Số Đối Là Gì

Câu vấn đáp được đúng đắn đựng ban ba đúng mực thuộc an toàn, được chứng thực hoặc vấn đáp vày bác bỏ hầu hết chuyên gia, thầy giáo tiên phong hàng đầu của khách hàng Shop chúng tôi.quý khách đã xem: Số đối là gì

*

Giải ưa thích các bước giải:

1) Hai số đối nhau là hai số gồm tổng bởi 0.

Bạn đang xem: Số đối là gì

VD: $3+(-3)=0$ cơ hội đó $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch hòn đảo là hai số bao gồm tích bởi 1.

VD: $3.dfrac13=1$ lúc đó $3,dfrac13$ là nhị số nghịch hòn đảo.

Xem thêm:

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số thuộc hình dạng số:

Giả sử bao hàm 2 phân số thuộc chủng nhiều loại số là: $dfracab$ thuộc $dfraccb$ ($b e 0$)

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số rất khác mẫu mã số:

Giả sử bao gồm 2 phân số không giống chủng một số loại số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

Lúc đó: Ta quy đồng chủng một số loại số của 2 phân số lúc đầu, tổng của 2 phân số bằng phân số bước đầu toàn bộ mẫu mã số là kiểu dáng số thịnh hành với tử số bằng tổng 2 tử số sau thời điểm quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

ví như $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$


4) a) Phxay trừ 2 phân số;

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

thời điểm đó: Ta quy đồng chủng một số loại số của 2 phân số thuở đầu, hiệu của 2 phân số bởi phân số new tất cả mẫu số là chủng một số loại số phổ biến với tử số bằng hiệu 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phxay nhân 2 phân số:

Giả sử bao gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

Khi đó: Tích 2 phân số bởi phân số new tất cả tử số vì tích 2 tử số ban sơ cùng với hình trạng số vì tích 2 mẫu mã số Lúc đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

đem một ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phxay phân loại 2 phân số:

Giả sử bao hàm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính hóa học của phxay cùng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) Cộng cùng rất 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính hóa học của phép nhân 2 phân số:

Giả sử toàn bộ 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân cùng rất 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính chất hóa học phân păn năn của phxay nhân với phnghiền cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.