Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TƯ PHÁP --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 3804/BTP-TCCB V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Kínhgửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

1. Mục đích, yêu cầu

- Đánh giá và phân loại cán bộ,công chức, viên chức và người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh,mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệpvụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá và phân loại là căncứ để quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổnhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác đốivới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2016

- Thực hiện nghiêm túc việc đánhgiá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bảo đảm kháchquan, công bằng, toàn diện, cụ thể và thực chất; lấy kết quả, chất lượng, hiệuquả thực hiện nhiệm vụ, công vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá và phân loại.Kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong đánh giá và phân loạicán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Thủ trưởng đơn vị chịu tráchnhiệm về kết quả đánh giá và phân loại của đơn vị mình; xác định cụ thể vềtrách nhiệm cá nhân người đứng đầu và trách nhiệm của tập thể trong việc đánhgiá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiệnnguyên tắc dân chủ, công khai đối với cán bộ, công chức, viên chức và người laođộng được đánh giá và phân loại.

2. Đối tượng đánh giá và phân loại

- Công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao độngkhông xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Nội dung, thời gian đánh giá

Nội dung đánh giá đối với công chức được thực hiệntheo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56 Luật Cán bộ, côngchức năm 2008. Nội dung đánh giá viên chức được thực hiện theo quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 44 Luật Viên chức năm 2010.

4. Về thẩm quyền, trách nhiệm, tiêu chí đánhgiá

4.1. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá

a) Từng công chức, viên chức, người lao động tựđánh giá kết quả công tác, tự phân loại và chịu trách nhiệm về nội dung đánhgiá, phân loại bản thân.

b) Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá công chức,viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 57 Luật Cán bộ, côngchức, Điều 43 Luật Viên chức, Nghị định số 56/2015/NĐ-CPđược cụ thể hóa như sau:

- Lãnh đạo Bộ đánh giá, phân loại công chức làngười đứng đầu đơn vị thuộc Bộ được phân công phụ trách;

- Người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ đánh giá, phânloại đối với công chức, viên chức từ cấp phó của đơn vị trở xuống (trừ viên chứctừ cấp phó trở xuống thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục), đồng thời chịutrách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại và có trách nhiệm báo cáo kết quả thựchiện về Vụ Tổ chức cán bộ;

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cụcđánh giá, phân loại viên chức từ cấp phó trở xuống trong đơn vị, chịu trách nhiệmvề kết quả đánh giá, phân loại và có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng đơn vị thuộcBộ và Vụ Tổ chức cán bộ kết quả thực hiện.

4.2. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá công chức, viên chức, ngườilao động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP.

5. Trình tự, thủ tụcđánh giá công chức, viên chức, người lao động

5.1. Đối với công chứclà Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, Lãnh đạo phòng (và tương đương) thuộc (trực thuộc)đơn vị thuộc Bộ

Bước 1. Công chức, viên chức làm báo cáo tự đánhgiá kết quả công tác theo Mẫu số 1 (đối với công chức) và Mẫu số 2 (đối vớiviên chức) ban hành kèm theo hướng dẫn này.

Bước 2. Tổ chức cuộc họp tham gia góp ý

- Thành phần cuộc họp:

+ Đối với Lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, thành phầncuộc họp gồm: Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các phòng, đại diện cấp ủy đảng và tổ chứcchính trị - xã hội của đơn vị;

+ Đối với Lãnh đạo cấp phòng, thành phần cuộc họpgồm: toàn thể công chức, viên chức trong phòng.

- Trình tự cuộc họp

+ Cá nhân trình bày bản tự đánh giá kết quả côngtác theo Mẫu 1 (đối với công chức) và Mẫu 2 (đối với viên chức);

+ Tập thể tham gia góp ý, người chủ trì cuộc họpkết luận, lập thành biên bản;

+ Thông qua biên bản góp ý tại cuộc họp.

Bước 3. Lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảngcủa đơn vị.

Bước 4. Căn cứ kết quả công tác của công chức,viên chức:

- Lãnh đạo Bộ nhận xét ưu, nhược điểm và phân loạicông chức là Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ được phân công phụ trách (ghi tại MụcIV của Phiếu đánh giá, phân loại) sau khi tham khảo ý kiến của cấp ủy đơn vị vàBiên bản cuộc họp góp ý đối với Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ.

Xem thêm: Diễn Viên Phát La Sinh Năm Bao Nhiêu, Bạn Gái Của Diễn Viên Phát La Là Ai

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ nhận xét ưu, nhược điểmvà phân loại công chức, viên chức là cấp phó trong đơn vị thuộc Bộ (ghi tại MụcIV của Phiếu đánh giá, phân loại) sau khi tham khảo ý kiến của cấp ủy đơn vị vàBiên bản góp ý đối với cấp phó của đơn vị.

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ nhận xét ưu, nhược điểmvà phân loại công chức, viên chức là Lãnh đạo cấp phòng (ghi tại Mục IV của Phiếuđánh giá, phân loại) sau khi tham khảo ý kiến của Lãnh đạo đơn vị phụ tráchphòng (ghi tại khoản 3 Mục III của Phiếu đánh giá, phân loại), ý kiến của cấp ủyđơn vị và Biên bản góp ý đối với Lãnh đạo cấp phòng.

5.2. Đối với công chức, viên chức, ngườilao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bước 1. Công chức, viên chức, người lao động làmbáo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo Mẫu số 1 (đối với công chức) và Mẫu số2 (đối với viên chức) ban hành kèm theo Công văn này.

Bước 2. Tổ chức cuộc họp tham gia góp ý

- Thành phần cuộc họp: Tập thể công chức, viênchức cùng làm việc ở phòng (và tương đương);

- Trình tự cuộc họp

+ Cá nhân trình bày báo cáo tự đánh giá kết quảcông tác theo Mẫu số 1 (đối với công chức) và Mẫu số 2 (đối với viên chức);

+ Tập thể góp ý, người chủ trì cuộc họp kết luận,ghi thành biên bản;

+ Thông qua biên bản góp ý tại cuộc họp.

Bước 3. Căn cứ kết quả công tác của công chức,viên chức, người lao động:

* Đối với đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước:

- Trưởng phòng (và tương đương) nhận xét ưu, nhượcđiểm của công chức, người lao động (ghi tại khoản 2 Mục III của Phiếu đánh giá,phân loại). Thủ trưởng đơn vị nhận xét ưu, nhược điểm và phân loại công chức,viên chức (ghi tại mục IV của Phiếu đánh giá, phân loại) sau khi tham khảoý kiến của Lãnh đạo đơn vị phụ trách phòng (ghi tại khoản 3 Mục III của Phiếuđánh giá, phân loại), ý kiến của Trưởng phòng và Biên bản góp ý của phòng.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cụcđánh giá, phân loại viên chức từ cấp phó trở xuống trong đơn vị sau khi tham khảoý kiến của Phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, ý kiến của cấp ủy (nếu có) và biênbản họp đơn vị.

* Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ:

- Trưởng phòng (và tương đương) nhận xét ưu, nhượcđiểm của viên chức, (ghi tại khoản 2 Mục III của Phiếu đánh giá, phân loại). Thủtrưởng đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá, phân loại viên chức nhậnxét ưu, nhược điểm và phân loại viên chức (ghi tại mục IV của Phiếu đánh giá,phân loại) sau khi tham khảo ý kiến của Lãnh đạo đơn vị phụ trách phòng (ghi tạikhoản 3 Mục III của Phiếu đánh giá, phân loại), ý kiến của Trưởng phòng và Biênbản góp ý của phòng.

5.3. Đối với công chức, viên chứcbiệt phái, việc đánh giá do cơ quan sử dụng công chức, viên chức thực hiện theoCông văn này và gửi tài liệu đánh giá về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơcán bộ, công chức, viên chức.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Việc tổ chức đánh giá công chức,viên chức năm 2016 cần thực hiện đồng thời với công tác bình xét thi đua, khenthưởng năm 2016 để bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

6.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộtổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung đánh giá, phân loại công chức,viên chức tới toàn thể công chức, viên chức của đơn vị mình và các đơn vị trựcthuộc để thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm,thực chất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Công văn này; báo cáo kếtquả đánh giá công chức, viên chức và năm 2016 về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ để tổnghợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ) (Mẫu Phiếu đánh giá công chức, Phiếu đánh giá viênchức, Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức, biên bản họp đềnghị khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại Mục văn bản điềuhành), cụ thể như sau:

- Đối với các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Vănphòng Bộ:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ:

Thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá công chức,viên chức năm 2016 của đơn vị mình, chịu trách nhiệm quản lý và lưu hồ sơ Phiếuđánh giá, phân loại viên chức năm 2016 đối với các viên chức thuộc thẩm quyềnquản lý của đơn vị mình theo phân cấp.

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục

Thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá công chức,viên chức năm 2016 của đơn vị mình, chịu trách nhiệm quản lý và lưu hồ sơ Phiếuđánh giá, phân loại năm 2016 đối với các viên chức thuộc thẩm quyền quản lý củađơn vị mình theo phân cấp hiện hành.

6.3. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành ándân sự, ngoài trách nhiệm quy định tại điểm 6.2 nêu trên, có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dânsự địa phương tiến hành đánh giá, phân loại công chức và người lao động theoquy định.

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88