Prone là gì

*tính từ
 úp, sấp; nằm sấp, ở sóng soải (về bốn thay của một người)
 khổng lồ fall prone
 bửa sấp xuống; sóng soài
 lying prone
 ở sấp
 ngả về, ưu tiền về (mẫu gì); dễ xảy ra, hoàn toàn có thể xẩy ra (tốt nhất là vật gì ko mong muốn)
 lớn be prone lớn something
 tất cả ý ngả về bài toán gì
 lớn be prone khổng lồ anger
 dễ dàng giận, dễ cáu
 strike prone industries
 đa số ngành công nghiệp dễ dàng xẩy ra bãi công
 accident prone
 dễ gặp mặt tai nạn thương tâm
 nghiêng, dốc (phương diện khu đất...)

proneadj.likely (cannot stand alone) 1) prone khổng lồ (prone to lớn exaggeration) 2) prone to + inf. (he is prone to lớn exaggerate)
prone▸ adjective1
softwood is prone lớn rotting | prone lớn rot: SUSCEPTIBLE, vulnerable, subject, open, liable, given, predisposed, likely, disposed, inclined, apt; at risk of.

Bạn đang xem: Prone là gì

2his prone body: (LYING) FACE DOWN, face downwards, on one"s stomach/front; LYING FLAT/DOWN, horizontal, prostrate.Oppositesresistant, immune, upright.

Xem thêm:


■ dễ dẫn đến hỏng
■ dễ bị hư
■ nằm sấp
prone position: tứ cố gắng ở sấp
Lĩnh vực: y học
■ úp sấp
flood prone area
■ vùng ngập lụt
prone khổng lồ găng cracking
■ dễ bị nứt bởi ứng suất (đồ vật gia công hóa học dẻo)

* tính từ - úp, sấp; ở sõng soài to lớn fall prone ~ ngã sấp xuống; sóng soài - ngả về, thiên về, bao gồm thiên hướng tới khổng lồ be prone to lớn something ~ có ý ngả về câu hỏi gì to lớn be prone lớn anger ~ dễ dàng giận, dễ dàng cáu - nghiêng, dốc (mặt khu đất...)
prone■ adjective 1》 likely or liable lớn suffer from, vì chưng, or experience (something unfortunate): accident-prone|farmed fish are prone to disease.2》 lying flat, especially face downwards. ⁃ with the palm of the hand facing downwards. 3》 archaic with a downward slope or direction. Derivatives
pronenessnoun OriginME: from L. pronus "leaning forward", from pro "forwards".
adjective1.
having a tendency (to); often used in combination ( Freq. 4)- a child prone to mischief- failure-prone• Similar to: inclined• Derivationally related forms: proneness2. lying face downward ( Freq. 2) • Syn: prostrate• Similar to: unerect