Step away là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Step away là gì

*
*
*

step
*

step /step/ danh từ bước, bước đi; bước khiêu vũlớn take a step forward: phát lên một bướcit is but a step khổng lồ my house: có một bước thì cho tới bên tôiin step: đúng bước, đông đảo bướcout of step: không nên bướclớn keep step: đi đúng bướcto lớn break step: đi không đúng bướcin someone"s steps: nối bước ai, theo gương ai chỗ bước lên, nấc thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ...)a staircase of 50 steps: cầu thang tất cả 50 bậc cấp cho bậc; sự thăng cấplớn get one"s step: được thăng cấp cho, được đề bạt biện phápto take steps in a matter: bao gồm phương án nhằm giải quyết và xử lý một vấn đềa prudent step: một giải pháp thận trọng (hàng hải) bệ cột buồm (kỹ thuật) gối trục nội cồn từ bước, bước đi (+ into) phi vào, rơi vào (một yếu tố hoàn cảnh nào...) (+ on) giẫm lên, lây chân ấn vào, giẫm vào, dậnto step on someone"s foot: giẫm lên chân aikhổng lồ step on the gas: dận ga tăng tốc độ (black & bóng) nước ngoài rượu cồn từ nhảy, nhảyto lớn step it with somebody: nhảy đầm cùng với aito lớn step the polka: nhảy điệu pônca ((thường) + out) đo bởi bước chân có tác dụng bậc, làm cho bậc thang chohe stepped the hill leading to his house: anh ta có tác dụng bậc mang lại quả đồi dẫn mang lại căn nhà của anh ấy ta (mặt hàng hải) dựng (buồm) lên bệkhổng lồ step aside bước qua 1 bên nói lạc đềto lớn step in bước vào can thiệp vàoto step out bước ra một lúc (khỏi phòng, nhà...) ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi đến nơi gặp gỡ và hẹn hò cùng với ai bước dài đo bằng bước chânlớn step up tới bên, tiến lại gần (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ tăng cường, đẩy mạnhto step up production: đẩy mạnh sản xuấtlớn step it khiêu vũto step on it (thông tục) đi vội, rảo bước
o bước, bậc § collar step : bậc đáy § confluence step : bậc hồi lưu § controlling step : bước kiểm tra § difluence step : bậc phân lưu § rock step : bậc đá, ngưỡng đá § step bore : giảm cỡ nòng § step down : giảm đường kính ngoại trừ § step fault : đứt gãy bậc § step protệp tin : trắc diện chuyển đột ngột § step scale royalty : thuế tài ngulặng theo bậc § step kiểm tra : thử bằng bơm nghiền § step up : tăng đường kính quanh đó § step-out : lệch nhịp § step-out well : giếng mở rộng § step-up : sự tăng

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Step

Bước chân (chạy)


*Xem thêm: Tiêu Điểm Thức Thần: Tenjo Kudari Âm Dương Sư Onmyoji, Tenjo Kudari

*

*

step

Từ điển Collocation

step noun

1 in walking, running, etc.

ADJ. large, small | heavy, light | quiông xã, slow | hesitant | involuntary I gasped and took an involuntary step backwards. | careful | unsteady

VERB + STEP.. go, take He"d only gone a few steps, when he realized he"d left his wallet behind. | retrace You might find your ticket if you retrace your steps back to the oto.

PREPhường. ~ (away) from She was only a step away from the cliff edge. | ~ towards He took a hesitant step towards her.

PHRASES a spring in your step I had a spring in my step when I walked into lớn that office for the last time. | a step ahead/behind He lagged a few steps behind. | a step back/backwards/forward/sideways, a step closer/nearer, with each/every step He grew fainter with every step.

2 in khiêu vũ

ADJ. dance | jive, tango, etc.

VERB + STEP execute, persize He executed some jive sầu steps on the pavement. | learn | keep in She had trouble keeping in step.

PREPhường. in ~, out of ~ (with) He was out of step with the music.

3 action taken in order lớn achieve sth

ADJ. big, considerable, giant, huge, massive sầu | small | critical, crucial, decisive sầu, essential, great, important, key, major, vital | first, initial, preliminary | final, last | additional, further, next What"s the next step? | logical, necessary, reasonable We shall take all necessary steps to prsự kiện public disorder. | active | forward, positive | backward, retrograde The new law is seen by many as a backward step. | bold, brave, reckless | dramatic, drastic, extraordinary, rare, unprecedented, unusual | irreversible, irrevocable It suddenly struông xã her that having a baby was an irrevocable step. | careful, precautionary | faltering, tentative They have sầu taken their first tentative steps towards democracy. | practical | welcome | immediate, urgent I shall take immediate steps khổng lồ have sầu this matter put right. | false One false step could mean disaster.

VERB + STEPhường go, make, take | follow If you follow all the steps, nothing will go wrong.

PREP. ~ in The move was a first step in establishing a union. | ~ to/towards The talks mark a step towards peace.

PHRASES bring sth/be/come/move a step closer/nearer (to sth) Greece moved a step closer to lớn the World Cup finals with last night"s win. | a short step from/to sth It"s only a short step from this disorder to complete chaos. | a step back/backwards/forward The offer constitutes a considerable step forward. | step by step a step-by-step guide to setting up an aquarium | a step further If he goes one step further with this crazy idea, I"ll resign. | a step in the right direction The new speed limit does not solve sầu the problem, but it is a step in the right direction. | a step on the road/way to lớn sth

4 on stairs, a ladder, etc.

ADJ. bottom, top

VERB + STEP mind Mind the step!

PREPhường. on a/the ~ She paused on the top step.

PHRASES a step down/up There are three steps down lớn the garden.

5 steps: mix of steps

ADJ. front | bachồng | outside

QUANT. flight You have sầu lớn go up four flights of steps khổng lồ get up khổng lồ the roof.

VERB + STEPhường ascover, climb, go/run, etc. up, mount She went up a flight of steps to lớn the side entrance. | descend, go/run, etc. down

STEP + VERB lead to sth The front steps lead lớn an enormous terrace.

PREP. ~ (down/up) khổng lồ the steps down lớn the pool

PHRASES the bottom/foot/top of the steps

Từ điển WordNet


n.

the act of changing location by raising the foot and setting it down

he walked with unsteady steps

a solid bloông chồng joined lớn the beams in which the heel of a ship"s mast or capstung is fixed

v.

shift or move sầu by taking a step

step back

cause (a computer) lớn exedễ thương a single commandfurnish with steps

The architect wants to step the terrace

move sầu with one"s feet in a specific manner

step lively

walk a short distance lớn a specified place or in a specified manner

step over to lớn the blackboard

place (a ship"s mast) in its stepmove or proceed as if by steps inkhổng lồ a new situation

She stepped inlớn a life of luxury

he won"t step into lớn his father"s footsteps
Xem thêm: Quách Thành Danh Mua Nhà 1

File Extension Dictionary

ISO-10303 STEPhường. Product DataPyDDRAP203 Step File

English Synonym & Antonym Dictionary

steps|stepped|steppingsyn.: pace tread walk

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA