TAUGHT LÀ GÌ

Thus, Jesus and his apostles taught that he was “the Son of God,” but it was later churchmen who developed the idea of “God the Son.”
vì vậy, Giê-su và những sứ-trang bị dạy rằng ngài là “Con của Đức Chúa Trời”, tuy nhiên về sau các nhà thời thánh bày đưa ra ý-niệm về “Đức Chúa (Trời) Con”.

Bạn đang xem: Taught là gì


Mercifully, they were taught the gospel, repented, & through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than Satan’s enticements.
Khoan dung chũm, họ được giảng dạy cho phúc đáp, vẫn ân hận cải, với qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trnghỉ ngơi đề nghị vững vàng dũng mạnh về phần thuộc linc rộng đối với đa số cám dỗ của Sa Tan.
For example, the longing for your own identity could drive sầu you to turn against good values you’ve sầu been taught at home page.
Chẳng hạn, ước mong từ xác định mình rất có thể khiến cho các bạn cản lại đa số cực hiếm đạo đức nghề nghiệp nhưng mà chúng ta được mái ấm gia đình dạy dỗ dỗ.
This was to be in at least three ways: the number of years the temple was in existence, who taught there, and who flocked there to lớn worship Jehovah.
Theo ít nhất cha nghĩa: số năm đền thờ mãi sau, ai giảng dạy sinh hoạt đó với phần đông ai mang lại đó thờ phượng Đức Giê-hô-va.
There is our star pupil, this labrador, who taught a lot of us what a state of play is, and an extremely aged và decrepit professor in charge there.
Đây là học tập trò ngôi sao của chúng tôi, crúc chó labrador, chú sẽ dạy dỗ chúng tôi về trò chơi, và là bậc thầy lão luyện vào công việc này.
Though they delighted in the precious truths that Jesus had taught them, they were well-aware that not all shared their delight.

Xem thêm: Jss Là Gì ? Tất Cả Những Gì Bạn Cần Biết Về Css


Dù mếm mộ lẽ thật cực hiếm nhưng Chúa Giê-su dạy, chúng ta cũng hiểu được chưa hẳn mọi tín đồ đều phải sở hữu thuộc cảm giác nlỗi họ.
Imagine what your life would be lượt thích if you had never had the scriptures khổng lồ read, study, & be taught from.
Hãy tưởng tượng cuộc sống đời thường của các em đã ra sao giả dụ các em không lúc nào có thánh thư để gọi, nghiên cứu, và được giảng dạy từ đó.
Children who have sầu been taught to lớn brush & floss their teeth after eating will enjoy better health in youth & throughout life.
Trẻ em nào được dạy giải pháp tiến công răng cùng dùng chỉ nha sĩ sau mỗi bữa tiệc thì xuyên suốt cuộc đời sẽ có được sức mạnh giỏi rộng số đông tphải chăng không giống.
And I think it"s important to lớn vày this also because this is the way that you would have wanted khổng lồ learn science as a kid, and, more importantly, I think this is the way that you would want your kids to lớn be taught science.
Tôi suy nghĩ điều này là đặc biệt quan trọng vì chưng đây là giải pháp mà lại bạn có nhu cầu học khoa học như những đứa trẻ và đặc trưng rộng, là bí quyết cơ mà bạn có nhu cầu bé bạn sẽ được dạy về khoa học.
McConkie of the Quorum of the Twelve Apostles taught about the importance of the Creation, the Fall, and the Atonement:
McConkie trực thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giảng dạy về tầm quan trọng của Sự Sáng Tạo, Sự Sa Ngã, với Sự Chuộc Tội:
He once said regarding his people Israel, or Ephraim: “I taught Ephraim to walk, taking them upon my arms . . .
Có lần Ngài nói về dân Ngài là Y-sơ-ra-ên, tức Ép-ra-im: “Ta sẽ dạy Ép-ra-im bước tiến, rước cánh tay mà nâng-đỡ nó...
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M