Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản nghịch ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều có thuộc pmùi hương trình ion rút ít gọn là


Một hỗn hợp chứa 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y molPO43−. Tổng cân nặng những muối hạt tung tất cả trong hỗn hợp là 2,59 gam. Giá trị của x cùng y thứu tự là:


Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn hỗn hợp ta nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các klặng loại và giải pngóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1. Giá trị của V là:


Hoà rã hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg với Fe bởi hỗn hợp HCl 3M. Kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp Y và 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa phản ứng trọn vẹn cùng với hỗn hợp Y đề nghị hoàn toản 300 ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl sẽ sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kyên ổn loại có hóa trị ko biến thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung vào không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm:

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn hỗn hợp chứa Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol cùng với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Kân hận lượng kết tủa nhận được sau thời điểm trộn là:


Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào với đun vơi (trả sử H2O cất cánh tương đối không xứng đáng kể).Tổng trọng lượng dung dịch X cùng hỗn hợp Ba(OH)2 sau quy trình phản nghịch ứng sụt giảm là:


Dung dịch X đựng các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia hỗn hợp thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cho công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH , nấu nóng thu được 0,672 lít khí ngơi nghỉ đktc và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Tác dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 nhận được 4,66 gam kết tủa.

Tổng cân nặng những muối hạt khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quy trình cô cạn chỉ có nước cất cánh hơi)


Cho 22,4 gam tất cả hổn hợp Na2CO3, K2CO3 chức năng toàn vẹn cùng với hỗn hợp BaCl2. Sau bội phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách bóc kết tủa, cô cạn dung dịch thì chiếm được bao nhiêu gam muối bột clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải pngóng khí NO duy nhất. Mối liện hệ thân x cùng y là:


Dung dịch B cất tía ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B tác dụng với CaCl2 dư nhận được 31 gam kết tủa. Mặt không giống ví như cô cạn 1 lkhông nhiều dung dịch B nhận được 37,6 gam chất rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Trong những dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất chức năng được cùng với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Trộn những cặp hỗn hợp các hóa học sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số bội nghịch ứng xẩy ra là


Cho hàng các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất vào dãy tạo thành thành kết tủa lúc bội phản ứng với dung dịch BaCl2 là


Pmùi hương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương xứng cùng với pmùi hương trình ion thu gọn làm sao sau đây?


Một dung dịch đựng x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ giới tính giữa x, y , z, t được xác định là:


Các hỗn hợp riêng biệt biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số tự dưng (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số nghiên cứu, công dụng được khắc ghi trong bảng sau: