Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Của Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

*

Tôi xin hỏi, chế độ chi cho cấp xã, phường chưa được giao khoán kinh phí theo quy định Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV mà chỉ được giao dự toán nguồn không thường xuyên (nguồn 12) nên không có quy chế chi tiêu nội bộ, như vậy có được thanh toán các khoản sau không:

- Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT-BTC.

Bạn đang xem: Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị hành chính sự nghiệp

- Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng đối với cán bộ cấp xã theo quy định Khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2017/TT-BTC.


Như vậy, theo các quy định trên thì “UBND cấp xã, phường, thị trấn” thuộc đối tượng thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước.

Xem thêm: Bảng Ngọc Mganga Mùa 18: Cách Chơi Mganga Liên Quân Dễ Thắng Nhất

Việc kiểm soát chi theo quy chế chi tiêu nội bộ

Khoản1: Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi tổng dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm.

Khoản 4: Cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính căn cứ mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định để quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị theo quy định của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Khoản 7: Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp đơn vị chưa thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí thì phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.