Hypothetical là gì

So hypothetically, that would mean that developed countries could have contributed up to lớn 300 billion dollars" worth of SDRs khổng lồ the Green Climate Fund.

Bạn đang xem: Hypothetical là gì


Vậy giả sử rằng, điều này tức là các non sông trở nên tân tiến sẽ góp sức vào tới 300 tỷ đô-la chi phí SDR vào Quỹ Khí hậu Xanh.
Its hypothetical existence was first proposed in 1934 by the Australian nuclear physicist Mark Oliphant while he was working at the University of Cambridge Cavendish Laboratory.
Sự trường tồn đưa thuyết của chính nó lần trước tiên được khuyến nghị vào năm 1934 do đơn vị thiết bị lý hạt nhân người Úc Mark Oliphant Khi ông sẽ làm realchampionshipwrestling.comệc trên Phòng xem sét Cavendish Đại học Cambridge.
The music for the hypothetical portion of each Story Mode is taken from earlier Dynasty Warriors installments, with four pieces specifically remixed for this game (one each from Dynasty Warriors 3, 5, 6, and 7).
Âm nhạc cho phần đưa định của từng Story Mode được đem từ những phần Dynasty Warriors trước đây, cùng với tứ bản reset quan trọng đặc biệt dành cho game này (mỗi chiếc mang trường đoản cú Dynasty Warriors 3, 5, 6 cùng 7).
So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers khổng lồ address the complex problem of programming ethics inlớn machines, which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world.
Vì rứa các nhà nghiên cứu mọi hệ thống tự động vẫn bắt tay hợp tác cùng với những triết nhân để xác định vụ realchampionshipwrestling.comệc phức tạp khi chạy lịch trình đạo đức đến máy móc, điều ấy cho biết thêm ngay cả đều tình cụ giả định cũng hoàn toàn có thể mở ra vào thực tế.
Life may be generated directly on a planet or satellite endogenously or be transferred khổng lồ it from another body toàn thân, a hypothetical process known as panspermia.
Sự sinh sống hoàn toàn có thể cải cách và phát triển trực tiếp trên một toàn cầu hoặc vệ tinh hoặc được đưa đến nó xuất phát điểm từ một chỗ không giống, một quy trình giả thuyết được nghe biết nlỗi là sự lây nhiễm sự sống.
Maxwell"s detháng is a thought experiment created by the physicist James Clerk Maxwell in 1867 in which he suggested how the second law of thermodynamics might hypothetically be realchampionshipwrestling.comolated.
Con quỷ Maxwell là một trong những thử nghiệm tưởng tượng ở trong nhà đồ dùng lý bạn Scotlvà, James Clerk Maxwell, tiến hành vào thời điểm năm 1867, để mày mò về định pháp luật hai của nhiệt rượu cồn lực học.
Now, these three categories -- classification, using ngắn gọn xúc tích on abstractions, taking the hypothetical seriously -- how much difference vì they make in the real world beyond the testing room?
Nào, 3 phạm trù -- sự phân một số loại, áp dụng lô ghích trong những có mang trừu tượng, lưu ý cẩn thận đầy đủ đưa thuyết -- bọn chúng đã hình thành sự biệt lập ra sao làm realchampionshipwrestling.comệc nhân loại thực trên quá ra khỏi phạm realchampionshipwrestling.com trong phòng kiểm tra?
At this time, any additional, hypothetical occupants of the tomb would have sầu been removed and (possibly) relocated to lớn KV35, while the remaining mummy & some of the other artefacts were desecrated và abandoned.
Tại thời điểm này, bất kỳ vật dụng gì không giống của ngôi chiêu tập đã có kéo ra với hoàn toàn có thể đã có được gửi mang đến KV35, trong những khi sót lại xác ướp và một vài di vật vẫn hỏng hỏng bị bỏ rơi.
One proposal derives it from a hypothetical Luwian word, *kursatta (cf. kursawar "island", kursattar "cutting, sliver").
Một suy đoán thù nhận định rằng nó tất cả nguồn gốc trường đoản cú giờ Luwian *kursatta (kursawar "đảo", kursattar "cắt, miếng").
Cuanbởi vì era pequeño, pensaba que me gustaría ser médico = "When I was young, I thought that I would lượt thích lớn be a doctor" A suggestion: Yo que tú, lo olrealchampionshipwrestling.comdaría completamente = "If I were you, I would forget him completely" The conditional perfect refers khổng lồ a hypothetical past action.

Xem thêm:


Cuanvì era pequeño, pensaba que me gustaría ser méditeo = "khi tôi còn trẻ, tôi cho rằng tôi ao ước có tác dụng chưng sĩ" Một gợi ý: Yo que tú, lo olrealchampionshipwrestling.comdaría completamente = "Nếu tôi là chúng ta, tôi đã quên anh ấy hoàn toàn" Câu ĐK ngừng đề cập tới một hành động giả thuyết vào vượt khứ đọng.
Because this isn"t just the hypothetical retail value of some pirated morealchampionshipwrestling.comes that we"re talking about, but this is actual economic losses.
Bởi vì chưng tại chỗ này ta ko nói về một quý giá nhỏ lẻ, tính trên mang tngày tiết, của vài bộ phim lậu, mà lại là mất đuối tài chính thực tiễn.
Hypothetical cirealchampionshipwrestling.comlizations of this sort may have advanced drastically enough khổng lồ render communication impossible.
Các nền văn uống minch lý thuyết dạng này hoàn toàn có thể đang biến hóa quá nhiều khiến realchampionshipwrestling.comệc thực hiện liên hệ là bắt buộc.
Opinion polls showed a tight race between the two men in the first round of voting, with most polls showing Hollande comfortably ahead of Sarkozy in a hypothetical second round.
Những cuộc dò la ý kiến cho biết tất cả một cuộc đua giáp nút ít thân nhì ứng realchampionshipwrestling.comên trong khoảng bầu cử trước tiên, cùng với đa số hiệu quả cho biết Hollande nghỉ ngơi trước Sarkozy một khoảng cách đã khiến cho cuộc thai cử nên tiếp tục sống vòng nhì.
The second expansion paông xã, Patton Drives East, adds new campaigns and scenargame ios lớn the game, ahy vọng them – for the first time in the series – post-World War II or fictional conflicts, including the titular "Patton Drives East", a hypothetical war between the US & USSR following the defeat of Nazi Germany.
Bản không ngừng mở rộng sản phẩm công nghệ hai, Patton Drives East, bổ sung cập nhật các chiến dịch cùng kịch bạn dạng new mang đến trò chơi, trong số kia – lần trước tiên vào loại game – sau Thế chiến II hoặc những cuộc xung bỗng nhiên hư cấu, bao gồm cả tựa đề "Patton Drives East", một trận chiến giả thuyết giữa Mỹ cùng Liên Xô trường đoản cú sau không thắng cuộc của Đức Quốc xóm.
However , he noted , " The differences that we have found might relate khổng lồ the different social roles that , hypothetically , men và women had during human evolution . "
Tuy nhiên , ông ấy để ý , " Sự khác hoàn toàn mà lại họ sẽ tìm ra hoàn toàn có thể tương quan đến các phương châm làng mạc hội không giống , cơ mà theo trả thuyết , phụ nữ cùng phái nam sẽ tất cả trong suốt sự tiến hóa của con tín đồ . "
In The Four Gospels: A Study of Origins (1924), Burnett Hillman Streeter argued that a third source, referred khổng lồ as M and also hypothetical, lies behind the material in Matthew that has no parallel in Mark or Luke.
Trong tác phẩm The Four Gospels: A Study of Origins (1924), Burnett Hillman Streeter tranh luận rằng gồm một mối cung cấp tài liệu sản phẩm công nghệ bố, được hotline là M, dầu chỉ nên trả thuyết, đánh dấu phần nhiều điều bao gồm vào Phúc âm Mátthêu nhưng không tồn tại trong Phúc âm Mác với Phúc âm Lu-ca.
So let"s talk about a hypothetical student who says she was raped but won"t say who did it, or can"t.
Vậy nên hãy nói đến một học sinh như thế nào kia nói rằng chúng ta ấy bị cưỡng bức tuy thế ko chịu đựng nói thủ phạm, hoặc quan yếu thổ lộ.
Teller also raised the speculative sầu possibility that an atomic bomb might "ignite" the atmosphere because of a hypothetical fusion reaction of nitrogene nuclei.
Teller cũng giới thiệu khả năng bỏng đoán rằng một trái bom ngulặng tử có thể "kích hoạt" toàn thể khí quyển Trái Đất bởi một làm phản ứng phân hạch trả định của hạt nhân nitơ.
Now over the last century, in developed nations lượt thích America, moral debate has escalated because we take the hypothetical seriously, và we also take universals seriously and look for logical connections.
Bây giờ đồng hồ, vào cầm cố kỷ qua, trong những giang sơn trở nên tân tiến nhỏng Mỹ, cuộc bàn cãi về đạo đức nghề nghiệp vẫn leo cao cũng chính vì bọn họ nghiên cứu và phân tích các giả thuyết một giải pháp trang nghiêm, và Cửa Hàng chúng tôi cũng bao gồm vụ realchampionshipwrestling.comệc một phương pháp trang nghiêm cùng tra cứu tìm liên kết phải chăng.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M