Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 6

Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi so với câu được cho rằng dạng bài xuất hiện vào bài bác thi vào lớp 6 của những trường THCS Ngoại ngữ, THCS&THPT Lương Thế Vinc,... Trong bài thi vào THCS Ngoại ngữ, có tới 06 câu viết lại câu vào tổng số 40 câu hỏi của bài thi môn Tiếng Anh. realchampionshipwrestling.com tóm tắt những cấu trúc nhưng những em học sinch cần biết để vận dụng trong dạng bài này.

Bạn đang xem: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 6


Mục lục phần I

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhấtII. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì thừa khứ đơn với never/ever cùng since/forVII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc xuất xắc gặp khác

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhất

Đề bài yêu cầu HS viết lại câu từ so sánh hơn quý phái so sánh bằng với ngược lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc cần biết:

1. So sánh hơn:

- Với tính từ 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính từ từ 2 âm tiết trở lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. So sánh bằng:

- So sánh bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- So sánh ko bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. So sánh nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc câu chủ động, câu bị động

Câu bị động thường được dùng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. HS sẽ được yêu thương cầu viết lại câu từ câu chủ động sang trọng cậu bị động và ngược lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by hyên.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should do the exercise at school.

Cấu trúc cần biết:

*

Lưu ý: Có thể gặp trường hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need to lớn cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs to be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc với too, enough, so…that, such…that

1. Too (thừa nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được sử dụng để bổ nghĩa mang đến danh từ, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Đây là những cấu trúc thường xuất hiện vào phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) to lớn drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to lớn drink.

The dress is not long enough for Mai lớn wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai to wear.

Cấu trúc cần biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng từ nhưng mà nó bổ nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) khổng lồ V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ nhưng nó bổ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) to V

2. So…that với such…that (quá … đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all like her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds hyên. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds him.

Cấu trúc cần biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi Khi trong đề sẽ yêu cầu HS viết lại câu từ cấu trúc too sang cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) to go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói chính xác của một ai đó (tốt còn gọi là trích dẫn) và thường đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người không giống dưới dạng gián tiếp và ko cần sử dụng dấu ngoặc knghiền.

HS chủ yếu sẽ gặp dạng viết câu loại gián tiếp của các câu mệnh lệnh, yêu thương cầu, đề nghị, gợi ý, khulặng bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should vị exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me to lớn vày exercise regularly.

My friend told me she often went khổng lồ the library. → My frikết thúc said, "...."

Đáp án: My friend said, “I often go khổng lồ the library”.

He said to me "Don"t open the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not lớn open the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển đổi đại từ nhân xưng, biển đổi thì của động từ (lùi thì) và biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn vào câu.

- Với dạng câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuim bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you lượt thích + sth”, “Shall I” → offer

“should vị sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường gặp dạng câu điều kiện loại 1 với unless cùng câu điều kiện loại 2: trái với chân lý/sự việc ở hiện tại hoặc diễn tả lời khuyên ổn (câu gốc ở thì hiện tại thì câu viết lại cần sử dụng câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sick if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be siông chồng unless you stop eating.

I have sầu to lớn bởi my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have sầu khổng lồ do my homework, I could play game.

You should vị the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would vị the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V.

Xem thêm: Hiếu Orion Sinh Năm Bao Nhiêu, Cộng Đồng Mạng Choáng Váng Khi

- If S + V (quá khứ đơn, vượt khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì quá khứ đơn với never/ever với since/for

Ở thì Hiện tại hoàn thành, Ever Never đứng sau trợ động từ cùng trước động từ thiết yếu.

Since đi với một mốc thời gian cụ thể, còn For đi với một khoảng thời gian.

Câu gốc thường sẽ ở dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have sầu gone to lớn Ho Chi Minc city. (never) → ....

Đáp án: I have never gone to Ho Chi Minh city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc cần biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời gian. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng thời gian. → It is + khoảng thời gian + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là cấu trúc được sử dụng để diễn đạt việc một người thuê/ nhờ người không giống có tác dụng việc gì đó cho chính mình với rất tốt gặp trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have sầu my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister to lớn clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc cần biết:

S + have sầu sb vị sth → S + have sầu sth done

S + get sb to lớn vì sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc tuyệt gặp khác

1. Cấu trúc với spendtake

Cấu trúc này thường được cần sử dụng để diễn đạt việc tiêu tốn thời gian và tiền bạc mang lại việc gì.

Ví dụ:

I spover 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours lớn do my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + to lớn V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc dùng để diễn tả một kiến thức trong thừa khứ nhưng không được gia hạn trong hiện tại hoặc diễn tả việc làm thân quen với vật gì đó. Câu gốc diễn tả kinh nghiệm và câu viết lại sử dụng used to.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used to lớn live in a small village when she was a girl.

She started to work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used to lớn sleeping during the day.

Cấu trúc cần biết:

- Đã từng: S + used lớn + V.

- Dần quen thuộc với: S + get used khổng lồ + Ving.

- Đã quen với: S + tobe + used lớn + Ving.

3. Các cấu trúc với liên từ phụ thuộc

a. Cấu trúc dùng những liên từ chỉ sự tương phản: although/even though/though cùng despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went lớn school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went lớn school.

Although she was ill, she still went to school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went to school.

Cấu trúc cần biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ cần sử dụng với trường hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc sử dụng các liên từ chỉ ngulặng nhân: because/because ofthe reason whyVí dụ:

I stay at trang chính because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home page.

I stay at home because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at home page.

Cấu trúc cần biết:

Because + S + V,…

S + khổng lồ be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc với động từ theo sau bởi Ving, to V, V-infinitive

Các động từ thường gặp trong phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Ví dụ:

Phong prefers playing games khổng lồ playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want khổng lồ go shopping. → I feel lượt thích ....

Đáp án: I feel like going shopping.

Cấu trúc cần biết:

- S + prefer + V-ing lớn V-ing. → S + would rather + V than V.