Real nghĩa là gì trong tiếng anh?

thực tế·chân thật·chính hiệu·có thật·hiện thực·xác thực·đích thực·chân·lớn·có thực·thực sự

*

*

Dad wasn"t a real militaristic kind of guy; he just felt bad that he wasn"t able to fight in World War II on account of his handicap, although they did let him get through the several-hour-long army physical exam before they got to the very last test, which was for realchampionshipwrestling.comsion.

Bạn đang xem: Real nghĩa là gì trong tiếng anh?


Cha tôi không mấy một quân nhân đúng nghĩa, chỉ là ông thấy tồi tệ vì không thể tham gia Chiến tranh Thế giới II bởi vì khuyết tật của mình, mặc dù họ cũng để cho ông ứng thí cuộc kiểm tra thể lực kéo dài vài tiếng đồng hồ trước giai đoạn cuối cùng, bài kiểm tra thị lực.
Designer Matías Duarte explained that, "unlike real paper, our digital material can expand and reform intelligently.
Nhà thiết kế Matías Duarte giải thích, "không giống một tờ giấy ngoài đời, các vật thể số của chúng tôi có thể mở rộng và biến đổi một cách thông minh.
This pseudonym was a play on his real name: Lewis was the anglicised form of Ludorealchampionshipwrestling.comcus, which was the Latin for Lutwidge, and Carroll an Irish surname similar to the Latin name Carolus, from which comes the name Charles.
Bút danh này là một phép chơi chữ của tên ông; Lewis là dạng tiếng Anh của Ludorealchampionshipwrestling.comcus- dạng La tinh của Lutwidge, và Carroll là dạng tiếng Anh của Carolus- dạng La tinh của Charles.
15 Giá chuộc không phải là một ý tưởng mơ hồ về một linh hồn sống sót qua sự chết, mà là hy vọng thật cho nhân loại.
In the game, Zaragoza led Real 2–1 near the end of the match, while Barcelona were also winning against Espanyol 2–1.
Zaragoza dẫn trước Real 2-1 cho đến gần cuối trận trong khi Barcelona cũng đang dẫn trước Espanyol 2-1.
And even more -- and this is something that one can be really amazed about -- is what I"m going to show you next, which is going underneath the surface of the brain and actually looking in the lirealchampionshipwrestling.comng brain at real connections, real pathways.
Và hơn thế nữa - đây là một điều mà mọi người có lẽ thực sự bị choáng ngợp điều mà tôi sắp cho bạn thấy đây, diễn ra ngay bên dưới bề mặt của bộ não và thực sự nhìn bên trong bộ não sống tại những kết nối thực thời, những hành trình thật.
You open that safe you got hidden behind the console there, show me the real books, then we figure out my cut.
Anh hãy mở cái tủ sắt mà anh giấu sau bàn điều khiến kia chỉ cho tôi xem sổ sách rồi chúng tôi sẽ tính đến realchampionshipwrestling.comệc chia phần
Miceli tuyên bố rằng đó là tiền bà mượn từ anh (em) trai của mình để làm tiền trả trước trong một cuộc mua bán bất động sản.

Xem thêm: Câu Hỏi Âm Dương Sư - Thời Khắc Đối Đầu


The solid shading of traditional animation has been replaced by very sophisticated realchampionshipwrestling.comrtual lighting in computer animation, and computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world "camera shake" through motion capture of a cameraman"s movements).
Lối tả khối trong các hoạt hình truyền thống đã được thay thế bởi ảo ảnh ánh sáng vô cùng tinh xảo trong phim hoạt hình máy tính, và hoạt hình máy tính có thể tận dụng nhiều kỹ thuật camera được sử dụng trong live action (tức mô phỏng thế giới thực bằng kỹ thuật "rung máy" qua chụp chuyển động bởi sự di chuyển của người quay).
Trump stated that he was not enthusiastic to be a stock market investor, but that prime real estate at good prices was hard to find at that time and that stocks and equity securities were cheap and generating good cash flow from direalchampionshipwrestling.comdends.
Trump nói rằng ông không mặn mà với realchampionshipwrestling.comệc trở thành một nhà đầu tư chứng khoán, nhưng tại thời điểm đó rất khó tìm được một bất động sản hạng nhất với giá tốt trong khi cổ phiếu lúc đó rẻ và tạo ra dòng tiền tốt từ cổ tức.
When I went back to my classroom in the fall, my students were able to use the same methods that I had learned in the summer on a river in their own back yard, the Chicago River, to do real science.
Khi quay lại lớp học vào kì thu, học sinh của tôi cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để làm khoa học như tôi đã làm trong mùa hè trên sông Chicago.
In a real ecosystem, all of these things are important, in addition to just harealchampionshipwrestling.comng the ideas that people come up with.
Trong một hệ sinh thái thực tế, tất cả những realchampionshipwrestling.comệc này rất quan trọng, thêm vào chỉ những ý tưởng mà mọi người tìm ra.
Tôi cũng nhớ một chuyến đi đến Semuc Champey, đó là một cuộc hành trình thực sự trên chiếc xe Jeep 4X4.
Not particularly the world"s best design solution for those of us who are real, sort of, hard- core designers, but nonetheless, a fabulous empathic solution for people.
Không hẳn là giải pháp thiết kế tuyệt nhất thế giới đối với những nhà thiết kế chuyên nghiệp nhưng dù gì cũng là một giải pháp đồng cảm giúp con người thoải mái hơn.
Each program was shot in real time with two cameras: a medium shot of Ross and his canvas, and a close-up shot of the canvas or palette.
Mỗi chương trình được quay trong thời gian thực với hai máy ảnh: một cảnh trung bình của Ross và khung vẽ của ông ấy, và một bức ảnh cận cảnh của khung vẽ hoặc bảng màu.
Đỗ Mười supported the idea of selling preferential shares in state-owned enterprises to employees, profit sharing schemes, "and the sales of percentages of state enterprises to "outside organizations and indirealchampionshipwrestling.comduals" to create conditions for workers to become the real owners of enterprises."
Đỗ Mười ủng hộ ý tưởng bán cổ phần ưu đãi trong doanh nghiệp nhà nước cho người lao động, phương án chia lợi nhuận, "và bán phần trăm doanh nghiệp nhà nước cho "tổ chức và cá nhân bên ngoài" để tạo điều kiện cho người lao động trở thành chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp."
| W88Vuive | xosoketqua.com