Paper towel là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Paper towel là gì

A paper towel was used to mash the faecal pellets on the squares lớn prevent their displacement by beetles during the trial.
Each sample was put in a self-sealing plastic bag, which slightly inflated và contained a piece of paper towel khổng lồ reduce condensation.
Each sample was put in a self-sealing plastic bag, slightly inflated và containing one piece of paper towel.
Each cage was inserted inkhổng lồ the top of another similar container with textured absorbent paper towel covering the base.
The seeds were then covered by another piece of paper towel, và pre-moistened with 10 ml of distilled water.
Dishes were stacked in clear plastic bags, with a water-saturated paper towel placed at the bottom of each bag khổng lồ reduce evaporative loss.
In early tests, controls for honey consisted of crumpled paper towel containing syrupy, saturated sucrose solution.
Each sample was placed inside a self-sealing plastic bag, slightly inflated, containing a piece of paper towel khổng lồ absorb excessive moisture.
Twenty-five seeds were placed in a line on a double thickness of paper towel (400 x 185 mm) pre-moistened with 30 ml of distilled water.
Several days after the death of the female, the parasitized eggs on the paper towel were counted và the mean number of parasitized eggs was calculated.


Xem thêm: Bạn Gái Anh Vũ 5S Online Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Diễn Viên Hoàng Anh Vũ

When the coating was firm enough, the seeds were placed between layers of paper towel and left overnight so that excess water dried from the alginate.
Các ý kiến của các ví dụ không mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press tốt của những nhà cấp phép.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng


Xem thêm: Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Yasha Âm Dương Sư : Hướng Dẫn Cơ Bản Cho Yasha

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA