100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Cực Hay Có Đáp Án Chi Tiết

Đề thi vào 10 siêng Anh Vĩnh Phúc năm 2019-2019 ra mắt vào 150 phút ít, gồm cả trắc nghiệm với trường đoản cú luận. Dưới đây là trả lời giải đề chi tiết.

Bạn đang xem: 100 đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh cực hay có đáp án chi tiết


(Tải đề thi, câu trả lời cùng so với ngơi nghỉ dưới trang này)

*
Phân tích Đáp án Đề thi vào 10 Chuyên ổn Anh Vĩnh Phúc 2018-2019

A. LISTENING (2 points)

B. GRAMMAR AND VOCABULARY (2.5 points)

I. Complete the following sentences by choosing the correct answer among muốn four options (A, B, C or D). (1.0 point)

21. He’s really shy________ girl.A. by B. at C. for D. withbe shy with sbd: hổ hang ngùng cùng với ai

22. ________ had booked in advance were allowed in.A. Only who B. Only those who C. Only who were D. Only were who – Only those who had booked in advance were allowed in: chỉ những người đã đặt chống trước bắt đầu được vào– Who vào vai trò là 1 đại trường đoản cú quan hệ tình dục (relative sầu pronoun), bổ nghĩa đến those

23. I couldn’t quite________ what they were doing because they were so far away.A. bear out B. make out C. think out D. try out– make out: đọc, phân tích và lý giải, gọi được – bear out: xác nhận, xác minh, ủng hộ lời nói – think sth out: chú ý tất cả đông đảo cụ thể – try out for sth: chất vấn, demo giọng

24. The meal Mary cooked tastes________.A. well B. nice C. good D. worsetaste +adj

25. ________ at the buổi tiệc nhỏ, we saw Ruth standing alone.

Xem thêm: Business Development Manager Là Gì? Chân Dung Chi Tiết Về Bdm Là Gì

A. ArrivingB. We arrived C. Arrived D. We were arrivingRút gọn mệnh đề trạng ngữ khi cả hai mệnh đề có thuộc chủ ngữ. Động từ làm việc vế trước đưa thành dạng Ving.

26. The people who________ the survey said that they had examined over 1,000 accidents.A. gave sầu B. proceed C. set D. conductedconduct a survey: triển khai khảo sát

27. The judge found him________ of stealing and sent hyên lớn prison.A. evil B. innocent C. guilty D. wickedlớn be found guilty of: bị phát hiện phạm tội

28. The local authorities are conducting________ chiến dịch lớn help________ disabled.A. a/ the B. the/