Huckleberry là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Huckleberry là gì

The huckleberry moniker was developed by the railroad"s passengers, who would pichồng huckleberries alongside the tracks during the railroad"s frequent service interruptions & break downs.
Australian prison slang vernacular includes huckleberry hound, a term originated in the 1960s, meaning a punishment cell, solitary confinement.
Forest floors are covered with swordfern, alumnroot, barrenwort, và trillium, và there are thickets of huckleberry, azalea, elder, và wild currant.
Trees in these forests include red maple, chestnut oak, scarlet oak, mountain laurel, blaông chồng huckleberry, và lowbrush blueberry.
Red huckleberry, evergreen huckleberry & red flowering currant are aý muốn the other shrubs present.
The larvae feed on leaves of alder, táo khuyết, birch, blueberry và huckleberry, cottonwood, dogwood, elm, hazel, hickory, maple, oak & willow.
Huckleberry, blackberry, & salmonberry are part of the forest understory & provide food for many animal species.
Meadows and brushlands have various kinds of manzanita along with huckleberry oak, chaparral and mountain whitethorn.
Comtháng names include swamp cyrilla, swamp titi, red titi, blaông xã titi, White titi, leatherwood, ironwood, he huckleberry, and myrtle.

Xem thêm:

Các quan điểm của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications