Tham luận đoàn thanh niên với công tác phát triển đảng

Bỏ qua chuyển hướng Giới thiệuĐảng bộ tỉnh Quảng TrịChức năng nhiệm vụVăn kiện ĐảngNội bộDanh bạ điện thoạiLịch làm việc
Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn.
*
*

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của đoàn viên thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, công tác thanh niên là vấn đề quan trọng của Đảng và dân tộc. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Bạn đang xem: Tham luận đoàn thanh niên với công tác phát triển đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”, xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Qua mỗi thời kỳ, các thế hệ thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Xác định vai trò quan trọng của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nói riêng, trong những năm quan được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong thanh niên đã có bước chuyển biến tích cực.

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tình hình nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức tốt các cuộc vận động như: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”; “phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị làm theo lời Bác”; các buổi tọa đàm, trao đổi về những chủ đề: Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tôi - người cộng sản trẻ”; các diễn đàn “Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…Thông qua đó, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hiệu quả việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng, nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trong thời kỳ mới cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đặc biệt là phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Xem thêm: Cách Chơi Outworld Devourer Dota 2 : Outworld Devourer, Outworld Devourer Dota 2

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đăng ký nhiều nội dung tham gia xây dựng NTM, qua đó tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Hơn mười năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh vẫn duy trì có hiệu quả trên hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, trị giá hàng chục tỷ đồng; tổ chức các đoàn khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đầy lùi dịch bệnh, đã thể hiện được sức trẻ, sự tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của tuổi trẻ trong những vấn đề của đất nước. Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động, các phong trào, việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, từ đó lựa chọn, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên thanh niên đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy của Đoàn ở các cấp. Nhiều cán bộ đoàn là đảng viên đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp, hàng trăm đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt các cấp được thuyên chuyển sang các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác tạo nguồn phát triển đảng trong thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể: số lượng đảng viên được kết nạp vẫn chưa nhiều và chất lượng vẫn chưa cao; một số tổ chức đoàn vẫn chưa chú trọng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng quê hương đất nước cho đoàn viên thanh niên vẫn còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, một số đoàn viên chưa tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phát động, chưa xác định rõ động cơ phấn đấu vào Đảng. Công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên cũng như tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với thanh niên ở một số đơn vị còn hạn chế.

Vì vậy, trong thời gian tới, nhất là khi chúng ta đang tiến hành đưa nghị quyết đâị hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống và thực hiện chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là kết nạp trên 7.500 đảng viên (bình quân mỗi năm đạt trên 1.500 đảng viên), đồng thời, để nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường bổ sung nguồn lực, sức trẻ cho Đảng, trước hết phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, đặc biệt là tham mưu thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường sự chủ động, năng động của tổ chức đoàn và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên để tạo nguồn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Mặt khác, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn và chất lượng chính trị của đảng viên là đoàn viên; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết trung ương; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”;Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt NamChủ động triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, đặc biệt là phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, “khởi nghiệp, đối mới sáng tạo”; phong trào “3 trách nhiệm”; “Tuổi trẻ Quảng Trị chung sức xây dựng NTM”; nâng cao trách nhiệm của tổ chức đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; quan tâm phát động, triển khai tổ chức có hiệu quả, triệt để các phong trào hành động, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, tin học, mạnh dạn tình nguyện trong lao động sản xuất, xung kích đề xuất xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh… tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn cần chủ động trong phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên; tham mưu với cấp ủy đảng phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi các hoạt động của Đoàn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên trở thành đoàn viên ưu tú, cảm tình đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trẻ; mạnh dạn quy hoạch, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của thanh niên và đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên là thanh niên nhất là ở nông thôn vào nghị quyết của cấp ủy, đồng thời phát huy trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, đoàn thể, đảng viên đối với công tác phát triển đảng; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, gặp gỡ, giao lưu giữa đoàn viên với các đảng viên lão thành, học tập gương sáng đảng viên trên các lĩnh vực công tác ở đơn vị, cơ quan trực thuộc….

Do đó, để tạo nguồn, phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, phải tạo được nhận thức đúng đắn, sự cố gắng phấn đấu của từng cá nhân đoàn viên, đảng viên trẻ và tổ chức đoàn các cấp, qua đó xây dựng một lực lượng xứng đáng là “Đội dự bị tin cậy của Đảng”, xứng đáng với vai trò “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Hải Đăng

| W88Vuive | xosoketqua.com | jun88