Screen Name Là Gì

A descriptive or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.

Bạn đang xem: Screen name là gì


Tuy nhiên Windows Explorer đang hiển thị một tên hiển thị khác nhau cho mỗi thỏng mục kia, tùy trực thuộc vào ngôn ngữ sẽ lựa chọn.
In addition to lớn translation, the display name of the folder might change depending on owner of the folder.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members khổng lồ post with a display name or require that each thành realchampionshipwrestling.comên be linked khổng lồ their Google profile.
Quý khách hàng hoàn toàn có thể được cho phép những thành realchampionshipwrestling.comên đăng bởi thương hiệu hiển thị hoặc thử khám phá từng thành realchampionshipwrestling.comên nên link với hồ sơ của họ bên trên Google bằng công realchampionshipwrestling.comệc sau:
Custom URLs are assigned khổng lồ qualifying channels & can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified website domain.
URL tùy chỉnh cấu hình được gán cho các kênh đủ điều kiện với hoàn toàn có thể dựa vào thương hiệu hiển thị hiện giờ, tên người dùng cũ hoặc miền web được link với xác minc của người sử dụng.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative asset, as it"s shown in Ad Manager when you realchampionshipwrestling.comew the creative sầu details.
Để sử dụng macro này, hãy sửa chữa file_display_name bằng thương hiệu hiển thị của nội dung quảng cáo, nlỗi được hiển thị trong Ad Manager khi bạn coi thông báo chi tiết về lăng xê.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center tài khoản name, & users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của bạn sẽ theo tên cơ mà các bạn nhập làm tên hiển thị của doanh nghiệp, và người dùng vẫn thấy tên này trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent profile is the "Network display name" as set under Admin Global settings Network settings.
Trong ngôi trường hòa hợp này, tên hiển thị đến làm hồ sơ cội của người tiêu dùng vào Thị ngôi trường là "Tên hiển thị của mạng" nhỏng đã đặt vào mục Quản trị Cài đặt phổ biến Cài đặt mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have sầu or the name of your linked trang web (all subject to lớn availability).
quý khách rất có thể lựa chọn URL thiết lập dựa vào thương hiệu hiển thị, tên người dùng YouTube, URL rút ít gọn gàng bây giờ của chúng ta hoặc thương hiệu website cơ mà các bạn vẫn links (còn tùy xem URL đó bao gồm sẵn cho mình sử dụng xuất xắc không).

Xem thêm: Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh Sinh Năm, Quê Quán, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Hoa Hậu


In 2005, Arizona State University opened a 250,000 square foot facility dedicated to flexible display research named the ASU Flexible Display Center (FDC).
Năm 2005, Đại học bang Arizomãng cầu đang mở 1 cửa hàng foot vuông 250.000 giành riêng cho phân tích màn hình linc hoạt Trung chổ chính giữa hiển thị linch hoạt ASU (FDC).
It displays the names of the thousands of realchampionshipwrestling.comctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in thương hiệu của hàng chục ngàn nàn nhân thực hiện một có mang tuyệt đẹp mắt được hotline là " Sự ngay cạnh chân thành và ý nghĩa ".
The monument contains blue plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of realchampionshipwrestling.comctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in tên của hàng nngốc nạn nhân thực hiện một có mang hay đẹp được Điện thoại tư vấn là "Sự giáp ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve sầu associated with a specific load time you’re tracking.
Trình xét nghiệm phá: Danh mục thời gian hiển thị tên các bạn đang kết hợp với thời gian cài rõ ràng nhưng bạn đang theo dõi.
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng mong Đức Chúa Ttách vui mừng, họ buộc phải có tác dụng nhiều hơn thế nữa là chỉ để danh Ngài trong một tòa bên.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted Google Ads entities.
Cấu hình nhắm mục tiêu của một phân tách bị ảnh hưởng vào Tối ưu hóa vẫn không còn hiển thị tên hoặc tâm trạng của các thực thể Google Ads được nhắm mục tiêu.
Partner grants khổng lồ Google the right to lớn display to lớn any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; và (ii) the applicable Partner"s domain or display name.
Đối tác cung cấp đến Google quyền hiển thị tới ngẫu nhiên Người cần sử dụng như thế nào tất cả ID cookie links phía bên trong Danh sách người dùng của Đối tác: (i) ID cookie links của Người sử dụng bên trong tối thiểu một trong các Danh sách người tiêu dùng của Đối tác; và (ii) miền hoặc thương hiệu hiển thị tương thích của Đối tác.
Follow this example to lớn mix up a realchampionshipwrestling.comew filter that displays domain names in your reports when you have cross tên miền measurement phối up.
Thực hiện nay theo ví dụ này để tùy chỉnh bộ thanh lọc cơ chế xem hiển thị tên miền trong những báo cáo của khách hàng khi bạn đang tùy chỉnh thiết lập theo dõi thương hiệu miền chéo cánh.