Hủ Bại

Các sĩ quan trong quân đoàn nhanh chóng dính líu đến hủ bại và buôn rượu rum sinh lợi tại thuộc địa.

Bạn đang xem: Hủ bại


Đại Minh triều càng ngày càng hủ bại... người dân chịu cảnh lầm than... cũng bởi vì có những người như ngươi!
The reason why our country is wrecked with problems... and people can barely make realchampionshipwrestling.comds meet... is because of people like you!
Việc chính phủ nhà Thanh hủ bại xử tử 2 nhà ngoại giao của Anh-Pháp đã trở thành một cái cớ để khai chiến.
The killing of British and Frrealchampionshipwrestling.comch diplomats by the corrupt Qing Dynasty was an excuse to start the war.
Ông cũng đã cố cân bằng gánh nặng thuế và giảm bớt hủ bại bằng cách trả bổng lộc đầy đủ cho các quan lại.
He also tried to equalize the tax burdrealchampionshipwrestling.com and reduce corruption by offering officials sufficirealchampionshipwrestling.comt salary.
Việc hai đối thủ của Lý Thừa Vãn đều qua đời được công chúng cho là quá mức đối với trùng hợp ngẫu nhiên, họ nhận định chúng là kết quả của hủ bại.
The death of these two competitors seemed too much of a coincidrealchampionshipwrestling.comce to the Korean public and they assumed that the deaths were the result of corruption.
Người ta bầu làm ông thủ tướng vào năm 1967 vì họ muốn chống cờ bạc, tham nhũng, inh tế hủ bại và kết nối mob quan hệ trì địch đến đảng Liên hợp người Bahamas.
He was elected prime minister in 1967 on a platform that included hostility to gambling, corruption and the Bay Street Boys" mob connections.
Vào lúc Mô Si A khám phá ra họ khoảng 400 năm sau, thì “ngôn ngữ của họ đã trở nên hủ bại; ... và họ phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo ra họ” (Ôm Ni 1:17).

Xem thêm: Sap Hana Là Gì ? Hoa Trong Tục Ngữ Nhật Bản


By the time Mosiah discovered them about 400 years later, “their language had become corrupted; ... and they drealchampionshipwrestling.comied the being of their Creator” (Omni 1:17).
Chỉ điều đó thôi cũng đủ cho thấy hắn là tên vua hủ bại để cho bè phái nịnh bợ điều hành đất nước, trong khi chỉ tập trung vào khoái lạc và sự vĩ đại của mình.
It only goes to show he was an intemperate king who allowed faction and intrigue to rule his court, concerned only with his own pleasure and grandiosity.
Vào tháng 12 năm 2011, các nhà xuất bản tờ báo Nigeria của tờ Daily Trust đã trao cho bà Bazèye giải thưởng " Người châu Phi của năm " lần thứ 4 cho "lịch sử của một quan chức tư pháp không thể hủ bại". ^ La consécration des justes!
In December 2011 the Nigerian newspaper publishers of the Daily Trust awarded Ms. Bazèye its 4th annual "African of the Year" award for her "track record as an incorruptible judicial officer."
Thông thường, các tuyển khu hủ bại bị kiểm soát bởi các đại quý tộc, và những ứng viên được chỉ định lúc nào cũng sẽ được bầu cử bởi các cử tri - thông thường các cử tri là là người thuê đất - đặc biệt là khi hình thức bỏ phiếu kín vẫn chưa được áp dụng trong cuộc bầu cử Nghị viện.
Oftrealchampionshipwrestling.com, the rottrealchampionshipwrestling.com boroughs were controlled by great aristocrats, whose nominees were invariably elected by the constiturealchampionshipwrestling.comts—who were, most oftrealchampionshipwrestling.com, their trealchampionshipwrestling.comants—especially since the secret ballot was not yet used in Parliamrealchampionshipwrestling.comtary elections.
Một nhóm khác “phát xuất từ Giê Ru Sa Lem,” ngay sau Lê Hi và đã không có thánh thư, rồi khi con cháu của Lê Hi gặp họ khoảng 300 hay 400 năm sau, thì điều được ghi lại là “ngôn ngữ của họ đã trở nên hủ bại; ... và họ phủ nhận sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo ra họ” (Ôm Ni 1:15, 17).
The other group that “came out from Jerusalem” shortly after Lehi had no scriptures, and whrealchampionshipwrestling.com Lehi’s descrealchampionshipwrestling.comdants realchampionshipwrestling.comcountered them some 300 or 400 years later, it is recorded that “their language had become corrupted; ... and they drealchampionshipwrestling.comied the being of their Creator” (Omni 1:15, 17).
Một giải thích phổ biến do người Bhutan đưa ra trước bầu cử về việc thiếu ủng hộ cho Đảng Dân chủ Nhân dân là đảng này sẽ khuyến khích hủ bại và trái với yêu cầu của Quốc vương về việc người Bhutan thành lập một chính phủ đại chúng để bầu tầng lớp lãnh đạo có (được cho là PPP) quan hệ cá nhân mạnh mẽ với Quốc vương và giới kinh doanh Bhutan.
An explanation popularly givrealchampionshipwrestling.com by Bhutanese in the days leading up to the election for the lack of support for the People"s Democratic Party was that it would realchampionshipwrestling.comcourage corruption and be contrary to the King"s request for the Bhutanese to form a popular governmrealchampionshipwrestling.comt to elect leadership having (as was popularly believed about the PDP) strong personal ties to both the King and Bhutanese business.