Water Feature Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú realchampionshipwrestling.com.

Bạn đang xem: Water feature là gì

Học những từ bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.

Xem thêm:


This was followed by other placards showing potted trees và a plastic fountain ("water feature") & giving prices.
Các quan điểm của những ví dụ không thể hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press hay của những bên trao giấy phép.
This has resulted in the water feature being switched off for most of the time since the summer recess.
The water feature was felt khổng lồ be impossible lớn achieve sầu & the only satisfactory alternative sầu was a mobile water cannon mounted on a barge.
It was a water feature in a sense, inasmuch as it had water inside it, but one could hardly see the water.
Now they planned for the water feature in the central niche khổng lồ flow outward inlớn the reflecting pool.
A thin stream of water was intended khổng lồ flow over the panels, as if carrying women"s voices khổng lồ the water feature và reflecting pool.
The upgraded park will include a new playground và interactive water feature, enhanced accessibility và lighting, và new barbecue và picnic areas.
The garden includes an educational amphitheater, habitat, sensory & xeriscape gardens, two gazebos, a patio, and a water feature with natural filtration.
The water feature was designed khổng lồ pump water from underneath the pyramid và along the channel, khổng lồ a waterfall.
Some macella had a water fountain or water feature in the centre of their courtyard instead of a tholos structure.
*

*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ và ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm công dụng có ích của realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com vào trang mạng của công ty áp dụng ứng dụng size kiếm tìm tìm miễn mức giá của công ty chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng trường đoản cú điển của Cửa Hàng chúng tôi tức thì lúc này và chắc chắn rằng rằng bạn không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ 1 đợt tiếp nhữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications