INTERLOCUTOR LÀ GÌ

On the whole, Adeimantus comes across as more cautious, more sober-minded, and less creative than his brother Glaucon, Socrates" other major interlocutor in the last nine books of the Republic.

Bạn đang xem: Interlocutor là gì


Nhìn chung, Adeimantos được hiểu là người thận trọng hơn, điềm đạm hơn, và ít sáng tạo hơn người em trai Glaucon, một người đối thoại chính khác của Socrates trong chín tập cuối cùng của tác phẩm Nền Cộng Hòa.
He turned his head over his shoulder to the right, to look at the boots of his interlocutor with a view to comparisons, and lo! where the boots of his interlocutor should have been were neither legs nor boots.
Ông quay đầu của mình qua vai của mình bên phải, nhìn vào khởi động của mình đối thoại với một cái nhìn so sánh, và lo! khởi động đối thoại của mình cần phải có được không chân cũng không khởi động.
Arguments can also be interactive, in which the proposer and the interlocutor have a more symmetrical relationship.
Luận cứ còn có thể có tính chất tương tác, trong đó người đề xuất và người đàm thoại có một mối quan hệ đối xứng hơn.
For his part as a philosophical interlocutor, he leads his respondent to a clearer conception of wisdom, although he claims he is not himself a teacher (Apology).

Xem thêm: " Pob Là Gì - Nghĩa Của Từ Pob Là Gì


Với vai trò là một nhà truy vấn triết học, ông dẫn dắt người đối thoại tới một nhận thức sáng rõ khôn ngoan, dù cho ông không bao giờ thừa nhận mình là một thầy giáo (Apologia).
His interlocutor, whose head appeared through the carriage window, was a woman of from twenty to two-and-twenty years.
Người đàn bà trò chuyện với hắn, đầu tựa như được viền trong khung cửa xe, là một phụ nữ từ hai mươi đến hăm hai tuổi.
Humble language is used to talk about oneself or one"s own group (company, family) whilst honorific language is mostly used when describing the interlocutor and their group.
Khiêm nhường ngữ thường được sử dụng để nói về chính mình hoặc nhóm của mình (người cùng đi, gia đình) trong khi kính ngữ chủ yếu được sử dụng khi miêu tả người đối thoại và nhóm của anh ta/cô ta.
The first governor, Arthur Phillip, was instructed explicitly to establish friendship and good relations with the Aborigines, and interactions between the early newcomers and the ancient landowners varied considerably throughout the colonial period—from the curiosity displayed by the early interlocutors Bennelong and Bungaree of Sydney to the outright hostility of Pemulwuy and Windradyne of the Sydney region and Yagan around Perth.
Thống đốc đầu tiên là Arthur Phillip được chỉ thị rõ ràng để lập quan hệ hữu nghị và hữu hảo với người Nguyên trú và tác động giữa những người mới đến ban đầu và các chủ đất cổ có khác biệt đáng kể trong thời kỳ thuộc địa- từ biểu hiện hiếu kỳ từ phía những người đàm thoại ban đầu là Bennelong và Bungaree tại Sydney, cho đến hoàn toàn thù địch của Pemulwuy và Windradyne tại khu vực Sydney, và Yagan quanh Perth.
“Australia should ask across the table to their Vietnam interlocutors what they have to fear from severely ill activists and demand the authorities immediately permit humanitarian medical parole for these prisoners.”
“Úc cần hỏi thẳng những người tham gia đối thoại phía Việt Nam xem họ có điều gì phải sợ ở những nhà vận động ốm đau nặng này, và yêu cầu chính quyền ngay lập tức cho các tù nhân nói trên được tại ngoại chữa bệnh vì lý do nhân đạo.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M