READ THE FOLLOWING PASSAGE ANDA

The first thing that I would lượt thích to lớn include in the living together” notion are the good relations with his family. This also involves sharing equally the housework.

Bạn đang xem: Read the following passage anda

Lots of people think that everyone should nội dung the housework equally but in many homes parents bởi most of it. To my mind, many families can’t nói qua the housework whereas they should try it. In fact, sharing the housework equally is not very possible because of the families’ timetable. I believe that children & parents must vì things together. For this they can establish a housework planning. In addition, housework’s contributions of the teenager make him more responsible. He will think that he has an important role in his family. According to me, teenagers should giới thiệu the housework because that will help them when they will have sầu lớn found their own family in the future. Too many teenagers và young adults leave sầu home page without knowing how lớn cook or clean, but if parents delegate basic housework lớn teens as they are older to vị it, they won’t be destabilized by doing the housework in their new grown-up life. It can be possibly concluded that many parents don’t really prepare their children for future, because they don’t stimulate them khổng lồ learn how to lớn run a house. If parents get them responsible, teens will be more responsible & that will improve sầu family’s life.

A. Having good relations with your family

B.

Xem thêm: Diễm My Bao Nhiêu Tuổi

Sharing equally the housework

C. Establishing housework planning

D. Spending time for your family


Đáp án D

Theo đoạn văn, “sống chung” ko đề cùa tới điều gì?A. Có quan hệ giỏi cùng với gia đình B. Chia sẻ công việc đơn vị như nhauC. Xây dựng chiến lược bài toán nhàD. Dành thời gian mang lại gia đình => Dẫn chứng:
The first thing that I would lượt thích khổng lồ include in the living together” notion are the good relations with his family (A). Dịch: Điều thứ nhất cơ mà tôi ao ước chuyển vào vào ý niệm “cuộc sống chung” là tất cả quan hệ giỏi với gia đình anh ấy. This also involves sharing equally the housework (B). Dịch: Vấn đề này cũng liên quan tới sự việc chia sẻ quá trình nhà một cách bình đẳngFor this they can establish a housework planning (C). Dịch: Để tiến hành mang đến điều đó thì chúng ta có thể phát hành một planer công việc nhà cửa
*

Phương Thảo Cảm ơn ạ!❤❤❤
Thiên Kim Do relations là số nhìu buộc phải cần sử dụng are nha
Phương Thảo "are the good relations with his family". Sao cần sử dụng trường đoản cú "are" mà chưa hẳn là "is" ạ? Cảm ơn ạ!
*

*


Kchất hóa học
Sách ID
Liên hệ realchampionshipwrestling.com

*


realchampionshipwrestling.com