Itself Là Gì

used when the subject of the verb is "it" & the object is the same thing, animal, situation, or idea:
The shop itself (= only the shopvà nothing else) started 15 years ago but the internet side of the business is new.

Bạn đang xem: Itself là gì


The committee kept the results of the survey to lớn itself (= did not tell anyone), fearing a bad public reaction.

Xem thêm:


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.


Reflexive pronouns over in -self or -selves. They refer bachồng to lớn the subject forms of personal pronouns (underlined in the example below): …
We often use reflexive pronouns when the subject & the object of the verb refer to the same person or thing: …
We sometimes use reflexive pronouns instead of personal pronouns for politeness, but not as the subject of a clause: …
*

lớn act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you lớn do

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message