Struggling là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Struggling là gì

*
*
*

struggle
*

struggle /"strʌgl/ danh từ sự đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấuthe struggle for independence: cuộc chống chọi giành độc lậpthe struggle for existence: cuộc chống chọi sinch tồn nội đụng từ chống chọi, kháng lạito struggle against imperialism: đấu tranh chống nhà nghĩa đế quốc vùng vẫy; thứ lộnthe child struggled and kicked: đứa tphải chăng vùng vẫy cùng đạplớn struggle for one"s living: vận lộn tìm sốngkhổng lồ struggle with a mathematical problem: tấn công thiết bị với một bài bác toán nỗ lực, nắm sứcto lớn struggle to lớn express oneself: nỗ lực diễn đạt, nỗ lực phát biểu chủ ý (về một vụ việc gì) dịch rời một phương pháp trở ngại, len qualớn struggle through the crowd: len qua đám đông

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Struggle

Ganh đua , phấn đấu

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Struggle

Ganh đua, phấn đấu


*

*Xem thêm: Hệ Phái Nào Sau Đây Không Có Kĩ Năng Nhiệt Huyết Chiến Đấu? Bbcvietnamese

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

struggle

Từ điển Collocation

struggle noun

1 fight

ADJ. great, life-and-death, titanic | bitter, desperate, fierce, heroic, violent There were the sounds of a desperate struggle. | just The UN supported what it saw as the just struggle of an oppressed people. | unequal | armed The group supported the armed struggle against the dictator. | class, internecine Marx wrote about the class struggle. | economic, ideological, leadership, political, power, revolutionary

VERB + STRUGGLE begin, put up, take up If someone snatched your bag, would you put up a struggle? They took up the struggle against racism. | be engaged/locked in, carry on, wage species engaged in a life-or-death struggle with the ever-changing environment

STRUGGLE + VERB ensue, take place | continue, go on | intensify

PREP.. in a/the ~ One of the security guards was hurt in the struggle. | without a ~ She won"t give up without a struggle. | ~ against the struggle against fascism | ~ between the struggle between good and evil | ~ for the long struggle for democracy | ~ over a struggle over the property | ~ with He was involved in a struggle with the police.

PHRASES a sign of a struggle The police said that there was no sign of a struggle by the murder victlặng. | years of struggle After 150 years of struggle against brutal colonial rule, the country won its independence.

2 great effort

ADJ. desperate, great, hard, real, uphill It will be an uphill struggle to lớn maintain exports at the current màn chơi. | long | ceaseless, constant, endless | unequal

VERB + STRUGGLE face, have We had a real struggle lớn get everything into the suitcase. | give up I"ve given up the unequal struggle to keep my house tidy.

PHRASES a bit of a struggle It was a bit of a struggle for me to get there so early.

Từ điển WordNet


n.

strenuous effort

the struggle lớn get through the crowd exhausted her

v.

to lớn exert strenuous effort against opposition

he struggled lớn get không tính phí from the rope
Xem thêm: Cách Chơi Yasuo - Hướng Dẫn Tốc Chiến:

English Synonym và Antonym Dictionary

struggles|struggled|strugglingsyn.: attempt battle contend endeavor fight scuffle strive try tussle

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA