WISELY LÀ GÌ

Over the centuries many wise men và women—through súc tích, reason, scientific inquiry, and, yes, through inspiration—have sầu discovered truth.

Bạn đang xem: Wisely là gì


Qua nhiều cụ kỷ, nhiều người phái nam và tín đồ nàng khôn ngoan---qua tính hợp lí, giải thích, bài toán khám phá bởi khoa học, cùng vâng, cả sự soi dẫn nữa---đã mày mò ra lẽ thật.
The May 1990 Our Kingdom Ministry article “Use Our Literature Wisely” stated: “In some cases, the subject of donations for our worldwide work may be awkward khổng lồ discuss.”
Thánh chức Nước Ttách tháng 5 năm 1990 tất cả ghi vào bài bác “Khéo dùng sách báo mà lại họ có”: “Trong vài trường phù hợp, có lẽ rằng bọn họ thấy cực nhọc lòng bàn tới realchampionshipwrestling.comệc xin bạn ta khuyến mãi tiền nhằm yểm trợ công realchampionshipwrestling.comệc rao giảng mọi cầm cố giới”.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot lớn stone them, they wisely left to preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Các sứ đồ dùng ko hèn yếu, dẫu vậy khi biết được bạn ta thủ đoạn ném nhẹm đá, bọn họ khôn ngoan tránh địa điểm kia mang đến rao giảng trên Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á sinh hoạt phía phái nam thức giấc Ga-la-ti.
“The way of the foolish one is right in his own eyes,” says the king of Israel, “but the one listening khổng lồ counsel is wise.” —Proverbs 12:15.
“Đường-lối của kẻ ngu-muội vốn ngay-trực tiếp theo mắt nó”, vị vua nước Y-sơ-ra-ên nói, “còn tín đồ khôn-ngoan nghe lời khuyên-dạy”.—Châm-ngôn 12:15.
Trong mỗi ngôi trường hòa hợp, bọn họ đã phân biệt vẻ ngoài Kinch Thánh hoàn toàn có thể góp bản thân quyết định khôn ngoan.
The Bible does not say whether this involved angelic assistance, meteorite showers that were interpreted ominously by Sisera’s wise men, or perhaps astrological predictions for Sisera that proved false.
Kinh Thánh không nói rõ điều ấy tất cả tương tác tới sự hỗ trợ của thiên sứ, mưa thiên thạch cơ mà những thuật sĩ của Si-sê-ra cho là điềm gsống, hoặc đều lời tiên đoán sai dựa trên chiêm tinc.
Wise counselors often “salt” their words with illustrations, since these can emphasize the seriousness of a matter or can help the recipient of counsel to lớn reason & khổng lồ realchampionshipwrestling.comew a problem in a new light.
Những người hướng dẫn khôn ngoan hay “nêm thêm muối” vào lời nói của mình bằng cách cần sử dụng ví dụ, bởi vì lời ví dụ nhấn mạnh vấn đề khoảng đặc trưng của sự realchampionshipwrestling.comệc hoặc hoàn toàn có thể giúp người nghe lý luận với quan sát vấn đề dưới một chi tiết mới.

Xem thêm:


So it is wise to lớn be cautious when it comes lớn treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế nên điều khôn ngoan là hãy cảnh giác cùng với những cách thức chữa bệnh được nhận định rằng vẫn trị khỏi bệnh một phương pháp realchampionshipwrestling.com diệu tuy nhiên chẳng qua chỉ dựa trên các tin đồn thổi và dìm xét vô địa thế căn cứ.
The Bible reminds us: “There exists the one speaking thoughtlessly as with the stabs of a sword, but the tongue of the wise ones is a healing.”
Kinh Thánh đề cập chúng ta: “Lời vô độ đâm-xoi không giống làm sao gươm; nhưng lưỡi người khôn-ngoan vốn là thuốc hay”.
22 All these realchampionshipwrestling.comrealchampionshipwrestling.comd descriptions lead us to one conclusion —nothing can prsự kiện the all-powerful, all-wise, & incomparable Jehovah from fulfilling his promise.
22 Tất cả các lời diễn tả chân thật này chuyển họ cho một kết luận—không gì hoàn toàn có thể ngăn uống cản Đức Giê-hô-va toàn năng, hết sức khôn ngoan cùng vô tuy nhiên, tiến hành lời hứa hẹn của Ngài.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn khuyên: “Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước” (Châm-ngôn 14:15, GKPV).
(Jeremiah 10:23) Indeed, there is no teacher, no expert, no counselor better equipped khổng lồ teach us the truth and lớn make us wise và happy.
(Giê-rê-mày 10:23) Quả thiệt, không tồn tại bạn thầy, Chuyên realchampionshipwrestling.comên hoặc cầm cố vấn nào có đầy đủ điều kiện rộng để dạy dỗ chúng ta lẽ thiệt đồng thời góp họ trngơi nghỉ buộc phải khôn ngoan với hạnh phúc.
Không nlỗi Áp-sa-lôm, người đầy tham vọng, Bát-xi-lai đã khôn ngoan mô tả tính nhã nhặn.—Châm-ngôn 11:2.
Humility enabled Jesus’ “unlettered và ordinary” disciples to grasp & apply spiritual truths that escaped those who were “wise and intellectual” but only “in a fleshly way.”
Sự khiêm nhường nhịn đã giúp những môn đồ “dốt-nát ko học” của Chúa Giê-su có thể gọi và vận dụng những lẽ thật thiêng liêng trong những khi đều kẻ ‘khôn-ngoan, sáng dạ’, tuy thế chỉ “theo xác-thịt”, thì cấp thiết hiểu được.
They may think that they have sầu made a wise decision, reasoning that it will prsự kiện them from rushing into an unwise marriage.
Họ có thể nghĩ rằng sẽ là đưa ra quyết định khôn ngoan, giải thích rằng có tác dụng cầm cố sẽ giúp chúng ta tránh xả thân một cuộc hôn nhân gia đình thiếu sáng suốt.