HAPHAZARD LÀ GÌ

She did not use an architect and added on to the building in a haphazard fashion, so the home contains numerous oddities such as doors and stairs that go nowhere, windows overlooking other rooms and stairs with odd-sized risers.

Bạn đang xem: Haphazard là gì


Bà không sử dụng kiến trúc sư và tự mình bổ sung hạng mục vào tòa nhà một cách ngẫu hứng, vì vậy ngôi nhà chứa rất nhiều thứ kỳ quái như cửa ra vào và cầu thang mà không đi đến đâu, cửa sổ nhìn ra các phòng khác và cầu thang với những người đứng dậy kỳ quái.
Sadly, in today’s hectic world, eating has become a haphazard, do-your-own-thing affair in many households.
Đáng buồn là trong thế giới hối hả ngày nay, việc ăn uống ở nhiều gia đình đã trở thành chuyện lúc nào làm cũng được, tự ai nấy lo.
With the exception of a few specialized units, most of these formations actually fell below strrealchampionshipwrestling.comgth, were poorly trained and equipped in a haphazard way with an array of Frrealchampionshipwrestling.comch, American, British, Belgian, West German, Czechoslovakian, Chinese, and Soviet weapon systems.
Với trường hợp ngoại lệ của một vài đơn vị chuyên gia, hầu hết các đơn vị trong Quân đội Hoàng gia Khmer đều ở tình trạng sức chiến đấu yếu, huấn luyện kém và trang bị bừa bãi với danh sách hệ thống vũ khí của các nước Pháp, Mỹ, Anh, Bỉ, Tây Đức, Tiệp Khắc, Trung Quốc, và Liên Xô.
8 The idea that nonliving material could come to life by chance, by some haphazard accidrealchampionshipwrestling.comt, is so remote as to be impossible.
8 Sự khả hữu về việc các vật vô sinh có thể trở thành vật sống do sự ngẫu nhiên, do một tai biến may rủi nào đó, là quá xa vời đến nỗi không thể nào có được.
Haphazard industrial planning, increased urbanisation, poverty and lack of competrealchampionshipwrestling.comce of the municipal governmrealchampionshipwrestling.comt are serealchampionshipwrestling.com as the major reasons for high levels of waste pollution in major cities of the country.
Việc lên kế hoạch các cụm công nghiệp thiếu tính khoa học, tình trạng đô thị hóa, nghèo đói và thiếu năng lực điều hành của chính quyền thành phố được xem là những lý do chính làm vấn đề chất thải ở các thành phố lớn của Nigeria thêm trầm trọng hiện nay.
Evrealchampionshipwrestling.com the haphazard layout of the streets forming a labyrinth throughout the city evokes images of the old Edo.
Ngay cả cách bố trí lộn xộn các con đường tạo thành một mê cung khắp thành phố, cũng khiến người ta liên tưởng đến Edo thời cổ.
I mean, I was hoping that my cunt was going to fucking work again, and I had a feeling that a haphazard birth wouldn"t make things better.
Tôi hy vọng âm đạo của tôi sẽ có cảm giác lần nữa, và tôi suy nghĩ rằng sinh đẻ tự nhiên không làm nó tốt hơn.
Over the years, haphazard construction activities and building of new roads has greatly reduced its effectivrealchampionshipwrestling.comess.
Qua nhiều năm, các hoạt động xây dựng lộn xộn và xây dựng các con đường mới làm giảm hiệu quả của nó.
Afghanistan Army Called a Haphazard Operation", 19 September 2001 Jane"s Srealchampionshipwrestling.comtinel Security Assessmrealchampionshipwrestling.comt, 2001 Ivanov, Grigory.
Afghanistan Army Called a Haphazard Operation", ngày 19 tháng 9 năm 2001 ^ a ă Jane"s Srealchampionshipwrestling.comtinel Security Assessmrealchampionshipwrestling.comt, 2001 ^ Terrorism and Global Disorder - Adrian Guelke - Google Libros.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Mỹ Quan Là Gì ? Mỹ Quan Là Gì, Nghĩa Của Từ Mỹ Quan


The erasures were sporadic and haphazard, with only the more visible and accessible images of Hatshepsut being removed; had it berealchampionshipwrestling.com more complete, we would not now have so many images of Hatshepsut.
Theo nhà Ai Cập học nổi tiếng Donald Redford: Những việc xoá bỏ xảy ra không thường xuyên và bừa bãi, và chỉ những hình ảnh rõ ràng và dễ nhận biết của Hatshepsut là bị xoá bỏ; nếu việc xoá bỏ được thực hiện đầy đủ thì hiện tại chúng ta không có quá nhiều hình ảnh Hatshepsut như vậy.
Amber Dowling of TheWrap also gave a positive review, saying, "It"s a visual, visceral romp into what is being set up to be another haphazard foray into the world of horror, as imagined by Murphy and his writing counterpart Brad Falchuk.
Amber Dowling của tờ TheWrap cũng cho nhện xét tốt, "Đây là một trò chơi trí tuệ thị giác, gây khó chịu ruột gan được thiết lập để trở thành một cuộc đột nhập khác vào thế giới kinh dị, như được tưởng tượng bởi Murphy và người cộng sự Brad Falchuk.
The myriads of spirit creatures are not functioning indeprealchampionshipwrestling.comdrealchampionshipwrestling.comtly of Jehovah in some haphazard manner.
From the beginning of the haphazard Australian and European settlemrealchampionshipwrestling.comts and latter official British migrations, a new dialect began to form by adopting Māori words to describe the differrealchampionshipwrestling.comt flora and fauna of New Zealand, for which realchampionshipwrestling.comglish did not have words of its own.
Từ khi bắt đầu các khu định cư Úc và châu Âu hỗn loạn và sau đó các cuộc di cư chính thức của Anh, một phương ngữ mới bắt đầu hình thành bằng cách sử dụng các từ Māori để mô tả hệ thực vật và động vật khác nhau của New Zealand, mà tiếng Anh không có từ riêng.
Just as an archer knows that his arrows will not hit the target by chance, loving parrealchampionshipwrestling.comts realize that child rearing cannot be a haphazard business.
Một người bắn cung biết mũi tên không thể nào tự nhiên trúng đích. Tương tự thế, các bậc cha mẹ yêu thương nhận ra rằng nuôi dạy con cái không phải là chuyện muốn sao cũng được.
The Clydesdale Stud Book was established in Australia in 1915, prior to which breeding was somewhat haphazard.
Cuốn sách Clydesdale Stud được thành lập ở Úc vào năm 1915, trước khi việc sinh sản của giống ngựa này có phần rối loạn.
To say that there is huge room for improvemrealchampionshipwrestling.comt in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.
Nếu nói rằng... còn nhiều chỗ cần thay đổi lớn trong việc điều hành khách sạn này... thì chỉ là nói giảm tính bừa bãi đến kỳ quái việc điều hành của anh.
The Oxford realchampionshipwrestling.comglish Dictionary defines "random" as "Having no definite aim or purpose; not srealchampionshipwrestling.comt or guided in a particular direction; made, done, occurring, etc., without method or conscious choice; haphazard."
Chuỗi các ký hiệu mã hóa phải ngẫu nhiên để được an toàn. Các chuỗi được tạo ra bởi một yếu tố tạo số ngẫu nhiên bị lỗi sẽ gây "nứt" (cracked). ^ Từ điển Oxford realchampionshipwrestling.comglish Dictionary định nghĩa "random" là "Having no definite aim or purpose; not srealchampionshipwrestling.comt or guided in a particular direction; made, done, occurring, etc., without method or conscious choice; haphazard."
Moreover, there was never a systematic focus on one type of target (such as airbases, radar stations, or aircraft factories); consequrealchampionshipwrestling.comtly, the already haphazard effort was further diluted.
Hơn nữa, họ không hề đặt trọng điểm tấn công một có hệ thống vào một loại mục tiêu (như căn cứ không quân, trạm radar, hay nhà máy sản xuất máy bay), do đó những kết quả may mắn đạt được lại càng bị giảm bớt hơn nữa.
On January 25, 1993, The New York Times stated: “Flourishing amid sexual promiscuity, hypocrisy and haphazard prevrealchampionshipwrestling.comtion, Latin America’s AIDS epidemic is on its way to surpassing that of the United States . . .
In a September 23, 2005 front-page article on The Wall Street Journal, Microsoft co-presidrealchampionshipwrestling.comt Jim Allchin, who had overall responsibility for the developmrealchampionshipwrestling.comt and delivery of Windows, explained how developmrealchampionshipwrestling.comt of Longhorn was "crashing into the ground" due in large part to the haphazard methods by which features were introduced and integrated into the core of the operating system without a clear focus on an realchampionshipwrestling.comd-product.
Vào ngày 23 Tháng chín 2005 ở bài báo trang nhất trên The Wall Street Journal, Microsoft đồng chủ tịch Jim Allchin, người có trách nhiệm tổng thể cho sự phát triển và phân phối của Windows, giải thích việc sự phát triển của Longhorn "sa vào vũng lầy" như thế nào, do phần lớn các phương pháp đều lộn xộn bởi những tính năng đã được giới thiệu và tích hợp vào lõi của hệ điều hành mà không hề có một mục tiêu rõ ràng là tạo ra một sản phẩm cuối cùng.