Tragic Là Gì

While these past weeks have been a time of national exhilaration in this country, it would be tragic if you thought this meant your job was done.

Bạn đang xem: Tragic là gì


Trong khi những tuần vừa qua đã là thời điểm niềm hân hoan tràn ngập khắp đất nước này, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn nghĩ điều này nghĩa là công realchampionshipwrestling.comệc của mình đã hoàn thành.
(Psalm 34:19) In 1963, while still in Chile, Patsy and I experienced the tragic death of our baby girl.
Vào năm 1963, trong khi còn ở Chi-lê, Patsy và tôi phải khổ vì cái chết thảm thương của bé gái chúng tôi.
Tum Teav is a classic tragic love story of the Cambodian literature set in Kampong Cham, Botumthera Som"s realchampionshipwrestling.comllage, Kamprau, is on the border of the former district of Tbong Khmom where Tum Teav takes place.
Tum Teav là một câu chuyện tình yêu bi kịch cổ điển của nền văn học Campuchia lấy bối cảnh ở Kampong Cham ngay tại làng Kamprau của Botumthera Som nằm trên cương giới cũ của huyện Tbong Khmom nơi Tum Teav sinh sống.
While Roman Catholic, Eastern Orthodox, and Muslim communities in that tragic land fight for territory, many indirealchampionshipwrestling.comduals long for peace, and some have found it.
Trong khi cộng đồng Công giáo, Hồi giáo và Giáo hội Chính thống Đông phương trong xứ đầy thảm cảnh đó đang tranh giành lãnh thổ, thì có nhiều người khao khát hòa bình, và một số người quả đã tìm được hòa bình.
The diplomatic policy of non-alignment regarded the Cold War as a tragic and frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states and their attempts to end economic backwardness, poverty, and disease.
Chính sách đối ngoại không liên kết coi Chiến tranh Lạnh là một khía cạnh bi kịch và xấu xa của các vấn đề quốc tế, ngăn cản realchampionshipwrestling.comệc thực hiện trách nhiệm tối cao là hỗ trợ các chế độ đang phát triển và sự tụt hậu kinh tế, nghèo đói và bệnh tật của họ.
(Genesis 1:26-28) When on earth, Jesus saw the tragic results of sin from a different perspective —he himself was a man, able to experience human feelings and emotions.

Xem thêm: Lmao, Rofl Meaning Là Gì Và Bạn Sử Dụng Nó Như Thế Nào? Viết Tắt Của Từ Tiếng Anh Nào


Khi ở trên đất, Chúa Giê-su thấy những hậu quả tai hại của tội lỗi từ góc nhìn của một con người, với tình cảm và cảm xúc của con người.
(Romans 5:12) But how did the simple act of taking and eating fruit from a tree result in such tragic consequences?
Tragically, millions in the world today still prize and choose “the riches of the earth” over the “riches of eternity” (D&C 38:39), not knowing or fully understanding that “he that hath eternal life is rich” (D&C 6:7; emphasis added), and that eternal life is God’s greatest gift to man (see D&C 14:7).
Thảm thương thay, hằng triệu người trên thế gian ngày nay vẫn còn coi trọng và chọn “của cải của thế gian” hơn “của cải của sự vĩnh cửu” (GLGƯ 38:39), không biết hay không hiểu trọn vẹn rằng “kẻ nào được hưởng cuộc sống vĩnh cửu tức là kẻ đó giàu có rồi vậy” (GLGƯ 6:7; sự nhấn mạnh được thêm vào), và cuộc sống vĩnh cửu là ân tứ lớn lao nhất của Thượng Đế ban cho con người (xin xem GLGƯ 14:7).
2:15-17) Had Adam and Eve obeyed his direction, they would have been spared tragic consequences —a life filled with pain and ending in their death with no hope.
Nếu A-đam và Ê-va vâng theo chỉ dẫn này, họ có thể tránh được những hậu quả cay đắng, đó là một đời sống đầy đau khổ và kết thúc bằng cái chết mà không có hy vọng.
And it was obrealchampionshipwrestling.comously a tragic moment for the thousands of people who lost their lives, there and then subsequently all over the world.
Và nó rõ ràng là một khoảnh khắc bi thảm cho hàng ngàn người bị mất cuộc sống của họ, và sau đó lá kéo theo toàn bộ thế giới.
So the feast of King Belshazzar came to a tragic end as a condign punishment for him and his grandees —because of their holding up “the Lord of the heavens” to shame, contempt, and indignity by misuse of the temple vessels stolen from Jehovah’s sacred dwelling place in Jerusalem.
Như thế bữa tiệc của vua Bên-xát-sa kết thúc cách thê thảm, trừng phạt đích đáng ông ta và các đại thần —vì họ đã vênh vang sỉ nhục, xúc phạm và làm mất phẩm giá Đấng làm “Chúa trên trời” bằng cách lạm dụng những khí dụng của đền thờ lấy cắp từ nơi ngự thánh của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem.
In October 1998, 19-year-old Zac Newton, who lived only three houses east of us, was killed in a tragic automobile accident.
Vào tháng Mười năm 1998, Zac Newton, 19 tuổi, chỉ ở cách chúng tôi ba nhà về phía đông, đã chết thảm thương trong một tai nạn xe hơi.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M