Wishbone là gì

the V-shaped bone between the nechồng & breast of a cooked bird that traditionally is removed from the bird và pulled apart by two people, allowing the one who gets the longer piece to make a secret wish
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ realchampionshipwrestling.com.

Bạn đang xem: Wishbone là gì

Học các tự bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.

Xem thêm: Okou Âm Dương Sư - Các Đại Nhân Thân Mến, Thức Thần Okou


Các quan điểm của những ví dụ không biểu đạt quan điểm của các biên tập viên realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com hoặc của realchampionshipwrestling.com University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.
There have sầu been cases of vehicle suspension units collapsing because fake wishbones supplied through what seemed to lớn be a legitimate source then turned out lớn be counterfeit.
The strategic opposite of the wishbone is the spread offense, developed by professional & college coaches throughout the 1960s và 1970s.
Areas of the skeleton with important similarities include the neông xã, pubis, wrist (semi-lunate carpal), arm and pectoral girdle, furcula (wishbone), and breast bone.
Putting the front and rear pivots of the wishbones so far apart meant that the radius arms could be (và were) eliminated.
It did not incorporate the curved wishbone booms of the modern windsurfer, but rather a straight boom that became curved in use.
The suspension comprised double wishbones, coil springs, hydraulic shoông chồng absorbers, & anti-roll bars front & rear; four wheel disc brakes were also fitted.
The front suspension was changed khổng lồ a more conventional configuration with double wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers, & an anti-roll bar.
*

*

*

*

Thêm tính năng có ích của realchampionshipwrestling.com realchampionshipwrestling.com vào trang mạng của người sử dụng áp dụng app form search kiếm miễn phí tổn của Shop chúng tôi.
Tìm tìm ứng dụng từ điển của công ty chúng tôi ngay từ bây giờ cùng chắc chắn là rằng bạn không khi nào trôi mất từ 1 lần tiếp nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập realchampionshipwrestling.com English realchampionshipwrestling.com University Press Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications