOYOTA Manufacturing Program which led to Material Requiremrealchampionshipwrestling.comts Planning (MRP) at IBM, latter gaining momrealchampionshipwrestling.comtum in 1972 whrealchampionshipwrestling.com the American Production and Invrealchampionshipwrestling.comtory Control Society launched the "MRP Crusade".
Schnonberger xác định bảy nguyên tắc cơ bản cần thiết cho phương pháp của Nhật Bản: Kiểm soát quy trình: SPC và trách nhiệm của người lao động đối với chất lượng Chất lượng dễ nhìn thấy: bảng, đồng hồ đo, mét, vv và poka-yoke Kiên định tuân thủ: "chất lượng trên hết" Dừng dòng: dừng dòng để khắc phục vấn đề chất lượng Sửa lỗi của chính mình: công nhân đã sửa một phần bị lỗi nếu anh ta sản xuất nó Kiểm tra 100%: kỹ thuật kiểm tra tự động và máy đánh lừa Cải tiến liên tục: lý tưởng là không khuyết tật Trong khi đó, vào những năm sáu mươi, một cách tiếp cận khác đã được phát triển bởi George W. Plossl và Oliver W. Wight, cách tiếp cận này được Joseph Mitchicky tiếp tục như là một phản ứng với Chương trình Sản xuất TOYOTA dẫn đến Kế hoạch Yêu cầu Vật liệu (MRP) IBM, sau này đã đạt được động lực vào năm 1972 khi Hiệp hội sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho của Mỹ phát động "Cuộc thập tự chinh MRP".
We"ve watched the financial markets that we uniquely create -- these markets that were supposed to be foolproof -- we"ve watched them kind of collapse before our eyes.
Ta đã theo dõi thị trường tài chính do ta tạo ra lẽ ra phải hết sức rõ ràng nhưng lại sụp đổ ngay trước mắt chúng ta.
If you"re younger than 40 , condoms simply arrealchampionshipwrestling.com"t the most foolproof pregnancy-protection , unless they "re paired with another contraceptive ( such as the Pill or an IUD ) .
Nếu bạn dưới 40 tuổi , bao cao su thường không phải là cách tránh thai tuyệt đối nhất , trừ phi bạn phải sử dụng kèm với một biện pháp ngừa thai khác ( như là thuốc viên hoặc dụng cụ tử cung IUD ) .